Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 15

Met deze week: Wees loyaal, koop lokaal, verkoop openbaar groen uitgesteld en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Gemeente ondersteunt samenleving met pakket noodmaatregelen

Het college wil zoveel als mogelijk de negatieve gevolgen van de getroffen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus beperken voor inwoners, organisaties en ondernemers van Harderwijk en Hierden. Ook de gezamenlijke raadsfracties dringen hierop aan. Daarom worden belastingaanslagen uitgesteld en veel betalingen van de gemeente aan personen/organisaties worden juist versneld uitgevoerd. Ook de huur van sportaccommodaties en gemeentelijke panden worden uitgesteld. En er wordt minder streng omgegaan met subsidieafspraken. Lees het overzicht van de maatregelen op harderwijk.nl/noodmaatregelengemeente.
 
Klappen samen opvangen
Burgemeester Van Schaik: “Het is een onzekere tijd voor velen. Het is belangrijk dat we juist nu als gemeentebestuur eensgezind meevoelen met de samenleving. De zorg voor de gezondheid van inwoners en het geven van aandacht staan voor voorop. Daarnaast zijn voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van onze gemeente toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, evenementenorganisaties, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers. De klappen die deze sectoren krijgen moeten we zoveel als mogelijk samen opvangen. Het college voelt zich hierin gesterkt, door het appèl van de gemeenteraad”
 
Ondersteunen waar nodig
De Rijksoverheid kondigde al flinke ondersteunende maatregelen aan. Ondanks deze en eventuele provinciale maatregelen gaan er effecten ontstaan die niet door die maatregelen opgevangen worden. Met een pakket noodmaatregelen wil het college alles in het werk stellen om inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en stichtingen te ondersteunen daar waar dat nodig is.
 
Ook wil het college onderzoeken of en zo ja hoe, er een fonds kan worden ingericht om het mogelijk te maken een lening te verstrekken aan ondernemers van € 5.000,-. Ten slotte besloot het college een subsidie te verstrekken om een ondersteunende loketfunctie open te stellen voor en door ondernemers.
 
Maatregelen gelden tot 31 augustus
De financiële gevolgen van de maatregelen zijn groot maar noodzakelijk en zullen later in beeld worden gebracht. De maatregelen gaan per direct in en duren tot 31 augustus 2020. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, wordt deze datum heroverwogen.

Wees loyaal, koop lokaal!

De ondernemers in Harderwijk en Hierden verdienen onze steun in deze tijden. Zij houden zich aan de maatregelen en hun klanten ook. Ga niet onnodig naar buiten, maar heb je iets nodig? Koop lokaal! 

Wees loyaal, koop loyaal
 

Omgaan met mensen met dementie tijdens corona

De uitbraak van corona heeft een enorme invloed op onze samenleving. Uw naaste met dementie kan zich onveilig voelen en vereenzamen, thuis of in het verpleeghuis. In een nieuwsbrief geven we advies en tips over hoe u daarmee om kunt gaan. De nieuwsbrief vindt u op harderwijk.nl/actueel.  

Wij wensen u fijne Paasdagen

De Stadswinkel van het Huis van de Stad is gesloten op Goede Vrijdag (vrijdag 10 april) en tweede paasdag (maandag 13 april). Het Milieupark aan de Daltonstraat is op Goede Vrijdag geopend en tweede paasdag gesloten. Voor overige openingstijden: zie www.harderwijk.nl/contact.
 
Op tweede paasdag wordt geen afval ingezameld. Deze inzameldag is verschoven naar zaterdag 11 april. Zet u de restafvalcontainer om 07.30 aan de weg. De actuele planning is altijd te vinden in de afval app ‘afvalwijzer’ of op mijnafvalwijzer.nl

Doe mee met de thuis challenge van GA! Harderwijk

Bijna alle activiteiten waar we onze weken normaal gesproken mee vullen zijn tijdens deze periode afgelast. We gaan niet naar het werk en werken thuis, kinderen gaan niet naar school en volgen thuisonderwijs en we gaan niet naar de sportclub of gitaarles. Maar de afgelaste activiteiten betekenen niet dat we niet kunnen bewegen of kunstzinnig bezig zijn! Vele beweeg- en cultuuraanbieders zijn digitaal actief. Zo ook de buurtsportcoaches van GA! Harderwijk (Gezond Actief Harderwijk). Zij nemen elke dag video's op om Harderwijkers in beweging te krijgen, jong en oud.
 
