Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 8

Met deze week: Fietsroute Belcantodreef tijdelijk afgesloten, opruiming van fietswrakken in de binnenstad en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Kapotte kleding wordt ook ingezameld

Ons afval is waardevol. Als u onbruikbare kleding naar de textielcontainer brengt, hebben anderen er nog iets aan of levert u grondstoffen voor nieuw textiel. Kleding, textiel en schoeisel zijn te kostbaar om zomaar weg te gooien. In kringloopwinkels is veel vraag naar kleding. Er zijn diverse liefdadigheidsinstellingen die dit inzamelen.
 
Versleten textiel en kapotte kleding worden ook ingezameld, hier worden nieuwe textielproducten van gemaakt. Zoals garens voor nieuwe kleding, vilt voor geluidsisolatie en vulmateriaal voor autostoelen en matrassen.
 
U kunt de kleding aanbieden in een gesloten plasticzak in de ondergronds textielcontainer bij u in de buurt. Ook kunt u het meegeven bij de periodieke huis-aan-huis inzameling. Schoeisel bindt u per paar bijeen om onnodig speurwerk te voorkomen. Ook gordijnen, vitrage, dekbedden, dekbedhoezen, lakens en dekens vallen onder de textielinzameling. Dat geldt ook voor keukentextiel en voor accessoires als riemen, hoeden en petten. Alles wat u inlevert moet schoen en droog zijn, maar mag wel stuk zijn of versleten.     

Opruiming van fietswrakken in de binnenstad

Afdeling Handhaving gaat deze week fietswrakken uit de binnenstad verwijderen. Fietswrakken zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat verkeren (kromgebogen wielen en dergelijke). Bovendien zijn deze fietsen al langere tijd niet meer gebruikt. Hierdoor wordt onnodig stallingsruimte ingenomen. Er zullen alleen wrakfietsen verwijderd worden die zijn gemarkeerd met een label. In het kader van een schone, hele en veilige stad verwijdert Stadstoezicht regelmatig fietswrakken.
 
Meer informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

OV-inloopspreekuur voor senioren

Inloopspreekuur over het openbaar vervoer voor senioren vindt elke vierde donderdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur plaats in de Bibliotheek in het Huis van de Stad, Havendam 56. Het eerstvolgende DeHet Herstvolgend inloopspreekuur is donderdag 27 februari.

Fietsroute Belcantodreef tijdelijk afgesloten 

Vanaf maandag 24 februari (voorjaarsvakantie) wordt de fietsroute door de Belcantodreef ter hoogte van het Waterplaspad in de wijk Drielanden afgesloten. Die afsluiting is een proef en duurt vier maanden. De fietsdoorsteek ter hoogte van Belcantodreef 37 wordt helemaal afgesloten. De doorsteek bij Belcantodreef 73 wordt voorzien van een 'schaarhekje' op de rijbaan. Zo kunnen fietsers er niet meer langs, maar kinderwagens/rolstoelers/voetgangers nog wel. Bij de fietsdoorsteek ter hoogte van Rapdreef 1 komt een verkeershek aan de kant van de rijbaan met de tekst 'doorgaand verkeer afgesloten'. Fietsers naar Muziekland IV kunnen zodoende nog wel gebruik maken van het Rappad.
 
Tijdens de afsluiting staan er gele omleidingsborden. De omleiding leidt via het Operapad of Beneluxpad.
 
Bewoners aan de Belcantodreef ervaren veel overlast en zien veel verkeersonveilige situaties. Na gesprekken met bewoners, Fietsersbond Harderwijk, Fietsersbond Ermelo, Veilig Verkeer Nederland en andere partijen is gekozen voor een proef. Aan het einde van de proef wordt deze samen met hen geëvalueerd. 

NLdoet op 13 en 14 maart óók in Harderwijk

Heeft u ook zin om een dag een vrijwilligersklus op te pakken en een ander te helpen? Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart is het NLdoet! Op www.nldoet.nl staan allerlei leuke vrijwilligersklussen van maatschappelijk organisaties in Harderwijk. Schrijf u in op www.nldoet.nl! Meer informatie: Judy van den Berg of Esther Geerling van het Servicepunt vrijwilligerswerk via vrijwilligerswerk@zorgdat.nl. 

Nationale Opschoondag 21 maart. Samen aan de voorjaarschoonmaak


De Landelijke Opschoondag kunt u zien als een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak. In 2020 valt de Nationale Opschoondag op zaterdag 21 maart. Het is een dag waarop Nederlanders met hun buren, vereniging, de sportclub, school of hun collega's samen hun buurt schoonmaken.
 
De meeste buurtbewoners vinden het gezellig om samen aan de slag te gaan. Er worden verbindingen in de wijk gelegd en er ontstaat bewustwording om samen te zorgen voor de leefomgeving. Het opbouwwerk van ZorgDat en de gemeente Harderwijk vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Harderwijk meedoen. De Gemeente Harderwijk zorgt voor de benodigde opruimmaterialen en verzorgt de afvoer van het ingezamelde zwerfvuil.
 
Aanmelden voor 11 maart
Heeft u plannen om mee te doen? Opruimspullen van de gemeente nodig? Neem contact op met Rinet Brinks van ZorgDat. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht. Stuur een mail naar rinetbrinks@zorgdat.nl of bel 06-12 09 97 99. 

