Gemeentepagina Harderwijk en Hierden week 17

Met deze week: ​Samen werken voor onze kwetsbare inwoners, Regentonsubsidie nu beschikbaar, Coronamaatregelen tijdens de Ramadan en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Samen werken voor onze kwetsbare inwoners

Tijdens de coronacrisis is een netwerksamenwerking van GezondVeluwe onmisbaar voor de kwetsbare inwoners in de Harderwijker en Veluwse samenleving. Ziekenhuis St. Jansdal, huisartsencoöperatie Medicamus, Icare, ZorgDat, de thuis- en verpleegzorg en de gemeente weten elkaar te vinden en te verbinden. Gezamenlijk pakt dit netwerk de zorg en aandacht op voor de kwetsbare ouderen die het nu zo moeilijk hebben. Iedereen draagt zijn steentje bij om de nodige zorg te bieden, alleen maar ook samen. Van mantelzorgers en zorgverleners, tot andere professionals. Een voorbeeld is het communicatieplatform ‘OZO verbindzorg’, waardoor het mogelijk is om alle betrokken partijen (digitaal) met elkaar te verbinden. Juist in deze tijden waar fysiek contact zoveel mogelijk wordt afgeraden.

Wethouder Gert Jan van Noort: "De kwetsbare inwoners van de verpleeghuizen van Noordwest-Veluwe en de woongroepen van Careander en ’s Heeren Loo mogen geen bezoek ontvangen en moeten ook nog verplicht verblijven op de eigen kamer of de afdeling. Het is zo schrijnend en ga dan maar uitleggen dat het voor hun eigen bestwil en gezondheid is. Ik heb enorm veel respect voor zorgmedewerkers die met hart en ziel vechten om deze crisis door te komen. Niet vanuit beleid en richtlijnen, maar gewoon omdat het moet."

Regentonsubsidie nu beschikbaar

Inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen subsidie aanvragen voor het aanschaffen van een regenton of regenwaterschutting. De subsidie is mogelijk gemaakt op initiatief van de gemeenteraad. Met het opgevangen regenwater kunnen tuinen worden besproeid.

Alleen inwoners van de gemeente Harderwijk komen voor de subsidie in aanmerking. De voorwaarde voor de subsidieverlening is dat minimaal 5 m² dakoppervlak moet aansluiten op deze regenton. Hoe de regenton eruit ziet mag men zelf bepalen. Daarnaast zijn er nog enkele andere voorwaarden. Deze zijn te vinden op harderwijk.nl/regenton2020. Daar is ook het aanvraagformulier van deze subsidieregeling te vinden.

Het beschikbare subsidiebudget is beperkt. Er kan niet te lang worden gewacht met het aanschaffen van de regenton en het aanvragen van de subsidie. De subsidieaanvragen worden op volgorde van indienen behandeld, totdat het budget op is.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 23 april vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere Huisvestingsverordening en Geluidsschermen A28. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

Deze vergadering vindt niet plaats in het Huis van de Stad maar via video-vergaderen.

Wilt u inspreken bij één van de agendapunten? Dat kan door dit te melden bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via tel. (0341) 411 911. De vergadering is openbaar en hiervan worden geluids- en beeldregistraties gemaakt.

Aangepast openingstijden Koningsdag

De Stadswinkel in het Huis van de Stad, het Milieupark, het Chemodepot en het Fietsendepot (Daltonstraat 23) zijn op Koningsdag gesloten. De GFT inzameling van maandag 27 april wordt verplaatst naar zaterdag 25 april. Zet uw container om 07.30 uur aan de weg. Meer informatie op www.harderwijk.nl/contact.

Coronamaatregelen tijdens de Ramadan

Donderdag 23 april begint de Ramadan, de islamitische vastenmaand. Ook tijdens de Ramadan gelden de maatregelen tegen het coronavirus. Hieronder een aantal handvatten voor islamitische gemeenschappen:
  • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats, ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden met maximaal 30 personen die altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Verbreek het vasten (iftar) zoveel mogelijk thuis, binnen het eigen huishouden.
  • Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers). Houd dan 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.
  • Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.
  • Zie voor uitgebreide informatie op rijksoverheid.nl.

Provincie steunt sociale initiatieven in coronatijd

Het coronavirus zet de samenleving onder grote druk. Brengt u mensen met elkaar in contact, ondanks alle maatregelen? En doet u dat samen met anderen? Dan vergoedt de provincie mogelijk de kosten! Stichtingen, verenigingen en groepen van drie of meer inwoners kunnen vanaf 16 april subsidie aanvragen voor plannen die de sociale verbindingen ‘in coronatijd’ versterken.