De GA! Thuis challenge voor basisschoolleerlingen
Tijdens de challenge dagen coaches de leerlingen uit om de opdrachten na te doen. De schoen-challenge, de golf-challenge, de hooghoud-challenge, de drum-challenge, van alles kwam voorbij! De scholen delen de video’s met hun leerlingen en zo blijven we de leerlingen uitdagen.
 
Ook de Harderwijkse senior komt in beweging
De beweegcoach senioren neemt in samenwerking met HK13 TV en verschillende Harderwijkse beweegaanbieders beweeglessen op voor senioren. HK13 zendt de beweeglessen dagelijks om 9.45 uur uit. Een beweegles gemist? Kijk op Gaharderwijk.nl of social media voor alle filmpjes van de coaches.

Gratis online of telefonisch woningadvies over energiebesparing

Heeft u een vraag over aardgasvrij wonen of energiebesparing in uw woning? Meldt u dan snel aan voor het 25-minutenadviesgesprek in uw gemeente en krijg gratis telefonisch of online advies van een onafhankelijke energieadviseur! Meer informatie en voor het aanmeldformulier: www.veluweduurzaam.nl/25-minuten. 

Verhaal over stigma van psychische aandoeningen

Dit artikel is onderdeel van een reeks van tien verhalen over Noord-Veluwse inwoners die zelf of in hun omgeving te maken hebben met verward gedrag. Harderwijk en de Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema.

Steef: “Als je echt naar de ander luistert, kan je verschil maken”
Een posttraumatische stressstoornis en een beëindigde relatie zorgden er voor dat Steef (45 jaar) op straat terecht kwam. De woorden ‘Ik geloof in je’ zorgden voor een keerpunt in zijn leven. “Ik heb jarenlang gewerkt als marinier bij Defensie. Ik ben uitgezonden geweest naar het buitenland en ben daar meerdere keren beschoten.” Toen hij in 2007 terugkwam in Nederland, kon hij de nare gebeurtenissen niet vergeten. Met de steun van zijn vriend Dave en hulp en begeleiding van professionals, is het leven van Steef 360 graden gedraaid. Verder lezen? Lees het hele verhaal op harderwijk.nl/actueel. 

Werk Wittenhagen start 14 april

Volgende week dinsdag 14 april starten de werkzaamheden aan de Wittenhagen. In een periode van ongeveer een maand worden verschillende verbeteringen gerealiseerd. We gaan onder meer:
- rode fietsstroken aanbrengen;
- parkeerplekken anders inrichten;
- de afslag op de rotonde veiliger maken.
We doen ons best zo min mogelijk overlast te geven. Zodra daar aanleiding voor is worden verkeersregelaars ingezet of ter plaatse omleidingen aangegeven. 
De werkzaamheden duren tot 15 mei.
 
Heeft u vragen? Projectleider Andries Nieuwenhuis is u graag van dienst via (0341) 411 911. Door deze relatief korte acties en kleinschalige werkzaamheden zal er tijdens deze fase weinig overlast zijn. 

