Aangevraagde en verleende vergunningen week 5

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 18-1-2018 Smeepoortstraat 38: wijzigen constructie binnenmuur
 • 18-1-2018 Zuiderzeestraatweg 147: kappen 1 boom
 • 19-1-2018 Parallelweg 25-59: kappen 1 boom
 • 19-1-2018 Varenweg 16: woning in strijd regels ro
 • 22-1-2018 Korenlaan (Struikterrein): terrein bouwrijp maken
 • 18-1-2018 Ir. Lelykade 5: reclame (3 uitingen) en inrit
 • 22-1-2018 Vischmarkt 47: intern verbouwen rijksmonument
 • 22-1-2018 Harderweide naast Groenezoomweg: topscherm geluidswal
 • 23-1-2018 Sonnevancklaan 22: houtopslag, carport, zonnepanelen, kappen 4 bomen en veranderen uitrit
 • 19-1-2018 Korhoenlaan 1-97: kappen 2 bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 22-1-2018 Duinweg 8: kap 35 bomen
 • 22-1-2018 Graaf Ottolaan 2: tijdelijke woningaanpassing wmo in strijd regels ro
 • 22-1-2018 Korhoenlaan 1-135: kappen 2 bomen
 • 22-1-2018 kruising Stadswei-Voorste Wei, kruising Voorste Wei-Drift: kappen 4 bomen 22-1-2018 Stationslaan 46: reclame (1 uiting)
 • 22-1-2018 Hogeweg 6: nieuw kozijn
 • 22-1-2018 Bosboom Toussaintstraat 1: vervangen kozijnen
 • 23-1-2018 Markt 7 en 8: reclame (RM) (8 uitingen)
 • 23-1-2018 Korhoenlaan 1-86: kappen 1 boom
 • 23-1-2018 Enkhuizenmeen achter nrs. 8 en 10: kappen 2 bomen
 • 24-1-2018 Markt 20: reclame (2 uitingen)
 • 24-1-2018 Korenlaan (Struikterrein): terrein bouwrijp maken
 • 25-1-2018 Zwaluwenweg 5: uitbreiding veehouderij
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een voetgangersoversteekplaats in te stellen in de Langekamp bij de fietsoversteek met de Boomkamp. Het besluit (met tekening) is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
24-11-2017: Melding activiteitenbesluit Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe locatie Weideheem Drift 2, 3844 JW in Harderwijk, voor een verbouwing.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 12-01-2018: Hoge Varenweg 11, 3849 RG in Hierden voor het verwijderen van asbest uit bijgebouwen.
 • 12-01-2018: Duinweg 8,3849 NJ in Hierden, voor het slopen van twee oude schuren en een houten vakantiehuisje.
 • 17-01-2018: Zuiderzeestraatweg 44, 3849 AG in Hierden, voor het verwijderen van 4 stapels asbesthoudende golfplaten op een buitenterrein.
 • 22-01-2018: Hofdijkstraat 120, 3842 ZN in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Hierden Dorp-Ruimelsdwarsweg 4
De gemeenteraad heeft op 18 januari het bestemmingsplan Hierden Dorp-Ruimelsdwarsweg 4 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één nieuwe woning op een perceel achter de bestaande woning Zuiderzeestraatweg 113 en naast de woning Ruimelsdwarsweg 2. Met dit bestemmingsplan komt de in het bestemmingsplan Hierden Dorp opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor één woning te vervallen. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, onder meer in die zin dat het plangebied is vergroot met het perceel van de woning Zuiderzeestraatweg 113. Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Het besluit voorziet in de vaststelling van een hogere waarde ten behoeve van de realisatie van de nieuwe woning.
 
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 1 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00190-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00190-/NL.IMRO.0243.BP00190-0003). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.
 
Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: Domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld
De structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk is op 18 januari vastgesteld door de gemeenteraad. De structuurvisie is de ruimtelijke uitwerking van de eerde vastgestelde Strategienota Vitale Vakantieparken. De structuurvisie biedt mogelijkheden voor de verdere recreatieve ontwikkeling van kansrijke vakantieparken, maar geeft ook de randvoorwaarden en uitgangspunten voor transformatie voor niet-kansrijke parken.
 
De structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk ligt met ingang van 1 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mevr. N. van Keimpema, tel. 411 911.
 
De stukken zijn ook terug te vinden op www.harderwijk.nl/plannenstructuurvisies. Het plan (NL.IMRO.0243.SV00196-0002) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden kunt u vinden via: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.SV00196-/NL.IMRO.0243.SV00196-0002.