Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 25

Deze week o.a. in de gemeenteberichten van de gemeente Harderwijk: Stemmen op Stadsidee 2020 kan tot en met 10 juli, Verkeersveiligheid Harderwijk blijft onder de aandacht, raadsinformatie en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Stemmen op Stadsidee 2020 kan tot en met 10 juli

Via www.stadsidee.nl kan gestemd worden op de genomineerde Stadsideeën 2020. Stemmen kan tot en met vrijdag 10 juli a.s. Het idee met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. Het kunnen uiteindelijk ook meer ideeën zijn. In totaal heeft de gemeente Harderwijk € 45.000,- beschikbaar gesteld voor de bedenkers om het idee uit te voeren. Woensdag 15 juli wordt het winnende idee bekend gemaakt.

Kies uit 13 stadsideeën
Er zijn dit jaar 34 ideeën ingediend om buurt, wijk of stad mooier of leefbaarder te maken. Na een eerste selectie op haalbaarheid, volledigheid, teamwork en begroting zijn 13 stadsideeën genomineerd.

Het Stadsidee is een project dat hoort bij ‘Samen kleuren we de stad’. Een initiatief van de gemeente Harderwijk bedoeld om inwoners de mogelijkheid te geven actief bij te dragen aan de inrichting van hun leefomgeving.

Verkeersveiligheid Harderwijk blijft onder de aandacht

De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er waren in onze gemeente 106 verkeersknelpunten opgenomen in een verkeersveiligheidsplan en die zijn in de afgelopen 4 jaar nagenoeg allemaal aangepakt of ingepland om aangepakt te worden. En met succes! In de afgelopen vijf jaar is het gemiddeld aantal ongevallen per kwartaal gedaald.

Toch weten we dat niet alle verkeersknelpunten zijn opgelost. Verkeersveiligheid blijft onder onze aandacht en zorg. Daarom willen we een nieuwe lijst opstellen met resterende, of nieuwe, verkeersknelpunten. Deskundigen van het Verkeersplatform (VVN, Fietsersbond, politie en rijschoolhouders) hebben een uitgebreide eerste inventarisatie gemaakt. Wij hebben ook uw hulp hierbij nodig. Misschien heeft u een plek waar de verkeersveiligheid nog kan worden verbeterd. We willen u de gelegenheid geven om met aandachtspunten te komen en ons die plekken te melden. Dat kan tot 11 juli via verkeersveiligheid@harderwijk.nl.

‘Soms is het allemaal teveel’

“Ik ben Aly Jansen en ik woon al twintig jaar naast echtpaar Nooteboom. We hebben al jaren fijn contact met elkaar. Meneer Nooteboom is nu 79 jaar en heeft sinds vijf jaar de diagnose Alzheimer. Dat was schokkend voor de buurvrouw en ik heb respect voor de manier waarop ik haar in al die achterliggende jaren voor haar man heb zien zorgen. Vol zorg, met aandacht en met een oneindig geduld. Mijn buurvrouw is zo’n type die de zorg niet snel uit handen geeft. Dat begrijp ik van haar ook wel. Maar ik was wel blij dat ze vorig jaar toch uiteindelijk de stap heeft gezet om haar man drie dagen per week naar de dagopvang te laten gaan. Dat gaf haarzelf veel meer lucht om thuis ook andere zaken te doen, zoals haar huishouden en hobby’s. En dat is nu juist zo heftig met die Coronacrisis.

Lees het volledige artikel op harderwijk.nl/actueel.

Hulp en advies
Wat kunt u doen als u als mantelzorger of als zorgbehoevende te maken hebt met huiselijk geweld? Blijf er niet mee rond lopen en praat er met iemand over. Zoek hulp bij iemand in uw omgeving of bij instanties die u in deze situatie verder kunnen helpen. Voor advies en hulp kunt u bellen met Veilig. Thuis via 0800-2000. Dat kan ook anoniem. Bij vragen over mantelzorg kunt u contact opnemen met Zorgdat via (0341) 434 656.

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 25 juni vanaf 19.30 uur via een videovergadering. Op de agenda staat onder andere Rapport van de rekenkamercommissie over Jeugdhulp. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

Wilt u de leden van de commissie uw mening meegeven over één van de agendapunten? Dat kan door een email te zenden naar gemeenteraad@harderwijk.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden om in te spreken of mee te spreken tijdens de openbare vergadering, bellen kan ook: (0341) 411 911.

De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Triage door Harderwijkse horeca.
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over speeltoestellen en trapveldjes in de Binnenstad. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Populaire Zuiderzeeroute voor fietsers online!

Op dinsdag 16 juni a.s. wordt de website Lange Afstandsfietsroute (LF) Zuiderzeeroute https://www.lfzuiderzeeroute.nl/ gelanceerd. Op die site is aandacht voor de zogenaamde LF-app waar de route instaat en natuurlijk de gloednieuwe fietsgids. De Zuiderzeeroute is al jaren een van de populairste Lange Afstand Fietsroutes in Nederland. Het rondje om de voormalige Zuiderzee heeft een upgrade gekregen en is omgetoverd tot LF-icoonroute.