Word ook vrijwilliger bij Veluwe Duurzaam

Een verschil maken in de duurzaamheid? Veluwe Duurzaam is  op zoek naar ambitieuze jongeren, deskundige inwoners en organiserende kartrekkers. Lees er alles over op www.veluweduurzaam.nl/vrijwilligers

Valpreventiecursus voor ouderen In Balans

In Balans is een drie maanden durende groepscursus gericht op het voorkomen van valongelukken. De cursus is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 60 jaar.
 
De cursuskosten zijn € 220,- inclusief koffie en/of thee. In Balans is erkend door zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk uit uw aanvullende pakket.
 
De cursus In Balans start op: dinsdag 3 maart van 9.30 tot 11.30 uur.
Locatie: Multifunctioneel Centrum De Roef, Zuiderzeepad 1, 3844 JV Harderwijk.
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Marianne Freulings, MSc Geriatriefysiotherapeut, Fysiotherapie Drielanden, deelnemer ZorgPartners Midden Nederland. E-mail info@fysiodrielanden.nl, tel. (0341) 432 754. De cursus komt tot stand door de samenwerking van ZorgPartners Midden Nederland en de Gemeente Harderwijk. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 6-2-2020 Zeppelinstraat: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
 • 7-2-2020 Zuiderzeestraatweg 162: paardenstal
 • 6-2-2020 Nobelstraat 44: verbouwen bedrijfspand en reclame
 • 6-2-2020 Parallelweg 26-8: kappen 3 bomen
 • 7-2-2020 Van Goorswegje 15: vervangen bijgebouw, plaatsen schuilgelegenheid en schutting
 • 10-2-2020 Waltorenstraat 3: 2 appartementen in strijd regels ro
 • 12-2-2020 Korhoenlaan 1-130: kappen 1 boom
 • 12-2-2020 Veldkersmeen 95: uitbreiden woning
 • 12-2-2020 Beneluxlaan 30: kappen 1 boom
 • 12-2-2020 Hoogstraat 48: plaatsen nieuw hek
 • 13-2-2020 Sleutelbloemdreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 6-2-2020 Boslaan 2-54: kappen 1 boom
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 7-2-2020 groenstrook rond begraafplaats Oostergaarde: kappen 24 bomen
 • 10-2-2020 Aagje Dekenlaan 8: uitbouw in strijd regels ro
 • 12-2-2020 Strandboulevard/Zuiderzeeboulevard en Havendijk: tijdelijke ontheffing ligplaats schepen Meridiaan en Vrijheid
 • 12-2-2020 Parallelweg 26-101: kappen 2 bomen
 • 13-2-2020 Ceintuurbaan 4-54: erfafscheiding
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen:

- Vitringasingel nabij het adres Smeepoortenbrink 26
- Schrassertstraat in de buurt van huisnummer 1
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Gewijzigde subsidieregels voor monumenten

Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari 2020 de ‘Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020’ vastgesteld. Deze regeling vervangt de “Deelverordening subsidie monumenten Harderwijk 2014’. De subsidieregels voor onderhoud van rijksmonumenten wijzigen hierdoor. Rijksmonumenten die recht hebben, of aanspraak kunnen maken op subsidie voor onderhoud van het Rijk, kunnen geen subsidie meer bij de gemeente aanvragen. De subsidieregels voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten wijzigen niet. De ‘Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020’ treed in werking één dag na de publicatie in het elektronische gemeenteblad. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
 
Ontwerp subsidieregeling Regenton 2020 ter inzage
Burgemeester en wethouders hebben op 11 februari 2020 besloten de ontwerp subsidieregeling ‘Regenton 2020’ ter inzage te leggen. Deze regeling heeft als doel inwoners van de gemeente Harderwijk te stimuleren bewust om te gaan met watergebruik in en rond de woning door het opvangen van regenwater en dit te hergebruiken. In de regeling staat op welke manier er een subsidie kan worden gevraagd voor de aanschaf van maximaal twee regentonnen per woonadres. Inwoners kunnen tot en met 30 oktober 2020 een aanvraag om subsidie indienen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de aanschafprijs (inclusief BTW) van de regenton tot een maximum van € 50,- per regenton. Het subsidieplafond bedraagt € 10.000,-.
Wat ligt er precies voor u ter inzage?
-        ontwerp subsidieregeling ‘Regenton 2020’
-        toelichting op de ontwerp subsidieregeling ‘Regenton 2020’
Deze stukken liggen met ingang van de dag na deze publicatie, 20 februari 2020, tot en met woensdag 1 april 2020 ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tevens zijn de stukken in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie (zienswijze) indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden vastgesteld. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze, kunt u contact opnemen met dhr. M. Geerdink, Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 24-1-2020: La Place Harderwijk Boekhorstlaan 14, 3847 LP in Harderwijk voor het starten van een bedrijf
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 10-2-2020: Zuiderzeestraatweg 59, 3849 AB in Hierden voor het verwijderen van asbest uit schuren
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Zakelijke beschrijving bestemmingsplan Buitengebied–Hoge Varenweg 4
Het bestemmingsplan Buitengebied–Hoge Varenweg 4 is in voorbereiding. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied bestaat uit twee locaties, Hoge Varenweg 4 en Parallelweg 9/10 te Hierden.
 
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt met ingang van 20 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning heeft verleend:
 
'De IJszaak' aan de Wolleweverstraat 3 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 12 februari 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 19 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag dat het besluit aan de aanvrager bekend gemaakt is.