Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 22

Met deze week: Gemeente evalueert overeenkomst vestiging azc Harderwijk, #7dagenwater challenge en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Gemeente evalueert overeenkomst vestiging azc Harderwijk

Op 19 juli 2016 sloten de gemeente Harderwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een bestuursovereenkomst af voor het vestigen van een asielzoekerscentrum op het terrein van Kranenburg-Noord met een maximum capaciteit van 800 plekken en voor een periode van maximaal 10 jaar.
 
Overeenkomst
Deze overeenkomst is afgesloten voor vijf jaar met de optie voor nog een verlenging van vijf jaar. Het COA en de gemeente spraken in de overeenkomst ook af aan het eind van de vijf jaar de overeenkomst te evalueren. Zij willen hiermee de inzichten meenemen in de mogelijke verlenging van de overeenkomst voor nog eens vijf jaar. Het college van B&W van de gemeente Harderwijk evalueert de overeenkomst die ze heeft met het COA. Voordat het college een definitief besluit neemt, vraagt ze aan de gemeenteraad hierover een raadgevend advies.
 
Uw inbreng is welkom
De gemeente benadert betrokken partijen actief. Ook treedt zij in overleg met het omwonendenoverleg van het azc. Ook andere omwonenden of niet direct betrokken partijen kunnen informatie voor de evaluatie aanleveren. Wilt u wat inbrengen voor de evaluatie dan kunt u een e-mail sturen naar de gemeente Harderwijk, via e-mail p.verheule@harderwijk.nl. U kunt dit tot dinsdag 2 juni doen.
 
 

#7dagenwater challenge

GA! Harderwijk daagt Harderwijkers uit om deel te nemen aan de #7dagenwater challenge in de week van 15 t/m 21 juni. Zeven dagen alleen water of thee (zonder suiker), geen andere drankjes. Met deze challenge wil GA! Harderwijk iedereen bewust maken van de positieve effecten van water drinken: uw brein werkt beter, u kunt zich beter concentreren, het beschermt uw hart en het stimuleert de stofwisseling. Kortom: het is gezond èn lekker!
 
Spelregels
1. We starten op maandag 15 juni 0.00 uur en eindigen op zondag 21 juni 23.59 uur.
2. U drinkt alleen (bruisend) water of thee zonder suiker.
3. Eten is natuurlijk toegestaan!
 
Meldt u voor 10 juni aan via www.7dagenwaterchallenge.nl en ontvang uw startpakket met het #7dagenwaterchallenge-polsbandje in de brievenbus!
 
 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 4 juni vanaf 19.30 uur via een openbare videovergadering. Op de agenda staat onder andere uitbreiding binnensportcapaciteit/onderzoek Sypel III. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
Wilt u inspreken (meningen geven) of meespreken  over de geagendeerde onderwerpen of bij het algemeen inspreekrecht, dan kunt u voor 2 juni mailen naar gemeenteraad@harderwijk.nl. U ontvangt dan een code die toegang geeft tot de vergadering. Als u niet via een videovergadering wilt of kunt inspreken dan kunt u uw reactie voor 2 juni ook mailen, dan wordt deze door de raadsgriffie gedeeld met de leden van de commissie.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over sociale problemen als gevolg van de coronacrisis. De fracties PvdA, D66, GroenLinks en Gemeentebelang hebben het college schriftelijke vragen gesteld over vervolginformatie windturbines. De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over brandgevaar elektrische auto’s in parkeergarages. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.
 
 

Opruiming van fietswrakken Station

Afdeling Handhaving van de gemeente Harderwijk heeft vorige week wrakfietsen uit de onbewaakte stalling van het station (Oranjelaan) verwijderd. Fietswrakken zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat verkeren (kromgebogen wielen en dergelijke). Bovendien zijn deze fietsen al langere tijd niet meer gebruikt. Daardoor wordt onnodig stallingruimte ingenomen. Er zijn alleen fietsen verwijderd die zijn gemarkeerd met een label.
 
In het kader van een schone, hele en veilige stad verwijdert Stadstoezicht regelmatig fietswrakken. Informatie: Snel Herstel, tel. (0341)411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.
 