Ook de gemeente Harderwijk doet mee onder het motto ‘Beleef onze culinaire Hanzestad Harderwijk!’ De gemeente heeft extra geïnvesteerd in het nog aantrekkelijker maken van deze route voor fietsers. Er is ook rekening gehouden met de anderhalve meter afstandsnorm.

Sportakkoord Harderwijk

In 2018 heeft het kabinet, samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord getekend. Met als doel zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Om dit te bereiken zijn er zes ambities beschreven die vertaald worden naar lokale en regionale sportakkoorden.

In Harderwijk is door lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, - en welzijnsorganisaties en gemeente gezamenlijk het Harderwijks Sportakkoord opgesteld. Met het Sportakkoord willen we dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben.

In Harderwijk gaan we na de ondertekening van het Sportakkoord in september, met 30 lokale partners aan de slag om een aantal ambities uit te werken. De ambities zijn in de volgende thema’s beschreven:
  1.  Inclusief sporten en bewegen
  2. Vitale aanbieders en positieve sportcultuur
  3. Vaardig in bewegen
Deze thema’s sluiten goed aan bij het lokale beleid.

Organisaties zijn van harte welkom om mee te denken met de verdere ontwikkeling van het Harderwijks Sportakkoord.

Het sportakkoord is bedoeld voor alle inwoners en zorgt dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
4-6-2020 Parallelweg 26-169: vervangen recreatiewoning
4-6-2020 Brouwersbosweg 3: herbouwen kapschuur
4-6-2020 stadsweiden: dakrenovatie 101 woningen in strijd regels ro
5-6-2020 Metten Gerritskamp 20: dakkapel (achterzijde)
5-6-2020 Straat Van Sevenhuysen 6: voorzetraam voor glas-in-lood venster (rm)
6-6-2020 Kweekgrasdreef 3: kapschuur in strijd regels ro
6-6-2020 Helene Swarthstraat 5: carport
6-6-2020 Beneluxlaan 58: dakkapellen aan voor- en achterzijde
6-6-2020 Baanweg26, 28 en 30: veranderen panden in strijd regels ro
8-6-2020 Veldkersmeen 53: verbouwen schuur in strijd regels ro
8-6-2020 Swingdreef 39: verhogen deel dak
8-6-2020 Lage eEnkweg b2190: schuilstal in strijd regels ro
8-6-2020 De Wellen: aanleggen walkinn
9-6-2020 Frisialaan 41: dakkapel (voorzijde)
9-6-2020 Ceintuurbaan 2-20: 2 dakramen
4-6-2020 Tuinstraat 48: dakkapel
10-6-2020 Stadsdennenweg 41: verbreden inrit

Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afd. Beheer Openbare Ruimte tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
8-6-2020 Molenweg 25a: schuur in strijd regels ro
8-6-2020 Vijhestraat 1: interne verbouwing rijksmonument
8-6-2020 Lorentzkade 2: overkapping sorteerlijn
8-6-2020 Berkenboomsweg 1: bedrijfswoning met bijgebouw in strijd regels ro
9-6-2020 Nassaulaan 24: aanpassen constructie
9-6-2020 Kerkpad: schuilstal in strijd regels ro
9-6-2020 Nassaulaan 30: dakkapel (voorzijde) en nokverhoging (achterzijde)
9-6-2020 Ceintuurbaan 4-64: verbouwen woning en bouwen tuinhuis
9-6-2020 Donkerstraat 1: verbouwen woon-/winkelpand in strijd regels ro
9-6-2020 Veldkersmeen 53: verbouwen schuur in strijd regels ro
10-6-2020 Stakenbergerhout 15: veranda in strijd regels ro
11-6-2020 Ceintuurbaan 4-31: uitbreiden woning in strijd regels ro
11-6-2020 Horloseweg 6:0 kappen 2 bomen
11-6-2020 Lorentz III fase 3: kappen 65 bomen
11-6-2020 Kleine Mheenweg 10: aanpassen gevel (rm)
11-6-2020 Dorpshuisweg 4: kappen boom
Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o.

De gemeenteraad heeft op 28 mei het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o. ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan schept een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter. Dat wil zeggen dat de planregeling vooral is gericht op het vastleggen van de bestaande situatie. Het plangebied kent ook enkele nog te ontwikkelen percelen aan de noordzijde van het Noordereiland. Voor deze percelen zijn kavelpaspoorten opgesteld en door B&W vastgesteld in september 2019. In de planregeling is aangesloten bij deze kavelpaspoorten.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00209-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00209-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
· 04-06-2020: Kadastraal perceel 5246 A (Dorphuisweg 4) in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging;
· 27-05-2020: Duinweg 15 in Hierden, voor het slopen van een houthokje;
· 26-05-2020: Frisialaan 74, 3841 DR in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
· 28-05-2020: Parallelweg 19, 3849 MJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een schuur.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
· Zuiderzeestraatweg 55: starten gastenverblijf in strijd regels ro; 22-7-2020
· Molenweg 34: verbouwen woonpark; 25-7-202