Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 14

Met deze week: Uitnodiging speciale ontmoeting Harderwijker gedecoreerden op 26 april, Uitnodiging JOGG Café Walhalla en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Koninklijke onderscheiding voor drie scheidende raadsleden

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft vanavond een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Graddy Sondern en de heren Hans Nijman en Eelke van der Wal. De uitreiking vond plaats tijdens een bijzondere laatste vergadering van de gemeenteraad in de oude samenstelling.
 
De scheidende raadsleden zijn meer dan 12 jaar lid geweest van de gemeenteraad. Mevrouw Sondern (PvdA) is raadslid sinds 2006 waarvan 8 jaar fractievoorzitter. Daarnaast was zij voorzitter van de Auditcommissie van de gemeenteraad. De heer Nijman (D66) is raadslid sinds 2001. Hij is heroprichter van D66 in Harderwijk in 2014 en fractievoorzitter. Ook was hij lid van de rekenkamercommissie Harderwijk. De heer Van der Wal (CDA) is raadslid sinds 1998 en was 8 jaar plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Op initiatief van de heer Van der Wal is een gemeenschappelijke gedenkplek gerealiseerd voor kinderen die geboren en overleden zijn voor de 24e week van de zwangerschap.
 
De scheidende raadsleden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Koninklijke onderscheiding raadsleden gemeente Harderwijk
Foto: Henk Merjenburgh

Harderwijk benoemt verkenner voor coalitievorming

De politieke partijen in Harderwijk zijn gestart met het verkenningsproces en de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie. Dit verkenningsproces wordt geleid door de partij met de meeste stemmen van de verkiezingen, Harderwijk Anders. De partijen hebben in goed overleg besloten om voor dit proces een verkenner te benoemen.
 
Onafhankelijk verkenner
Gert Jan van Noort, lijsttrekker van Harderwijk Anders, maakte vandaag bekend dat de heer J.J.W. (Hans) Esmeijer uit Apeldoorn is benoemd als onafhankelijk verkenner voor de coalitievorming. De heer Esmeijer heeft een rijke ervaring als bestuurder in diverse organisaties en in het openbaar bestuur. Hij was onder meer lid van Provinciale Staten, gedeputeerde van de Provincie Gelderland, waarnemend burgemeester van de gemeente Apeldoorn, (in)formateur bij de provincie Gelderland en de gemeente Doesburg. Ruim twee jaar terug was hij gespreksleider in opdracht van de gemeente Harderwijk met alle betrokken partijen bij de totstandkoming van de visie op podiumkunsten.
 
Vorming van een coalitie
De verkenner krijgt een gerichte opdracht van de partijen om twee scenario’s voor de vorming van een coalitie onderzoeken. Scenario 1 voor een coalitie met de huidige partijen. Dit in verband met het vertrouwen in de huidige coalitie. En scenario 2 voor een coalitie met D66, maar zonder ChristenUnie. Dit op basis van de verkiezingsuitslag en het inhoudelijke thema rondom de invoering van de koopzondag. Het verkenningsproces richt zich hierop de komende tijd. Het resultaat van de verkenningsopdracht wordt op een nader te bepalen moment tijdens een openbare bijeenkomst bekend gemaakt. De verkenner brengt dan het advies voor de coalitievorming uit aan de partijen. 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 12 april. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan een aantal introductiebijeenkomsten over de Omgevingswet, Waterfront en “De energieke stad”. De complete agenda staat op www.harderwijk.nl. U bent van harte welkom! 

Uitnodiging speciale ontmoeting Harderwijker gedecoreerden op 26 april

Op de middag van de ‘lintjesregen’, donderdag 26 april, organiseert het Comité Gedecoreerden Harderwijk en Hierden de tweejaarlijkse ontmoeting voor alle dragers in Harderwijk en Hierden van een koninklijke onderscheiding of een onderscheiding van de gemeente Harderwijk.
 
Tijdens de ontmoeting in de raadzaal in het stadhuis wordt de traditionele Harderwijk-lezing deze keer uitgesproken door Jan Klein, ereburger van Harderwijk en ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn lezing heeft als titel: 'Een virtuele en literaire rondwandeling in Harderwijk'. Het is de zesde Harderwijk-lezing sinds 2008.
 
De gedecoreerden worden om 14.00 uur verwelkomd door burgemeester Harm-Jan van Schaik. Na de Harderwijk-lezing is er een genoeglijk samenzijn tot ongeveer 16.00 uur.
 
