Onderzoek naar meer goedkope woningen in Waterfront

Door Petronella van het Goor - De gemeenteraad heeft zo’n zes weken geleden, middels een amendement, aangegeven dat ze zoveel mogelijk goedkope woningen (tot 200.000 euro) in Waterfront fase 3 gebouwd wil zien. 

Aan het college van burgemeester en wethouders werd daarom tijdens de raadsvergadering van 4 april de opdracht gegeven de maximale bouwhoogte langs de N302 te verhogen van zestien naar dertig meter en in de vrijgekomen ruimte alleen maar goedkope woningen te plannen.

Uit een brief naar de raad blijkt dat die wens niet zomaar te realiseren is. Het is namelijk niet mogelijk om in de volle lengte van de N302 tot dertig meter hoog te bouwen, omdat dat zou betekenen dat er veel meer woningen vrijstelling moeten krijgen voor een hogere grenswaarde voor wat betreft geluid. “Ook heeft het een groot effect op de verkoopbaarheid en verkoopwaarde van de woningen in het achterliggende gebied en doet het afbreuk aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit”, aldus het college in de raadsbrief.  Een onderzoek naar extra hoogteaccenten moet uitwijzen waar meer hoogbouw wel mogelijk is. Ook wordt onderzocht of er een aantal grote woningen plaats kunnen maken voor meer kleine, goedkope woningen.

Verder zegt het college ook dat er met meer huizen meer parkeerplaatsen nodig zijn en daar is in het plan geen ruimte voor. In elk geval niet in het gebied van Waterfront fase 3. “Ondergrondse oplossingen zijn gezien de bodemsituatie (asbest, red.) (financieel) redelijkerwijs onhaalbaar. Uitgangspunt in de zoektocht is dan ook de bestaande bodemsituatie met beperkt ondergrondse/half verdiepte parkeeroplossingen, zonder dat extra saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd”, aldus het college.

Burgemeester en wethouders willen een onderzoek laten doen naar de uitvoering van het amendement. Omdat zo’n onderzoek nogal tijdrovend is en het college liever geen vertraging in de bouwplannen wil, wordt voorgesteld het onderzoek samen te laten lopen met het voorontwerp bestemmingsplan en de aanbesteding van de eerste bouwwerkzaamheden. “De resultaten van dat onderzoek worden vervolgens vertaald naar het ontwerpbestemmingsplan”, verduidelijkt het college.

In het derde kwartaal van 2019 moet het onderzoek naar meer goedkope woningen zijn afgerond en wordt het besproken in de raad. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Eind 2019 wil het college de definitieve bestemmingsplanprocedure starten.

Lees ook:
Gemeenteraad wil meer woningen tot twee ton in Waterfront
PvdA wil betaalbare woningen in Waterfront