Fel Hierdens protest tegen ‘miniwijkje’ in open weidegebied

Door Harry Schipper – Een groep Hierdenaren maakt bezwaar tegen de geplande bouw van drie ‘riante’ vrijstaande woningen in een weiland aan de oostkant van de Hoge Varenweg.

Ze vrezen dat toestaan van de nieuwe bebouwing het einde inluidt van de kenmerkende open weiden die nu nog om de dorpskom van Hierden heen liggen.

De Hierdenaren, bijna alle bewoners van de Hoge Varenweg en een aantal bewoners van de Molenweg,  waarschuwen de raadsleden dat de gemeente op het punt staat de regeling ‘rood voor rood’ niet goed toe te passen. En ook dat het bouwplan in strijd is met de in 2011 door de gemeenteraad zelf vastgestelde Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden.

Met de ‘rood voor rood-regeling’ moedigt de gemeente eigenaren aan om hun oude en lelijke eendenschuren te slopen. In ruil daarvoor mogen ze dan achterop hun eigen of andermans boerenerf woningen bouwen. Hoeveel, dat hangt af van het oppervlak aan schuren dat verdwijnt. Belangrijkste voorwaarde - en ook het doel van de regeling - is dat het landschap erdoor versterkt wordt; er dus mooier van wordt.

En dat is dus hier niet het geval, zo betoogde Marlijn Lenselink tijdens de commissie Ruimte. “Het plan heet ‘Buitengebied – Hoge Varenweg 4, en dat wekt de indruk dat de drie woningen op het woonperceel Hoge Varenweg 4 komen, maar dat is geenszins het geval: ze worden gebouwd op het landbouwperceel ernaast.” Lenselink woont zelf aan de overkant van het weiland waar de drie woningen gepland zijn. “Ik kijk nu nog uit over de weilanden waarin van het vroege voorjaar tot het najaar koeien staan van het laatste nog actieve melkveehouderij met koeien die dus nog weidegang hebben. Het voortbestaan van dit boerenbedrijf komt onder druk te staan als de bouwplannen doorgaan. Hoezo is er dan sprake van ‘landschappelijke versterking als de weide met koeien straks verdwijnt en er drie vrijstaande woningen worden neergezet?”

Lenselink wees de commissieleden er fijntjes op dat de structuurvisie voor Hierden en specifiek voor de ‘Stadslanderijen Oost’, dus de weilanden aan de oostkant van Hierden, duidelijk stelt dat ‘open weiden behouden moeten blijven, hier zijn geen rode ontwikkelingen gewenst. Nieuwe bebouwing kan alleen door omvorming van boerenerf’. “Dat weiland mag dus niet bebouwd worden en alleen Hoge Varenweg 4 kan omgevormd worden, waarbij er altijd áchter de hoofdwoning moet worden gebouwd. Het creëren van een tweede erf mag dus niet”.

Lenselink en ook de buurtbewoners die met haar naar de commissievergadering waren gekomen zijn ‘bang dat als er nu groen licht komt voor het creëren van een nieuw erf met drie woningen, dit een precedentwerking heeft en dat er in de Stadslanderijen Oost nog veel meer open plekken worden volgebouwd’. Ze klinkt strijdlustig, omdat er op de gemeentelijke krantenpagina door de gemeente al wordt gesproken over ‘Bouw vrijstaande woningen in buitengebied Hoge Varenweg 4 binnenkort mogelijk’. “Als de gemeente er zó van overtuigd is dat dit allemaal doorgaat, dan riekt dat voor ons naar achterkamertjespolitiek en dat maakt ons alleen maar strijdlustiger om deze ontwikkeling te voorkomen. Desnoods tot de Raad van State toe!”

Gerrit Boonen is één van de meegekomen buurtbewoners. Hij maakt zich ongerust: “Toen ik vier jaar geleden aan de Hoge Varenweg kwam wonen, zei mijn makelaar Pfrommer dat het gebied agrarisch zou blijven. En nu krijgen we dit. Nee: ik wil dat het blijft zoals het is. Dit schept een precedent. Als het daar mag, mag het straks verderop ook”. Jolande Buwalda die verderop aan de Hoge Varenweg woont, laat voorbeelden zien waaruit blijkt dat de rood-voor-roodregeling vroeger veel strikter werd toegepast. “Een nieuwe woning móest achter op het erf; ernaast mocht niet. Nu kan dat opeens wel, dat is toch raar?” Voor haar is het een principekwestie: “Gaan we Hierden nog een beetje dorps houden, en die boer z’n bedrijf gunnen, of zetten we dat op het spel en vervuilen we het landschap met allemaal bebouwing in weilanden, zonder dat daar eerst een goed beleid voor is opgesteld?”

Het college van burgemeester en wethouders besloot begin 8 januari om in te stemmen met het ‘voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2014 – Hoge Varenweg 4’, zoals het plan officieel heet. Vorig jaar organiseerde Veluwse Architecten uit Ermelo, die de bouwplannen heeft gemaakt in opdracht van de Hierdense initiatiefnemer Martin Dooijeweerd, een tweetal informatieavonden voor omwonenden. Voor die avonden waren alle bewoners van de Hoge Varenweg en een deel van de Molenweg uitgenodigd. Tijdens de avond op 24 oktober kwamen dertig omwonenden de plannen bekijken. Toen al ontstonden discussies en bleek al dat een aantal van hen bepaald niet stonden te juichen. Om die reden passen B en W eerst inspraak toe op het plan, dat dus nog geen formele status heeft. De reacties kunnen aanleiding geven om het plan al dan niet aan te passen, voordat het bestemmingsplan formeel in procedure gaat.

Dooijeweerd is in het bezit van de voormalige eendenhouderij aan de Parallelweg 9-10. In ruil voor het slopen van minimaal 2250 vierkante meter eendenschuren mag hij volgens de rood-voor-rood-regeling drie woningen bouwen van elk 150 vierkante meter met een bijgebouw erbij van nog eens 100 vierkante meter. Dooijeweerd heeft tijdens de informatieavond aangegeven de woningen te willen bouwen voor eigen gebruik en voor familieleden van hem. Hij moet de plankosten zelf betalen en heeft intussen al een exploitatieovereenkomst met de gemeente gesloten (en getekend).

Lees ook:
Bouw vrijstaande woningen in buitengebied Hoge Varenweg 4 in Hierden binnenkort mogelijk