Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 23

Met deze week: Milieuvriendelijke onkruidbestrijding, trouwfoto’s oude stadhuis voor tentoonstelling gevraagd en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Samenwerken aan een inclusieve samenleving

Vorige week tekenden wethouder Gert Jan van Noort en bestuursvoorzitter Henk Eijsenga van ZorgDat een samenwerkingsovereenkomst over de visie van inclusief welzijnswerk.
 
In juni 2018 is een start gemaakt voor de samenwerking aan een gezamenlijk doel, namelijk een inclusieve samenleving. Hoe ziet dat er uit en wat is de rol van welzijnswerkers hierin? Met de ondertekening is lokaal samenwerken aan meer inclusie officieel van start gegaan. 

Uitnodiging afscheid wethouder Christianne van der Wal

Aanstaande vrijdag 7 juni neemt wethouder Christianne van der Wal afscheid van de gemeente Harderwijk. Zij wordt gedeputeerde in het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Het college van B&W nodigt u van harte uit voor haar
afscheidsreceptie. U bent vanaf 15.45 uur welkom in de Raadszaal van het Huis van de Stad, Havendam 56. Tijdens de borrel komt Christianne van der Wal naar u toe om dag te zeggen. U kunt dan ook kennismaken met haar opvolger Bert van Bijsteren. 

Tweede stadsgesprek aardgasvrije woonwijken op 11 juni

Het stadsgesprek van 29 januari heeft veel mensen aan het denken gezet over aardgasvrij wonen in Harderwijk en Hierden. Maar wat is ondertussen de stand van zaken? Welke ontwikkelingen zijn er te melden? Is al bekend in welke wijken de eerste vervolgstappen gezet zullen worden? Wat kan er en wat kan er niet? En hoe gaan we nu verder?
 
Dinsdagavond 11 juni krijgt u antwoord op deze vragen tijdens het tweede stadsgesprek over aardgasvrij wonen. Belangstellenden uit Harderwijk en Hierden zijn van harte welkom. We blikken terug op de afgelopen maanden. En we maken bekend hoe we in bepaalde wijken verder gaan de mogelijkheden voor aardgasvrij wonen. Er is een informatiemarkt over duurzaamheid en energiebesparing. En er zijn presentaties en workshops over waterstof, stadsverwarming,  isolatie en renovatie en financiering.
 
Datum:            Dinsdag 11 juni
Aanvang:         19.30 uur (inloop 19.15 uur)
Locatie:           Chr. College Nassau Veluwe, Stationslaan 26, Harderwijk
 
Het stadsgesprek is voor iedereen toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. De gemeente Harderwijk werkt samen met de woningcorporaties UWOON, Omnia Wonen en de organisaties Alliander, Endura en Veluwe Duurzaam.  

Raadsinformatie

Tijdens de raadsvergadering van aanstaande donderdag 6 juni wordt Bert van Bijsteren in zijn nieuwe functie benoemd door de raad. Hij volgt Christianne van der Wal op.
 
De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 13 juni vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Experiment gesloten coffeeshopketen. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Film over sociale cohesie in Harderwijk

In Harderwijk houden wij rekening met elkaar en doen wij wat voor de ander. Dat heet sociale cohesie. Samen bedenken wij mooie ideeën en leuke activiteiten om prettig te wonen in je eigen straat, wijk en stad. Van maandag 3 juni tot en met zondag 10 juni is op HK13 een filmpje te zien waarin inwoners uitleggen wat sociale cohesie in Harderwijk betekent.
 
De film is tot stand gekomen door betrokken inwoners die in 2017 en 2018 hebben deelgenomen aan de stadsgesprekken met de gemeente Harderwijk. Inwoners, raadsleden, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en burgemeester gingen met elkaar in gesprek voor een betere afstemming van het gemeentebeleid en de uitvoering ervan. Eén van de thema’s uit de stadsgesprekken was sociale cohesie. 

Krant met bijzondere verhalen van en over inwoners

Vanaf vandaag ontvangt u de krant ‘Harderwijk zijn wij samen’ door de brievenbus. De bezorging duurt tot en met 12 juni. In de krant staan bijzondere verhalen van en over inwoners uit Harderwijk en Hierden waar wij trots op mogen zijn. Zij zetten zich in voor anderen of voor behoud van Harderwijk en Hierden. Zij hoeven niet zo nodig in de krant maar komen dat nu wel. Zodat u kunt lezen over juist deze medebewoner, waarover u niet zo vaak leest. Veel leesplezier! 

Trouwfoto’s oude stadhuis voor tentoonstelling gevraagd

De restauratie van het oude Stadhuis is bijna klaar. Na de opening komt er een tentoonstelling van foto's van huwelijksvoltrekkingen door de jaren heen.
 
