Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 13

Met deze week: Weet u nieuwe straatnamen van bekende sporters?, vragen aan de gemeente over het coronavirus en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Aangepaste dienstverlening Stadswinkel

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen wij u de contacten met de gemeente zoveel mogelijk digitaal of per e-mail te doen. Voor vragen zijn we bereikbaar via  (0341) 411 911. Wellicht zijn we minder goed bereikbaar dan u gewend bent, we vragen uw begrip hiervoor.
 
U blijft welkom op het stadhuis voor zaken die niet kunnen wachten én spoed hebben. We vragen u een afspraak te maken voordat u ons bezoekt. Bij de balie nemen wij voorzorgsmaatregelen. Denk aan desinfecteren van handen en pinautomaten. Wij vragen u met pin te betalen, niet met contant geld.
 
U kunt op afspraak terecht voor:
- Aangifte van geboorte en overlijden. U kunt een geboorte ook digitaal aangeven.
- Aanvragen of ophalen van een paspoort of identiteitskaart, als uw document verlopen is en u nu een nieuwe nodig heeft.
- Aanvragen of ophalen van een rijbewijs, als u nu een nieuwe nodig heeft.
 
Aangepaste openingstijden (alleen op afspraak)
Tijdelijk is de Stadswinkel alleen geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag zijn we gesloten. 

Vragen aan de gemeente over het coronavirus?

Als gemeente volgen wij de richtlijnen en opdrachten van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. We doen een dringend beroep op alle inwoners en organisaties om zich hier aan te houden. Op harderwijk.nl vindt u veelgestelde vragen met de antwoorden. Deze vullen we dagelijks aan. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar via tel. (0341) 411 911. U kunt ook vragen stellen via WhatsApp, Twitter, Facebook of Instagram. Er is een speciaal team opgericht om de individuele vragen van inwoners, ondernemers en organisaties zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.
 
Vrijwilligerswerk
In deze moeilijke tijd is het belangrijk dat we goed naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. De gemeente moedigt het van harte aan als u vrijwilligerswerk wilt doen. De initiatieven in Harderwijk worden gecoördineerd door welzijnsorganisatie Zorgdat. U kunt uw initiatief of hulp telefonisch bij Zorgdat aanmelden: tel. (0341) 434 656. 
 
Aangescherpte maatregelen coronavirus 

Nood(nacht)opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Kinderen van ouder(s) in cruciale beroepen kunnen voor nood(nacht)opvang terecht bij drie organisaties, Welkom Kind Harderwijk, ViaViela en Prokino (locatie De Kleine Wereld).
  • Prokino is tijdens kantoortijden bereikbaar via tel. (0341) 427 249  en per mail via harderwijkermelo@prokino.nl.  
  • Welkom Kind Harderwijk is te bereiken via tel. (0341) 410 242.
  • ViaViela is te bereiken via tel. 06 47 04 95 85.

Raadsinformatie

In navolging van de landelijke maatregelen gericht op de beperking van de Corona uitbraak hebben de burgemeester en het presidium van de  gemeenteraad van Harderwijk besloten dat er voorlopig geen vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies in het Stadhuis plaatsvinden.

De gezamenlijke fracties  VVD, Harderwijk Anders, D66, PvdA, CU, CDA, GroenLinks, GemeenteBelang en SGP heeft het college schriftelijke vragen gesteld over lokale maatregelen Coronavirus. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Woensdag 1 april is er geen inzameling op afroep van klein chemisch afval (KCA)

Als gevolg van de maatregelen rond het Covid-19 virus halen de chauffeurs van Remondis het klein chemisch afval niet meer aan de deur op. Het KCA kan nog wel gebracht worden naar het depot op het Milieupark aan de Daltonstraat 23. 

Weet u nieuwe straatnamen van bekende sporters?

De straatnamencommissie in Harderwijk roept inwoners op om met namen te komen van bekende sporters voor de straten in het nieuwe wijkdeel Harderweide van Drielanden. De commissie Naamgeving adviseert het college van burgemeester en wethouders over het toekennen van namen aan straten, delen van de openbare ruimte, gemeentelijke bouwwerken en gebouwen.
 
De commissie Naamgeving hanteert de volgende criteria voor het gebruik van namen van bekende sporters:
-  de sporters is enige tijd overleden
-  de sporter moet van onbesproken gedrag zijn geweest
-  de naaste familie van de sporter moet toestemming geven om de naam voor een straatnaam te mogen gebruiken
-   namen van bekende sporters uit Harderwijk/Hierden die voldoen aan de criteria hebben voorrang op de namen van andere sporters
 
De namen kunnen tot maandag 1 juni worden ingediend bij e.breunesse@harderwijk.nl. Over de uiteindelijke keuze door het college kan niet worden gecommuniceerd. Meer informatie: gemeente Harderwijk, mevr. E. Breunesse, tel. (0341) 411 911. 

Weekendafsluiting N302 van 27 tot en met 28 maart

Op dit moment legt aannemer Hoornstra Ophof in opdracht van de gemeente Harderwijk de definitieve verbindingswegen aan tussen het Waterfront en de N302. Van vrijdag 27 maart 19.00 uur tot en met zaterdagavond 28 maart 24.00 uur is daarom de oprit vanuit Harderwijk-centrum richting de polder en de afrit vanaf de N302 richting Waterfront afgesloten voor verkeer. Alle richtingen zijn bereikbaar, maar er zijn omleidingsroutes. Verkeer van en naar het Waterfront maakt gebruik van een omleidingsroute via de Marie Curiestraat (Leen Bakker/Fira) en het overloopterrein. Wij raden u aan de aangegeven omleidingsroutes te volgen.