Verkoop openbaar groen uitgesteld

In juli vorig jaar stelde het college van B&W de Nota Grondbeleid 2019 vast en daarmee, in afwachting van de herziene 'Nota afstoten openbaar groen', is er de mogelijkheid voor inwoners om stukken openbare grond aan te kopen. De verwachting was toen dat vanaf maart dit jaar de aankoopmogelijkheid er weer zou zijn. Het schrijven van de 'Nota afstoten openbaar groen' is weliswaar bijna afgerond, maar de raad moet de nota nog vaststellen. De vaststelling loopt vertraging op, omdat de raad gezien de omstandigheden niet vergadert. Het is helaas niet aan te geven wanneer het weer mogelijk is om aanvragen voor aankoop van openbaar groen via de site in te dienen. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 26-3-2020 Wolleweverstraat 2: schoorsteen verwijderen
 • 26-3-2020 Groene Zoom: poot rotonde aanleggen in strijd regels ro
 • 27-3-2020 Donkerstraat 40: zonnepanelen
 • 30-3-2020 Grote Haverstraat 10: inrit
 • 30-3-2020 Wijtgraaf 35: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 • 31-3-2020 Horloseweg 38: inrit
 • 31-3-2020 Begijnenlaan 4: wijzigen gevels
 • 31-3-2020 Begijnenlaan 4: extra inrit
 • 31-3-2020 Ragtimedreef 12: overkapping
 • 1-4-2020 Kruisweg 4: kappen 4 bomen
 • 1-4-2020 Goeman Borgesiuslaan: renoveren 21 woningen
 • 2-4-2020 Van Eedenstraat 9: nokverhoging
 • 2-4-2020 Oranjelaan 32: uitbreiden woning
 • 2-4-2020 Markt 5: schoorsteen verwijderen
 • 2-4-2020 Zuiderzeestraatweg naast nr. 95: woning in strijd regels ro en inrit
 • 2-4-2020 Ruimelsdwarsweg: woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 31-3-2020 Lageweg 25: schuilstal in strijd regels ro
 • 31-3-2020 Ooster Mheenweg 7, 7a t/m 7f : 7 woningen
 • 31-3-2020 Reigershofweg 5: kappen 3 bomen
 • 31-3-2020 Kastanjelaan 10: aanbouw in strijd regels ro
 • 1-4-2020 Vittepad: kaprenovatie 22 woningen
 • 1-4-2020 Beetsstraat 17-19 Multatulistraat 17-19: 4 woningen en uitritten
 • 2-4-2020 Jac. Perkstraat 2: eenzijdige nokverhoging met dakkapel
 • 2-4-2020 Vuldersbrink 1: 2 appartementen in strijd regels ro
 • 2-4-2020 Hoofdweg 4: inrit
 • 2-4-2020 Zeppelinstraat 5: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
 • 3-4-2020 Clarendallaan 14: inrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan)
Het doel van het ontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan) is om van de vier sportclusters Hierden, Strokel, Parkweg en Slingerbos zogenaamde open clubs of open sportparken te maken zoals is opgenomen in de Beleidsnota Sport en bewegen 2018-2021. Een open club heeft een bredere functie waarbij naast sportactiviteiten op de terreinen ook ruimte komt om allerlei maatschappelijke activiteiten te organiseren die raken aan beweging en vitaliteit. Denk aan activiteiten en functies op vlak van gezondheid, zorg, onderwijs en welzijn. Die activiteiten hoeven niet allemaal met sport en bewegen te maken te hebben, al blijft dat wel de hoofdactiviteit.
 
Voor dit plan is gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet (Chw). Strikt genomen is het plan een bestemmingsplan, maar we noemen het alvast omgevingsplan.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 16 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. D. Kolk of dhr. J. Haklander, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00248-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00248-/NL.IMRO.0243.BP00248-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

17-3-2020: Van Dongen B.V. Vuldersbrink 1, 3841 AS in Harderwijk, voor het verbouwen van opslagruimtes naar woonruimtes
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
27-3-2020: Heinsiuslaan 23, 3843 WS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een complex
27-3-2020: Tjalkmeen 1, 3844 CV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Wijzigen Mandaatregeling 2015 - ondermandaat bestuurlijke handhaving
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk hebben op 24 maart het besloten het bevoegdhedenregister, behorende bij het Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te passen. Het besluit luidt als volgt.
Besluit: Nr. 3.43 in het bevoegdhedenregister, behorende bij het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 zodanig aan te passen dat in alle gevallen van bestuurlijke handhaving in het kader van het Domein Ruimte ondermandaat door de Directeur Ruimte aan de teamleiders Ruimte is toegestaan.
 
Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mw. M. Lans, tel. (0341) 411 911. Het besluit ligt met ingang van 9 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen het besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het besluit is ook in te zien op de website www.harderwijk.nl/beleidsregels.