Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 21

Met deze week: Gewijzigde openingstijden Stadswinkel en Milieupark, wegwerkzaamheden in Harderwijk en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Online bijeenkomst ondernemers bedrijvenkring en gemeente over coronacrisis

Afgelopen donderdag opende wethouder Bert van Bijsteren een Meet Up Bijeenkomst van de Bedrijvenkring Harderwijk. De ondernemers die bij deze kring zijn aangesloten konden on line de bijeenkomst volgen.
 
De wethouder gaf een terugblik op de coronacrisis en ging in op de stand van zaken van maatregelen die voor de ondernemers tot op heden zijn genomen. Jos Disselhorst, bedrijfscontactambtenaar van de gemeente, gaf een toelichting op het ondernemersloket. Erwin Bruinink, bestuurslid van de bedrijvenkring en eigenaar van 2ICT, zorgde ervoor dat er zoveel mogelijk vragen van ondernemers konden worden beantwoord. De ondernemers zelf werden ook gevraagd op welke wijze zij met deze crisis omgaan. Verder werd ingegaan op de vraag wat de bedrijvenkring  en de gemeente voor ondernemers kunnen betekenen. De ondernemers en gemeente gaan samen met de ingebrachte onderwerpen aan de slag. 

Afsluiting Luttekepoortstraat

Vanaf maandag 25 mei tot en met vrijdag 5 juni is de Luttekepoortstraat ter hoogte van de Wereldwinkel afgesloten voor al het verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers). Er wordt in die periode  een archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke restanten van de voormalige Luttekepoort. Dit onderzoek is onderdeel van het initiatief om de Luttekepoort te herbouwen.
 
De voetgangers van en naar de parkeergarage Houtwal en de Vintringasingel worden omgeleid via het poortje in de stadsmuur. Het laden en lossen aan Luttekepoorstraat wordt tijdelijk verplaatst naar de Vintringasingel. Het autoverkeer van en naar parkeergarage Hortus en de Doelenstraat wordt via de Doelenstraat, (langs de Catharinakapel) omgeleid. De paaltjes aan de Doelenstraat bij de Academiestad worden hiervoor verwijderd. 

Werkzaamheden rotonde Westeinde/Westermeenweg

De  rijbaanscheidingsbanden op de rotonde Westeinde/Westermeenweg worden steviger en hoger. Dat levert een betere afbakening en een grotere veiligheid op. Het werk wordt van 25 tot en met 27 mei uitgevoerd en kan ter plaatse enige overlast geven voor het verkeer. 

Deel Verkeersweg afgesloten

Tussen maandag 25 mei om 7.00 uur en dinsdag 26 mei om 20.00 uur is een deel van de Verkeersweg afgesloten voor het verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Alberdingk Thijmlaan en de Stationslaan. Er komt daar een nieuwe asfaltlaag. Een omleiding wordt ter plaatse aangegeven. De rotonde Hoofdweg/Selhorstweg/Verkeersweg blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor al het verkeer. Meer informatie geeft projectleider Andries Nieuwenhuis, tel. (0341) 411 911. 

Wilt u iets regelen bij de gemeente?

Veel zaken kunt u op www.harderwijk.nl regelen. Komt u toch liever langs? Maak dan eerst een afspraak via onze website. Kom alstublieft alleen, tenzij dit voor de betreffende dienstverlening niet kan en houdt u aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 28 mei vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere Verkoop en herontwikkeling locatie Academiestraat 5 en Verordening Starterslening gemeente Harderwijk. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
Deze vergadering vindt niet plaats in het Huis van de Stad maar via video-vergaderen.
Wilt u inspreken bij één van de agendapunten? Dat kan door dit te melden bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via tel. (0341) 411 911. De vergadering is openbaar en hiervan worden geluids- en beeldregistraties gemaakt. 

Gewijzigde openingstijden Stadswinkel en Milieupark

Vanwege Hemelvaart is op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei de Stadswinkel gesloten.
Donderdag 21 mei is Milieupark gesloten. Vrijdag 22 mei is het Milieupark weer open.
 
Afvalinzameling
De afvalinzameling van  donderdag 21 mei vindt zaterdag 23 mei plaats. Controleer uw afvalwijzer app voor welke wijken dit geldt. 

Regels voor het kappen van bomen

Wilt u een boom kappen en twijfelt u of hierover een vergunning nodig is? Kijk dan op harderwijk.nl/boomkappen. Nog vragen? Neem dan contact op via tel. (0341) 411 333 of mail naar snelherstel@harderwijk.nl.  

Laatste kans om uw sportheld aan te melden voor een straatnaam

De straatnamencommissie in Harderwijk roept inwoners op met namen van bekende sporters te komen om de straten in het nieuwe wijkdeel Harderweide van Drielanden een naam te geven.  
De volgende criteria gelden
• de sporters is al enige tijd geleden overleden
• de sporter moet van onbesproken gedrag zijn geweest
• de naaste familie van de sporter moet toestemming geven om de naam voor een straatnaam te gebruiken.

