Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 12

Met deze week: Aangepaste dienstverlening Stadswinkel, weekendafsluiting N302 van 27 tot en met 28 maart en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Aangepaste dienstverlening Stadswinkel

Bij het schrijven van dit bericht is de Stadswinkel met aangepaste openingstijden open voor spoedeisende zaken zoals de aangifte geboorte en overlijden of (reis)documenten die met spoed nodig zijn. Wilt u een afspraak maken via de website  vóór u ons bezoekt?  Veel zaken met de gemeente kunt u ook online regelen. Wij vragen u hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. De gemeente is telefonisch bereikbaar via 0341 411 911. Misschien zijn wij minder goed bereikbaar dan u van ons bent gewend, wij  vragen uw begrip hiervoor.
 
Voor meer informatie kijkt u op harderwijk.nl/corona
De maatregelen tegen het coronavirus en de berichtgeving daarover volgen elkaar snel op. Daarom verwijzen we u graag naar www.harderwijk.nl/corona. Daar vindt u  de actuele berichtgeving van en over de gemeente rondom het corona-virus.
 
Beste inwoners van de gemeente Harderwijk
Wij zijn met elkaar in een bijzondere situatie terecht gekomen. Een situatie die zorgt voor onzekerheid en spanning, een situatie die ons allen raakt! Of je nu werkt in de horeca, gewend was te sporten, naar school ging, je bezoek moet missen of niet met elkaar je geloof kunt vieren, het raakt ons allen. Mensen die besmet zijn en ziek worden wensen wij veel sterkte en een voorspoedig herstel.
 
Het is ook een situatie waarvan wij nu niet kunnen voorzien hoe die zich ook in onze gemeente de komende tijd gaat ontwikkelen. Wij moeten er samen alles aan doen om te voorkomen dat het nieuwe coronavirus (Covid-19) zich ongecontroleerd kan verspreiden en meer mensen kan besmetten. U, jij en ik zijn daar hard bij nodig. Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar, ook jongeren kunnen het virus doorgeven en anderen besmetten of zelf ziek worden. Wees je daarvan bewust en neem hierin ook verantwoordelijkheid.
 
Maatregelen vragen ieders medewerking                                                                              
De maatregelen die door de regering zijn afgekondigd zijn ingrijpend en voor iedereen lastig en vervelend. Deze maatregelen zijn echter van groot belang om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ik zie gelukkig dat veel inwoners en organisaties in Harderwijk dit serieus nemen en zich aanpassen aan de situatie. Ook ben ik blij dat er al verschillende creatieve initiatieven ontstaan in onze samenleving om elkaar te ondersteunen. Ik hoop van harte dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid blijven nemen en hun sociale leven aanpassen. De maatregelen vragen om medewerking van iedereen!
 
Professionals in de gezondheidszorg, kinderopvang, geestelijke zorg, het onderwijs en alle andere vitale beroepen vragen het uiterste van zichzelf om deze situatie zo goed mogelijk op te vangen. Zij verdienen hiervoor veel waardering. 
 
Harderwijk zijn wij samen
Graag vraag ik iedereen de adviezen op te volgen van de officiële instanties (Rijksoverheid en RIVM). Harderwijk zijn wij samen! Ondanks dat wij nu gepaste afstand van elkaar houden, mogen wij de aansluiting met elkaar niet verliezen. Heb aandacht voor elkaar. Wat er de komende tijd ook mag gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat onze Harderwijker samenleving voldoende veerkracht heeft om goed door deze crisis heen te komen.
 
Ik wens u mede namens de gemeenteraad en het college van B&W allen veel sterkte en gezondheid.
 
