Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 21

Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 21.

Officiële publicaties Gemeente Harderwijk en Hierden

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 15-5-2018 Waterfront NE kavel C: woning en uitrit
 • 16-5-2018 Harderweide kavel 20: oprichten woning
 • 14-5-2018 Hoofdweg 2: reclame
 • 17-5-2018 Waterfront NE kavel H: woning
 • 17-5-2018 Newtonweg 2: wijzigen reclame (5 objecten)
 • 18-5-2018 Nijborgmeen 1: raam
 • 18-5-2018 P.C. Boutenslaan 3 t/m 49, 51 t/m 97, 111 t/m 157, 159 t/m 205, 207 t/m 253, 267 t/m 313: groot onderhoud
 • 22-5-2018 Deventerweg/Prins Mauritslaan: bedrijfsgebouw in strijd regels ro en inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 16-5-2018 Robbenzand 55: balkonbeglazing
 • 16-5-2018 Zoutkeetstraat 5: 2 dakkapellen (voorzijde)
 • 16-5-2018 Korhoenlaan 1- 53: kappen 7 bomen
 • 16-5-2018 Parallelweg 26-197: kappen 2 bomen
 • 16-5-2018 achter Wethouder Jansenlaan 53 t/m 71: uitbreiden fietsenstalling in strijd regels ro
 • 16-5-2018 Parallelweg 25-22, 23, 25, 26, 27 en 51: kappen 24 bomen
 • 17-05-2018 Mecklenburglaan 66: twee dakkapellen
 • 17-05-2018 Havendam 14: reclame (4 objecten)
 • 17-05-2018 Mandenmakerstraat 105: dakkapel (achterzijde)
 • 17-05-2018 Robbenzand 61: balkonbeglazing
 • 17-05-2018 Stationslaan 108A : schuur in strijd regels ro
 • 17-05-2018 Robbenzand 79: woning
 • 23-05-2018 Walstein 33: dakkapel (voorzijde)
 • 23-05-2018 Parallelweg 13: overschrijding oppervlakte bijbehorende bouwwerken in strijd regels ro
 • 23-05-2018 Grevenhofsweg 6: dakverhoging
 • 23-05-2018 Leuvenumseweg 7: dakkapel op hotel
 • 24-05-2018 Alberdingk Thijmlaan 4: aanbouw zijgevel
 • 24-05-2018 Braillestraat 5: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 17-05-2018 Broeklaan 88: verbreden uitrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2018
Het bestuur van Meerinzicht maakt bekend te hebben vastgesteld de  ‘Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2018’ (onder gelijktijdige intrekking van de ‘Regeling budget- en kredietbeheer Meerinzicht 2015’). Voornoemde regeling ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Aanwijzing Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)
Het bestuur van Meerinzicht maakt bekend de heer C. Bosman tijdelijk te hebben aangewezen als functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor Meerinzicht. Het aanwijzingsbesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Kennisgeving Verordening Winkeltijden Harderwijk
Donderdag 24 mei heeft de gemeenteraad de Verordening Winkeltijden Harderwijk vastgesteld. Deze verordening treedt één dag na de bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad in werking. U kunt de bekendmaking raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. De Verordening Winkeltijden Harderwijk wordt ingetrokken op de dag na inwerkingtreding van deze Verordening Winkeltijden Harderwijk. De bestaande rechten uit die verordening zijn overgeheveld naar de nieuwe Verordening Winkeltijden Harderwijk. De Verordening Winkeltijden Harderwijk maakt het mogelijk dat alle winkels op alle zondagen in de maanden juni, juli, augustus en september 2018 tussen 12.00 en 18.00 uur geopend mogen zijn. Informatie: mevr. S. van Itegem, tel. 411 911 of per mail via s.vanitegem@harderwijk.nl.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 6-4-2018: Welkoop Harderwijk, Krommekamp 3, 3848CA in Harderwijk, voor opslag van licht ontvlambare stoffen: maximaal 800 liter in verkoopruimte op lekbak/maximaal 50 liter in magazijn op lekbak
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 17-5-2018: Haverlaan 11, 3844 KX in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 2-5-2018: Grensweg 1 C, 3849 MT in Hierden voor het slopen van een vakantiewoning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Café Tweelingstad, Deventerweg 24 C, 3843 GD Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 24-05-2018.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Zeppelinstraat: bedrijfspand en inrit; 9-7-2018
- Zuiderzeestraatweg 199: legaliseren bijgebouwen in strijd regels ro; 27-7-2018