Geen huur voor instellingen, verenigingen en terrassen uit Harderwijk en Hierden

De gemeenteraadsfracties hebben woensdag 6 mei laten weten met een pakket aan financiële maatregelen te komen om instellingen, verenigingen en ondernemers die een kostenrelatie hebben met de gemeente te ondersteunen. Lees hieronder de maatregelen op een rij.

De gemeente Harderwijk, College en Raad, heeft de afgelopen jaren een solide financieel beleid gevoerd. Hierdoor is de gemeentebegroting gezond en kan er in deze uitzonderlijk onzekere situatie, zonder dat de gemeente in de problemen te komt, deze partijen financieel verder ondersteunen.

Dit is belangrijk omdat het niet zeker is op welk moment de maatregelen voor iedere groep specifiek weer versoepeld zullen worden.

De fracties in de gemeenteraad van Harderwijk willen bij het college aandringen om de contouren van het volgende pakket aan maatregelen ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen in de Raadsvergadering van 28 mei aanstaande. De fracties dringen aan op deze snelheid vanwege de zekerheid voor deze partijen:

1. Het kwijtschelden van de volgende kosten voor instellingen, verenigingen en ondernemers die een kostenrelatie hebben met de gemeente voor een periode van 3 maanden (1 maart 2020 tot 1 juni 2020):
 • Precario (terrassen);
 • Reclamebelasting;
 • Pacht (inclusief pacht Dolfinarium);
 • Huur Sportvelden en scouting;
 • Huur Sporthallen (o.a. Woelwaters);
 • Huur Cultuur (theater, Catharinakapel, Popschool, Cultuurkust, museum, etc.);
 • Huur Maatschappelijk (Zorgdat, Ontmoeting, etc.);
 • Huur Zakelijk vastgoed (California, RNV, etc.);
 • Huur Wijkcentra (de Roef, Bogen, etc);
 • Huur Kantines van gemeente (Stadsweiden en Sypel);
 • Marktgelden
2. Voorstellen van maatwerk voor het verlengen van bovenstaande kwijtscheldingen met een periode van 3 maanden (1 juni 2020 tot 1 september 2020);

3. De kosten van bovenstaande kwijtschelding van 3 maanden worden ingeschat op 750.000 EUR. Een verlenging met 3 maanden zonder maatwerk zou wederom 750.000 EUR kosten. Wij vragen u als college om de compensatie vanuit Rijksoverheid en provincie voor specifieke groepen (zoals het steunpakket sportverenigingen) in mindering op deze kosten te brengen zodat dubbele compensatie wordt voorkomen, maar het pakket van kwijtschelding in generieke zin gestand te blijven doen;

4. Tevens vragen we om in het voorstel aan de Raad met een dekking te komen voor bovengenoemde bedragen van de kwijtschelding en deze te onttrekken uit reserveringen/voorzieningen die daarvoor in aanmerking komen en uit het surplus van het lopende boekjaar;

5. Wederom roepen we op om de maatschappelijk belangrijke instellingen in deze tijd zoals de Voedselbank, Stichting mensen in nood, etc. en kwetsbare groepen te blijven ondersteunen. Voor instellingen in die mate dat continuering gewaarborgd is;

6. Als laatste vragen we u;
Een overzicht van geschatte gederfde belastinginkomsten voor de periode 1 maart 2020 tot 1 september te doen toekomen. Het betreft hier o.a. lagere parkeerinkomsten, minder havengelden en lagere opbrengsten zwembad;  Een overzicht te verstrekken van de inkomensvoorzieningen, waarop inwoners van Harderwijk een beroep hebben gedaan sinds 1 maart 2020, met name de regelingen Tozo, uitkeringen Participatiewet en BBZ. Hierbij verzoeken wij ook om een korte evaluatie toe te voegen op de looptijden van aanvragen en afwijzingen van deze regelingen. De fracties spreken nogmaals hun waardering en dank uit voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie zich inzet in deze crisissituatie en zij wensen allen die daarbij betrokken zijn kracht en wijsheid.

Peter de Groot, VVD Harderwijk-Hierden Henk Vermeer, Harderwijk Anders Mirjam Driest-Wijnholds, CU Harderwijk-Hierden Peter Sels, CDA Harderwijk-Hierden Martijn Pijnenburg, D66 Wilco Bos, PvdA Bert Holleman, GemeenteBelang Yvonne Klein Rouweler, GroenLinks Jan van Panhuis, SGP Harderwijk-Hierden