 

Tegel eruit, groen erin! Succesvolle actie in de Zeebuurt

Afgelopen zaterdag bracht wethouder Marcel Companjen een bezoek aan de Zeebuurt. Hij toonde, ook namens wethouder Van Bijsteren, zijn waardering voor het bewonersinitiatief ‘Tegels eruit, groen erin’. Bewoners van de Zeebuurt verwijderden tegels uit hun tuinen in ruil voor planten. Wethouder Companjen: “Het is geweldig dat mensen zich samen inzetten voor leefbaarheid en duurzaamheid in hun buurt. De Zeebuurt laat zien dat het goed mogelijk is om de wijk te mobiliseren en samen iets moois neer te zetten. Opnieuw een voorbeeld van Harderwijk zijn wij samen.”
 
Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is gericht op minder verstening, betere afvoer van hemelwater, minder warmte, en het vergroten van de biodiversiteit. De stad wordt warmer, de regenbuien extremer. In een versteende buurt blijft het langer warm. Een groene tuin is fijn omdat bomen en struiken de tuin en een huis koeler houden in de zomer. Bovendien kan bij hoosbuien het regenwater makkelijk in de grond wegzakken. Daarmee wordt het riool ontlast.
 
 

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

De komende periode bestrijden we onkruidbegroeiing op verharde delen langs wegen, fiets- en voetpaden. Dit gebeurt alleen op plekken waar het onkruid zichtbaar is. We doen dit op een natuurvriendelijke manier door heet water op het onkruid te spuiten.
 
We willen nette en veilige straten
In Harderwijk hebben we twee miljoen vierkante meter aan straten, stoepen en fietspaden. Die willen we netjes en veilig houden. Opgroeiend onkruid drukt tegels omhoog en groeit soms dwars door het asfalt heen.
 
Onkruid weg krabben is nog milieuvriendelijker
Wij gebruiken alleen heet water waar onkruid tussen de tegels en stenen groeit. Onkruid weg krabben is nog beter. U kunt meehelpen door op het openbare trottoir bij uw woning onkruid met een krabbertje tussen de tegels weg te krabben.
 

Tweede Pinksterdag maandag 1 juni is het Huis van de Stad en het milieupark gesloten.


Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
15-5-2020 Lageweg 26: uitbreiden woning met erker
15-5-2020 Nassaulaan 24: aanpassen constructie
15-5-2020 Boslaan 2a- 53: schuur
16-5-2020 Stationslaan 35: vervangen bijgebouw in strijd regels ro
15-5-2020 Hofdijkstraat: kappen 6 bomen
16-5-2020 Grevenhofsweg 1b: inrit
18-5-2020 Beekhuizerweg 11: paardenbak
13-5-2020 Parallelweg 26-171: vervangen recreatiewoning
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
18-5-2020 Smeepoortenbrink 18: verbouwen bovenwoning
18-5-2020 Langezand 97 (kavel Q): woning
18-5-2020 Havendijk 1a: uitbreiden bedrijfsruimte
19-5-2020 Vijhestraat 9-1: renoveren brandwerende opbouw
19-5-2020 Laan Der Verenigde Naties 22: plaatsen dakkapel en vergroten dakkapel
20-5-2020 Groene Zoom: 15 woningen in strijd regels ro
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
- 1 van de 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen links naast de ingang van het appartementencomplex aan het St. Janshof op te heffen wegens niet gebruik
- Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen ter hoogte van het adres Van Schendelstraat 22
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Zeebuurt – De Harder 2020
Het ontwerpbestemmingsplan Zeebuurt – De Harder 2020 is het planologisch juridisch kader voor het herontwikkelingsgebied De Harder. Dit plan voorziet in de bouw 110 appartementen, een tweetal supermarkten, een bouwmarkt en een woonwinkel en de eerder vergunde McDonalds wordt opgenomen. Daarnaast wordt er met dit plan geregeld dat zich op de huidige plek van de supermarkt op het bedrijventerrein Lorentz geen nieuwe supermarkt kan vestigen.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan iedereen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. (0341) 411 417.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00119-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243/) of www.harderwijk.nl/plannenzeebuurt.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
28-4-2020: Markt 17, 3841 CE Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een appartement
14-5-2020: Hondegatstraat 11 A, 11 B, 11 C, 11 D en 13, 3841 CG Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een winkel/woning.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:
- Speeltuin- en buurtvereniging Havenkwartier, Burgemeester Kemperstraat 7 te Harderwijk. Deze vergunning is verzonden op 18 mei 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 mei tot en 30 juni 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. (0341) 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.