Harderwijk werkt aan toekomstbestendig onderwijs

Het college van B&W heeft de (concept) onderwijsvisie vastgesteld. De onderwijsvisie geeft een doorkijk naar het functioneren van het onderwijs en de daarbij passende huisvesting in de komende tien jaar.

De visie is tot stand gekomen in overleg met de schoolbesturen en is voorgelegd aan organisaties als kinderopvang, ZorgDat, het MBO, peuterspeelzalen, jeugdzorg en bibliotheek.

De visie vindt brede steun bij alle betrokken partijen. Op basis van de visie is het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP) de eerstvolgende stap. Met een dergelijk plan wordt de bestaande onderwijshuisvesting in beeld gebracht en worden afspraken gemaakt over gewenste ontwikkelingen in de huisvesting van het onderwijs. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
 
Actieprogramma

Om tot toekomstgericht en toekomstbestendig onderwijs te komen zijn in de onderwijsvisie 11 actiepunten geformuleerd. De punten betreffen onderwijskundige ambities en ambities op het gebied van huisvesting. De verschillende acties staan niet op zichzelf maar hebben raakvlakken met elkaar. Bijvoorbeeld de vorming van integrale kindcentra en/of wijkvoorzieningen ten behoeve van passend en thuisnabij onderwijs raken de positie van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het behoud van sterk openbaar en bijzonder onderwijs heeft raakvlakken met de profilering en verbreding van het onderwijsaanbod.
 
Visie ter inzage

De (concept) onderwijsvisie ligt vier weken ter inzage. Vervolgens zal de visie aan de raad worden voorgelegd. Daarna wordt de uitwerking van de verschillende actiepunten gepland en bepaald wie de regie per actiepunt voert.