Uw voorstel moet voor 1 juni binnen zijn via e.breunesse@harderwijk.nl. Meer informatie: mevr. E. Breunesse tel. (0341) 411 911. 

‘Wij staan klaar voor elkaar en de ander’

Brandweervrijwilligers doen zoveel meer dan branden blussen
 
“Ik wil iets doen waar een ander wat aan heeft. Zonder commercieel belang erachter. Dan kun je natuurlijk in een bejaardenhuis vrijwilligerswerk gaan doen, of voor iemand de hond uitlaten. Maar ik wilde graag op een andere manier iets nuttigs betekenen”.
 
In de krant van Harderwijk zijn wij samen leest u meer over dit verhaal. En andere bijzondere verhalen over inwoners waar wij trots op mogen zijn. U kunt de krant ook lezen op Harderwijk.nl. Veel leesplezier! 

Help ons u te helpen

Gemeente Harderwijk werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Het belangrijkste daarbij is wat u handig en fijn vindt. Heeft u een paar minuten om de vragenlijst over onze dienstverlening in te vullen? Ga naar onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 7-5-2020 Kerkepad: schuilstal
 • 7-5-2020 Braillestraat 7: uitbreiden bedrijfspand
 • 7-5-2020 Wolleweverstraat 12: reclame (2x)
 • 10-5-2020 Krommekamp 59: fietsenschuur
 • 10-5-2020 Parallelweg 26-107: carport
 • 10-5-2020 Bazuinpad 18: uitrit
 • 8-5-2020 Beneluxlaan 162: dakkapel (voorzijde)
 • 8-5-2020 Zuiderzeestraatweg, perceel B3707: schuilstal
 • 11-5-2020 Vijhestraat 9-1: renoveren brandwerende opbouw
 • 12-5-2020 Kerkstraat 16 : uitbouwen serre en plaatsen twee dakkapellen
 • 12-05-2020 Ceintuurbaan 2-20: reclame (2x)
 • 12-5-2020 Waterfront kavel Q NE: uitrit
 • 14-5-2020 Varenweg 9: kappen 1 boom
 • 13-5-2020 Ceintuurbaan 4 -64: verbouwen woning en bouwen tuinhuis
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 7-5-2020 Guido Gezellelaan 24: uitbreiden woning met erker
 • 8-5-2020 Israelstraat 2A en 2B: verbouwen bovenwoning en splitsen naar 2 appartementen
 • 11-5-2020 Simon Vestdijkstraat 36: dakkapel (voorzijde)
 • 11-5-2020 Grote Haverstraat 10: inrit
 • 11-5-2020 Krommekamp 132: aanpassen dak
 • 14-5-2020 Waterfront fase 3: bruggen
 • 14-5-2020 Krommekamp 59: fietsenschuur
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Nieuwe grondprijzen bedrijventerreinen
Vanaf 2019 worden grondprijzen van bedrijventerreinen, de zogenaamde niet woningbouwterreinen, jaarlijks vastgesteld. De grondprijzen per 1 april 2020 zijn verhoogd op basis van de normale inflatiecorrectie. Voor terreinen waarop bedrijven die een koopoptie hebben geldt deze verhoging niet voor de duur van een koopoptie. Er is uitgegaan van een actueel marktinzicht op basis van recente gronduitgiftes en taxaties en de prijzen zijn exclusief BTW. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:
- Kuzey's Bakery & Fast Food, De Wittenhagen 61, Harderwijk.
Deze vergunning is verzonden op 15 mei 2020. De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 mei tot en 26 juni ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. (0341) 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Geitekamp 42
- De algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Kievitmeen 47 op te heffen
- Het verkeersbesluit voor een laadpaal in de Valkenbergerhout, aan de zijkant van de Turfbergerhout 19 in te trekken (Besluit van 25 maart 2020, Staatscourant 2020, onder nummer 17698)
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Havendijk 1: uitbreiden bedrijfsruimte; 10-7-2020.
 
Wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35
Burgemeester en wethouders hebben op 12 mei het wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35 ongewijzigd vastgesteld. Met het wijzigingsplan wordt het mogelijk gemaakt om één twee-onder-een-kapwoning te realiseren na sloop van de bestaande boerderij.
 
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 21 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Binnen deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.WP00247-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden digitaleplannen.nl/0243/4DB3990B-1A08-410A-9768-93646451FE8E/) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

7-5-2020: Graaf Ottolaan 14, 3843 AM Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
4-5-2020: Nassaulaan 44, 3843 DD Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
4-5-2020: Piet Heinlaan 53, 3843 EX Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een dak
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Stationslaan 121: vergunning brandveiliggebruik.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 mei gedurende 6 weken tot en met 1 juni ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. (0341) 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Sporttarieven Harderwijk 2020-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en het zwembad voor het seizoen 2020-2021. De gewijzigde tarieven gaan in op de onderstaande data;
•        De gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1 augustus 2020.
•        De individuele tarieven voor het gebruik van het  binnen- en buitenzwembad per 31 augustus 2020
De nieuwe tarieven kunt u inzien via www.harderwijk.nl/sporttarieven. Voor meer informatie kunt u per mail terecht bij cluster sport via sport@harderwijk.nl.