Bent u getrouwd in het oude Stadhuis? Wilt u meedoen met een fototentoonstelling met daarin ook uw eigen trouwfoto? Dat kan. U kunt uw foto van uw huwelijksvoltrekking digitaal voor zaterdag 15 juni insturen naar oak.wetransfer.com of post@oak-studio.nl. Wij willen dan graag de naam van het paar of personen op de foto, de huwelijksdatum en een hele korte tekst over wat vermeldenswaard is. Er wordt ook een verzamelbundel van de foto's
 
Het kan ook zijn dat u alleen een foto voldoende vindt als bijdrage voor de tentoonstelling. Er zullen dan geen aanvullende gegevens worden vermeld tijdens de tentoonstelling. 

Ervaar het openbaar vervoer 7 juni

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis in Harderwijk. Tijdens een proefreis op vrijdag 7 juni laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein.
 
Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te bellen met de OV-ambassadeurs, tel. 038 45 40 130. Er wordt op eigen kosten gereisd. Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats.
 
Tweede Pinksterdag maandag 10 juni is het Huis van de Stad gesloten.

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

De komende periode bestrijden we onkruidbegroeiing op verharde delen langs wegen, fiets- en voetpaden. Dit gebeurt alleen op plekken waar het onkruid zichtbaar is. We doen dit op een natuurvriendelijke manier door heet water op het onkruid te spuiten.
 
We willen nette en veilige straten
In Harderwijk hebben we maar liefst twee miljoen vierkante meter aan straten, stoepen en fietspaden. Die willen we netjes en veilig houden. Opgroeiend onkruid drukt tegels omhoog en groeit soms dwars door het asfalt heen. Dat kan schade met zich meebrengen.
 
Onkruid weg krabben is nog milieuvriendelijker
Wij gebruiken het water alleen waar onkruid tussen de tegels en stenen groeit. Onkruid weg krabben is nog beter. U kunt meehelpen door op het openbare trottoir bij uw woning onkruid met een krabbertje tussen de tegels weg te krabben. Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

23-5-2019 Korenbloemdreef 52: dakkapel (voorzijde)
27-5-2019 Mozartdreef 46: aanbouw op verdieping
22-5-2019 Dennenlaan 49: uitbreiden woning met erker
28-5-2019 Vondellaan 23: uitbreiden garage
28-5-2019 Daltonstraat 21: reclame
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

27-5-2019 Jonkheer Sandberglaan 34: speelhuis
27-5-2019 Langezand 18: veranda
28-5-2019 Fahrenheitstraat 62: wijzigen aanzicht gevel
28-5-2019 Pascalstraat 6: autostalling in strijd regels ro
28-5-2019 Ooster Mheenweg 56: dakopbouw
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
27-5-2019 Smeepoortstraat 25: wijzigen bestemming
28-5-2019 Vijhestraat 34: opnieuw in gebruik nemen appartement
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
27-5-2019 Guido Gezellelaan 255: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
27-5-2019 Annie M.G. Schmidtlaan 11: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- de busroute op industrieterrein Lorentz III te wijzigen en – onder andere - nieuwe bushaltes en een bussluis in te stellen vanaf de Kleine Mheenweg te Hierden via het Braillepad en andere wegen op Lorentz III
- een parkeerverbod in te stellen tijdens de nieuwe weekmarkt op P2 (Tonselsedreef) bij winkelcentrum Drielanden
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Kennisgeving weekmarkt Drielanden
Dinsdag 28 mei heeft het college op basis van de marktverordening een tweede weekmarkt aangewezen, zijnde een weekmarkt op woensdagochtend gelegen op P2 bij wijkwinkelcentrum Drielanden.
 
Voor deze weekmarkt is een afzonderlijke brancheringslijst opgesteld en een systeem van toewijzing bepaald. De toegestane branches zijn: vis, kip, zuivelproducten, Vietnamese snacks, schoenen en stoffen. Informatie: mevr. H. Annink, tel. 411 911 of per mail via h.annnink@harderwijk.nl.
 
Bekendmaking ophalen brief
De burgemeester maakt hierbij bekend een brief met een besluit kenbaar te willen maken aan de heer S. Khottour, geboortedatum 25 april 1990. Deze brief is door geadresseerde op vertoon van een geldig legitimatiebewijs af te halen bij de receptie van het Huis van de Stad tot uiterlijk donderdag 18 juli. Informatie, Domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Ceintuurbaan 2-90: vergunning brandveiliggebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juni 2019 gedurende 6 weken tot aan 24 juli ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.