Burgemeester Harm-Jan van Schaik

Burgemeester Harm Jan van Schaik Harderwijk

Raadsinformatie

In navolging van de landelijke maatregelen gericht op de beperking van de Corona uitbraak hebben de burgemeester en het presidium van de  gemeenteraad van Harderwijk besloten dat er tot en met 6 april 2020 geen vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies plaatsvinden. De raadsfracties zullen tot en met 6 april 2020 niet bijeenkomen in het Huis van de Stad. De verklaring van de gezamenlijke raadsfracties vindt u elders op deze pagina.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Ondersteunen ondernemers in verband met de gevolgen van COVID-19. De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Betrouwbaarheid van Centric als leverancier. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Weekendafsluiting N302 van 27 tot en met 28 maart

Op dit moment legt aannemer Hoornstra Ophof in opdracht van de gemeente Harderwijk de definitieve verbindingswegen aan tussen het Waterfront en de N302. Van vrijdag 27 maart 19:00 uur tot en met zaterdagavond 28 maart 24:00 uur is daarom de oprit vanuit Harderwijk-centrum richting de polder en de afrit vanaf de N302 richting Waterfront afgesloten voor verkeer. Alle richtingen zijn bereikbaar, maar er zijn omleidingsroutes. Verkeer van en naar het Waterfront maakt gebruik van een omleidingsroute via de Marie Curiestraat (Leen Bakker/Fira) en het overloopterrein. Wij raden u aan altijd de aangegeven omleidingsroutes te volgen. 

Start aanleg De Wijde Wellen

Op vrijdag 13 maart gaf wethouder Jeroen de Jong het officiële startsein voor de werkzaamheden in het gebied De Wellen. Afgelopen woensdag was er al een begin gemaakt met het opbreken van het huidige fiets- en voetpad langs de stadsmuur.
 
De nieuwe inrichting van de Wellen maakt het vernieuwde boulevard gebied nog aantrekkelijker. Over een lengte van ongeveer 450 meter wordt langs het Wolderwijd een stoer landschapsmeubel gerealiseerd. Met de oude stadsmuur in de rug en de wijde blik over het Wolderwijd wordt De Wellen een plek voor jong en oud om te wandelen, te recreëren en te genieten van het water en het uitzicht. In het plan is ook plaats voor een evenemententerrein en een ijsbaan.

De Wellen Harderwijk

Tegel eruit, plant erin

Wateroverlast in uw tuin? Vervang dan een paar tegels voor planten, zodat het water de grond in kan trekken. Zo houdt u droge voeten en is het tijdens de hete zomers ook minder heet in uw tuin. Meer tips over het verduurzamen van uw tuin? Kijk dan op: veluweduurzaam.nl/klimaat-water. 

Werkbezoek raadsleden aan De Roef over nieuwe plannen

Op donderdag 12 maart kwamen de leden van de raadscommissie Samenleving op werkbezoek op De Roef. Er is gesproken over de toekomst van De Roef. Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Harderwijk ingestemd met de uitgangspunten voor een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) De Roef 2.0. In de afgelopen periode is er gewerkt aan het uitwerken van de programmatische en ruimtelijke vertaling van dit plan. De raadsleden werden tijdens het werkbezoek bijgepraat over het plan. Naast raadsleden waren er ook enkele afgevaardigden van maatschappelijke instellingen en enkele bewoners. 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland komt met nieuwe noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te kunnen handhaven.
 
Heerts: “De noodverordening geldt voor de maatregelen die gisteren en eerder door de rijksoverheid zijn afgekondigd. Zoals het organiseren van evenementen en samenkomsten in voor publiek toegankelijke ruimtes van meer dan 100 personen, het sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, coffeeshops en onderwijs. Ik begrijp dat deze maatregelen niet prettig zijn. Voor niemand. Maar toch doe ik een dringend beroep op iedereen om zich eraan te houden. Alleen samen kunnen wij het virus terugdringen”.
De noodverordening geldt tot en met maandag 6 april of tot het moment waarop zij wordt ingetrokken. Deze verordening geldt voor het grondgebied van de veiligheidsregio NOG. De noodverordening van vrijdag 13 maart jongstleden is ingetrokken. De noodverordening is te vinden op de website van de VNOG.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