Vooraf aanmelden
Voor een goed verloop van de organisatie wil het Comité Gedecoreerden Harderwijk en Hierden (bestaande uit Govert van der Boom, Jan Elgersma, Henk ter Hoeve en Jos Kunne) graag weten hoeveel gasten zij mogen verwachten. Vandaar dat het comité alle gedecoreerden, die bij de ontmoeting en Harderwijk-lezing aanwezig willen zijn, oproept om zich uiterlijk vóór woensdag 18 april aan te melden. Dat kan via kabinet@harderwijk.nl of tel. 411 911. Graag onder vermelding van uw adresgegevens. 

Uitnodiging JOGG Café Walhalla

Is uw organisatie ook betrokken bij JOGG-Harderwijk? Weten wat JOGG allemaal doet? Dan nodigen wij u en andere geïnteresseerden graag uit voor het JOGG Café, onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Maandag 9 april ben je van 18.45 – 21.00 uur welkom bij Walhalla. 
 
Natuurlijk is er ook voldoende tijd om te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. U kunt zich aanmelden op www.jogg-harderwijk.nl. 

Gratis ophaalservice snoeihout en takken dinsdag 10 april

Aanmelden uiterlijk vrijdag 6 april vóór 12.00 uur bij ABL Boomverzorging, via info@ablboomverzorging.nl of tel. 0318 614 227.
 • bundel het tak- en snoeihout in bundels van maximaal 1 meter lengte en  met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
 • per keer maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
 • géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond.
 • zet het tuinafval op de ophaaldag voor 07.30 uur langs de weg

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 21-3-2018 Van Maerlantlaan 11: aanpassen carport
 • 22-3-2018 Kamperfoeliedreef 9: oprichten bijgebouw
 • 22-3-2018 tpv Horloseweg 10: plaatsen keerwand
 • 22-3-2018 tpv Flevoweg 85 N302: toeritten onderdoorgang n302
 • 22-3-2018 Willem De Zwijgerlaan 9: afdakje voor scootmobiel
 • 26-3-2018 Westeinde 23: reclame (3 objecten)
 • 26-3-2018 Broeklaan 3: dakkapel (achterzijde)
 • 23-3-2018 Braillestraat: inrit
 • 23-3-2018 Zuiderzeestraatweg 199: legaliseren bijgebouwen in strijd regels ro
 • 20-3-2018 langs het spoor in Harderwijk (hdw00f1657): kappen bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 26-03-2018 Provenierslaan 1 : het plaatsen van een carport
 • 26-3-2018 Tonselsedreef: kappen 1 boom
 • 26-3-2018 Meerkoetmeen 1: wijzigen inrit
 • 26-3-2018 Zeebuurt: groot onderhoud
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Inspraak bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg

Het voorontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg is in voorbereiding. Het plan maakt de realisatie van vijf vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied betreft enkele onbebouwde agrarische percelen aan de Lageweg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woonwijk Wouterskampen aan de westzijde, een voormalig agrarisch bedrijf Lageweg 17 aan de oostzijde, enkele onbebouwde percelen aan de noordzijde en de Lageweg aan de zuidzijde.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 5 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00207-/NL.IMRO.0243.BP00207-0001) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.
 
Verleende Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Café De Belofte, Smeepoortenbrink 4, 3841  EM Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 27-03-2018.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Café De Belofte, Smeepoortenbrink 4, 3841 EM Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 28-03-2018.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Biezenplein 4: vergunning brandveiliggebruik uitbreiding school.
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 april gedurende 6 weken tot en met 16 mei ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Kleine aanpassing planning wegwerkzaamheden Stadswei
De uitvoering van wegwerkzaamheden aan de Stadswei in het kader van het Verkeersveiligheidsplan wordt aangepast. Er werd eerder uitgegaan van het aanbrengen van asfalt op de kruisingen Achterste Wei – Stadswei en Drift Voorste Wei op 11 en 12 april. Dat wordt nu 9 april en 11 april. Voor het verkeer heeft dit geen consequenties, behalve het bestemmingsverkeer van leveranciers. Op 9 en 11 april zijn er derhalve geen leveringen over het kruispunt mogelijk. Deze dagen worden zoals eerder besproken de vrachtwagens begeleid door verkeersregelaars. De leveringen met grote vrachtwagens kunnen aanrijden vanaf de rotonde Westeinde, over de Stadswei richting de Achterste Wei, dit blijft voorlopig van toepassing, zij het dus op 9 en 11 april in plaats van 11 en 12 april. De lijnbussen zijn inmiddels ook geïnformeerd.