De plannen moeten na 11 maart 2020 zijn of worden uitgevoerd. De provincie vergoedt, onder voorwaarden, de kosten tot maximaal 10.000 euro. Allerlei initiatieven zijn mogelijk. Denk aan digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, het opzetten van een verbindend digitaal platform of het opzetten van thuishulp. Meer informatie op gelderland.nl/zorgvoorelkaar.

De Koningsspelen gaan door in een andere vorm

Vrijdag 24 april zijn de Koningsspelen, de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. Ook in Harderwijk heeft de gemeente activiteiten afgelast vanwege de coronamaatregelen. Dat geldt niet voor de Koningsspelen in Harderwijk! Die gaan door in een andere vorm.

De hele vrijdagochtend heeft GA! Harderwijk een mooi programma samengesteld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Zij kunnen zich vermaken met leuke activiteiten en veel vrolijkheid. Ouders, juffen en meester hoeven niet te helpen, de kinderen kunnen zelfstandig meedoen. Meedoen kan door het volgen van een livestream vanuit de studio in het Huis van de Stad. Alle activiteiten voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

GA! Harderwijk heeft ter voorbereiding op de Koningsspelen een speciale poster ontwikkeld. Op deze poster staat het programma van de digitale Koningsspelen, de benodigdheden voor 24 april en een checklist om alle GA! challenges te voldoen. Deze poster met de link naar de livestream vindt u in deze krant, op Gaharderwijk.nl en social media van de gemeente en GA! Harderwijk.

Lancering digitaal loket voor en door ondernemers in Harderwijk en Hierden

Wethouder Bert van Bijsteren en Harderwijker ondernemer Wim Zwaart hebben afgelopen vrijdag 17 april een nieuw loket voor en door ondernemers in Harderwijk en Hierden gelanceerd. In een korte vlog gaven zij het startsein voor het Ondernemersloket gedurende de coronacrisis.

Online informatie op Ondernemersloket
Alle ondernemers in Harderwijk en Hierden die door de coronacrisis met vragen zitten kunnen terecht bij het Ondernemersloket. Ook ZZP-ers zijn met hun vragen van harte welkom. Daarnaast kunnen ondernemers die hulp kunnen bieden aan andere ondernemers zich melden. Zij kunnen terecht bij het loket via www.ondernemersloketharderwijk.nl.

Het is een samenwerking tussen gemeente en ondernemers
De gemeente heeft een bedrag beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers om dit loket te kunnen realiseren. Het loket is een initiatief voor en door ondernemers met de gemeente.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

9-4-2020 Molenweg 28: kappen 12 bomen
9-4-2020 Donkerstraat 9: verbouwen pand
9-4-2020 Kranenburglaan 22: inrit
10-4-2020 Vlierburgweg 19A : uitbreiden woning
13-4-2020 Krommekamp 132: aanpassen dak
13-4-2020 Beethovendreef 15: tuinhuisje
13-4-2020 Lage Enkweg 35: kappen 2 bomen
14-4-2020 Anna Blamanlaan 8: 2 dakkapellen (voor- en achterzijde)
14-4-2020 Hoge Varenweg 43: bijgebouw
15-4-2020 Berkenboomsweg 10: bedrijfswoning met bijgebouw
14-4-2020 Noordereiland kavel Q: woning
15-4-2020 Achterste Wei 3: winkelwagenoverkapping
16-4-2020 hoek Donkerstraat 15 - Israelstraat 2: bovenwoning splitsen naar 2 appartementen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

9-4-2020 Ragtimedreef 12: overkapping
9-4-2020 Metten Gerritskamp 19: dakkapel (voorzijde)
9-4-2020 Markt 5: slopen schoorsteen
9-4-2020 Stephensonstraat 1-01: veranderen gevel en reclame (1 object)
9-4-2020 Wolleweverstraat 2: schoorsteen verwijderen
9-4-2020 Kuipwal 23: schuur
14-4-2020 Stationslaan 121: verbouwen gemeentelijk monument
15-4-2020 Swingdreef 5: dakkapel (achterzijde)
15-4-2020 Hoofdweg 2: overkapping op dakterras
16-4-2020 Van Eedenstraat 9: nokverhoging in strijd regels ro
16-4-2020 Dotterbloemdreef 3: fietsenschuur in strijd regels ro
16-4-2020 Groene Zoom: poot rotonde in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
15-04-2020 Beukenlaan 2A: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verleende Exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:
- Green Business Center, Goede Reede 1, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 21 april 2020.

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Green Business Center, Goede Reede 1, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 21 april 2020.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 22 april 2020 tot en 1 juni 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:
- Ir. Lelykade 1, Waterfront fase 3: bruggen; 28-5-2020.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
25-10-2019: Restaurant Caert, Vuldersbrink 65, 3841 AS in Harderwijk, voor het uitbreiden van het restaurant naar het aangelegen pand

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
7-4-2020; Mastmeen 57, 3844 KE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woonhuis
8-4-2020: Vittepad 36, 3844 CJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.