5-3-2020 Kastanjelaan 30: nokverhoging in strijd regels ro
5-3-2020 Beekhuizerweg 11: paardenbak in strijd regels ro
6-3-2020 Havendijk 1: uitbreiden bedrijfsruimte
5-3-2020 Hierdenseweg 21: kappen 1 boom
2-3-2020 Kuipwal 23: schuur
9-3-2020 Biesteweg 8: garage
9-3-2020 Korhoenlaan 1-183: kappen 12 bomen
11-3-2020 Makkumpad 16: uitbreiden voorzijde woning
11-3-2020 Zeggemeen 104: dakkapel( voorzijde)
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

10-3-2020 Lageweg 22: schuur in strijd regels ro
10-3-2020 Zuiderzeestraatweg 95-01: tijdelijk bewonen oude boerderij (strijdig gebruik)
12-3-2020 Deventerweg 12: afzuigsysteem
12-3-2020 Lijsterbeslaan 20: dakkapel en uitbouwen 1e verdieping
12-3-2020 Waterweg 1: verbouwen woning in strijd regels ro en aanleggen inrit
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Aanwijzing collectieve festiviteit
Het college wijst jaarlijks een 10-tal collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden (art. 4.2 APV). Na 0.30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid. Vanaf dat tijdstip gelden de normale normen van het Activiteitenbesluit weer. Ramen moeten gesloten zijn en de deur mag niet open blijven staan.
 
Het college heeft voor 2020 een aantal dagen aangewezen. Om de ondernemers de gelegenheid te geven flexibel in te spelen op nu nog niet bekende evenementen, zijn er voor Harderwijk 5 dagen aangewezen en mogen er 5 dagen flexibel worden ingevuld en voor Hierden 8 dagen aangewezen en mogen er 2 dagen flexibel worden ingevuld, mits de ondernemers deze dagen gezamenlijk en tijdig aanmelden. Mocht zich dit voordoen dan worden deze dagen apart gepubliceerd.
 
Als collectieve festiviteit voor de horeca in Harderwijk zijn aangewezen:
  • 26 april Koningsnacht, 
  • 27 april Koningsdag,
  • 5 mei  Bevrijdingsdag, 
  • 12- en 13 juni Aaltjesdagen
  • en de Horecaroute in december
De aanwijzing van dagen in Hierden wijkt hier iets van af. Koningsnacht, Koningsdag Bevrijdingsdag en Kerstnacht zijn aangewezen als collectieve festiviteit. Daarnaast zijn 4 juli Boerenmarkt, 6 t/m 8 augustus Veluwade. Voor Hierden blijven er nog 2 dagen over die, mits tijdig en collectief aangemeld, vrij mogen worden ingevuld.
 
Ontheffing sluitingsuur horeca

De burgemeester voor de volgende dagen ontheffing verleend voor een glijdend sluitingsuur: 13 april 1e op 2e paasdag, 27 april koningsnacht, 5 mei bevrijdingsnacht, 21 mei nacht voor Hemelvaartsdag, 1 juni 1e op 2e Pinksterdag en 25 december kerstnacht. Dat wil zeggen dat bezoekers tot 2.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 4.00 uur. Voor de oudejaarsavond (31 december op 1 januari) geldt dat bezoekers tot 4.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 6.00 uur.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vang aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Uiteraard gelden de bovenstaande besluiten zolang landelijke maatregelen over het corona-virus zich hiertegen niet verzetten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvange
n:
2-3-2020: Bunschotenmeen 78, 3844 HJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
6-3-2020: Goeman Borgesiuslaan 377, 3843 XK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
4-3-2020: Varenweg 23, 3849 PH in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een bijgebouw
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- Een doorsteek te maken tussen de Bonrifhof en de Vuurtorenweg met aanvullende verkeerskundige maatregelen; en
- De rijrichting in de Brandaris om te draaien voor een betere verkeersafwikkeling in de wijk.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35

Met het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35 wordt het mogelijk gemaakt om één twee-onder-een-kapwoning te realiseren na sloop van de bestaande boerderij.
 
Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 19 maart gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.WP00247-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00247-/NL.IMRO.0243.WP00247-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.