 
Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

13-3-2020 Parallelweg 26-21: kappen 3 bomen
13-3-2020 Parallelweg 26 -186: kappen 6 bomen
15-3-2020 Vischmarkt 23a: renovatie dakkapel
11-3-2020 Luttekepoortstraat 59: reclame
16-3-2020 Frisialaan 15: vervangen kozijnen en wijzigen gevel
16-3-2020 Lageweg 25: schuilstal
17-3-2020 Reigershofweg 5: kappen 3 bomen
17-3-2020 Vijhestraat 34: brandwerende scheidingen
18-3-2020 Biesteweg 4: kappen 2 bomen
18-3-2020 Piet Heinlaan 53: dakkapel (voorzijde)
18-3-2020 Vijhestraat 1: slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht
18-3-2020 Barbershopdreef 50: verdieping plaatsen op plat dak
18-3-2020 Stationslaan 134: aanbrengen zonwering (gm)
18-3-2020 Kelvinstraat 4: brandstoftank bovengronds
19-3-2020 Guido Gezellelaan 10: dakkapel (voorzijde)
17-3-2020 Donkerstraat 5: verbouwen winkel tot woning
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

13-3-2020 Van Goorswegje 15: vervangen bijgebouw en schuilgelegenheid
16-3-2020 Kastanjelaan 30: nokverhoging in strijd regels ro
17-3-2020 Bachdreef 52: overkappen zijkant huis in strijd regels ro
17-3-2020 Nobelstraat 44: verbouwen bedrijfspand en reclame
17-3-2020 Paasloweg 5: bijgebouw in strijd regels ro
17-3-2020 Boslaan 2-54: kappen 1 boom
18-3-2020 Kleine Mheenweg 5: kappen 4 bomen
18-3-2020 Korhoenlaan 1-180: kappen 1 boom
18-3-2020 Korhoenlaan 1-183: kappen 12 bomen
18-3-2020 Biesteweg 8: garage in strijd regels ro
18-3-2020 Leuvenumseweg 99: kappen 1 boom
19-3-2020 Achterste Wei 1: interne constructieve wijziging, gevelwijziging en reclame (1x)
19-3-2020 Huisstee 15a: woning in strijd regels ro
19-3-2020 Makkumpad 16: uitbreiden woning (voorzijde)

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
19-3-2020 Horloseweg 6: aanleggen inrit
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

-        gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Valkenbergerhout bij het adres Turfbergerhout 19
-        een parkeerverbod in te stellen op de dam tussen de Visserijstraat en het Robbenzand
-        de voorrangssituatie in de Beukenlaan te wijzigen.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: gemeente Harderwijk, domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Knardijk West 6 - 12: vestigen bouwmarkt in strijd regels ro; 6-5-2020
 
Buitengebied – Omgeving Duinweg 8
Het ontwerpbestemmingsplam Buitengebied – Omgeving Duinweg 8 maakt het mogelijk om met gebruikmaking van de sloopregeling twee woningen op het perceel Duinweg 8 te realiseren.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. W. Nijeboer, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00234-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00234-/NL.IMRO.0243.BP00234-0001) of op de gemeentelijke website www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
  • 18-10-2019: SushiPoint B.V., Stationsplein 5-11, 3844 KR in Harderwijk, voor het bereiden van verse sushi voor afhaal, bezorgen en catering
  • 26-2-2020: Glaszettersbedrijf Van den Berg, Galvanistraat 22, 3846 AT in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf per 15-05-2013 (niet eerder gemeld)
  • 6-3-2020: Keolis Nederland, Van Leeuwenhoekstraat 9, 3846 CA in Harderwijk, voor het deels veranderen van de inrichting (Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast)
  • 19-12-2019: Kok Experience, Hoofdweg, 3842 GZ in Harderwijk, voor uitbreiden van horeca meter binnen het pand in strijd met RO
  • 23-1-2020: Harbers Trucks Harderwijk B.V., Nobelstraat 46, 3846 CG Harderwijk, voor het uitbreiden van de  werkzaamheden aan LNG of mogelijk CNG voertuigen, niet in aantallen
  • 14-2-2020: Ledder Metaaltechniek B.V. Zeppelinstraat (ong), 3846 CL in Harderwijk, voor het voortzetten van een bestaand bedrijf op een andere vestigingsplaats. Het bedrijf verhuist in zijn geheel naar Lorentz
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
12-3-2020: Reigershofweg 5, 3849 RT in Hierden, voor het slopen van een schuur
4-3-2020:  Vischmarkt 23,3841 BE in Harderwijk, voor het slopen van een woning
6-3-2020: Havenkade 1, 3841 JG in Harderwijk, voor het slopen van een opslaggebouw
11-3-2020: Vittepad 2 t/m 44, 3844 CH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit meerdere woningen
12-3-2020: Johanniterlaan 18, 3841 DT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een opslag
17-3-2020: Schippersmeen 83, 3844CL Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning (Paracommercieel) heeft verleend:
- Vereniging 'Waterscouting Tjerk Hiddes' aan de Strekdam 53 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 18 maart 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 25 maart 2020 tot en met 29 april 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.