Nieuwsberichten gemeente Harderwijk week 9

Met deze week: briefstemmen voor 70 plussers, wethouder deelt compliment uit aan jeugd- en jongerenwerk en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Start verkoop en inzending plannen voormalig schoolgebouw Wijde Blik

Vanaf donderdag 25 februari 2021 kunt u een bod doen op het voormalig schoolgebouw ‘Wijde Blik’. U kunt een bod doen vanaf € 700.000,00. Naast een bieding levert u ook een plan aan voor het gebouw. Zowel de bieding als het plan bepalen wie het pand mag kopen. Belangstellenden kunnen hun ideeën en bieding uiterlijk maandag 3 mei indienen.
 
De voormalige school is in eigendom van gemeente Harderwijk. Het gebouw ligt op de grens met gemeente Ermelo en in het deelgebied Drielanden-Groene Zoom. Er is veel belangstelling om dit historische gebouw nieuw leven in te blazen.
 
Heeft u interesse?
Maak dit dan zo snel mogelijk kenbaar bij de gemeente. Dan kunnen wij u de mogelijkheid geven om het pand te bezichtigen.  De procedure verloopt via het aanbestedingsplatform Negometrix. Als u een e-mail stuurt naar mevr. L. Schravendeel via l.schravendeel@harderwijk.nl dan sturen wij u een uitnodiging. Er is tot woensdag 14 april gelegenheid om vragen te stellen. De verwachting is dat na de zomer definitief bekend is wie het gebouw van de gemeente gaat kopen.
 
De nieuwe functie die het gebouw krijgt, moet aansluiten op het beleid van de gemeente en op maatschappelijke ontwikkelingen. De uitstraling van het huidige gebouw moet worden behouden, net als de groene omgeving om het gebouw. 

Renovatie transportriool Oranjelaan

Maandag 22 maart start aannemer GMB Rioleringstechnieken uit Kampen in opdracht van de gemeente Harderwijk met de renovatie van het transportriool in de Oranjelaan. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind juni gereed zijn. Voor bewoners en omwonenden is er 11 maart een digitale informatiebijeenkomst.
 
Overlast onontkoombaar                                                                                                                                                                                         Ondanks dat er alles aan is gedaan om de overlast te beperken, levert een klus van deze omvang onontkoombaar overlast op. De Oranjelaan gaat  8 weken dicht voor het verkeer dat de stad verlaat. Er zijn ter plaatse omleidingen. De pompen maken geluid en staan continu aan. Het aanbrengen van kunststof kousen zorgt voor een onaangename geur. Parkeren is in sommige gevallen een uitdaging en wc’s en waterafvoer zijn in de Oranjelaan gedurende korte periodes niet te gebruiken. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 4 maart en op dinsdag 9 maart vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere Impact rapportage Covid-19 en circulaire economie. De complete agenda’s en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen. Dit zijn openbare, digitale vergaderingen. Wilt u inspreken dan kunt u dit melden bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via tel. 0341 411 911.
 
De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over bomenkap Randweg. De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over hulp in de huishouding. De fracties CDA, ChristenUnie en D66 hebben het college schriftelijke vragen gesteld over parkeren Crescentpark. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Watt kunt u doen?

Met simpele maatregelen kunt u al flink besparen! Zet de eerste stap door gratis de bespaarset met ledlamp en stand-by-stop aan te vragen. Zo bespaart u niet alleen energie, maar ook nog geld! Vraag hem vandaag nog aan via: www.veluweduurzaam.nl/wattkunjijdoen. 

Wethouder deelt compliment uit aan jeugd- en jongerenwerk

De coronatijd vraagt veel van onze kinderen en jongeren. De beperkingen duren lang en maken hen soms moe, somber en opstandig. Gelukkig weten de jeugd- en jongerenwerkers van Zorgdat een luisterend oor te bieden. Hun hulp is van onschatbare waarde. Op straat, online, maar ook in het Talent House. Vanwege al dat werk heeft wethouder Gert Jan van Noort hen op 1 maart - tijdens Complimentendag - in het zonnetje gezet. Benieuwd naar hun ervaringen? Verderop in deze krant vertellen ze er zelf over. 

Briefstemmen voor 70 plussers

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezingen ook per brief stemmen. Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stembureau, iemand machtigen om uw stem uit te brengen, of per brief stemmen.
 
Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze verkiezing dus ook per brief uitbrengen.
 
Uw briefstembiljet kunt u vanaf 10 maart via de post sturen of inleveren op het Stadhuis, Havendam 56, van 10 maart 9.00 tot 17 maart 21.00 uur. Houd er rekening mee dat het op de verkiezingsdag 17 maart extra druk kan zijn op het afgiftepunt.
 
Heeft u algemene vragen over het briefstemmen? Dan kunt u bellen met 0800-1351. De telefoonlijn is 7 dagen per week, van 8.00-20.00 uur bereikbaar. Voor gemeente-specifieke vragen over bijvoorbeeld de locatie van de afgiftepunten kunt u terecht op harderwijk.nl/verkiezingen. Meer informatie en een handig filmpje met een uitleg over briefstemmen vindt u op elkestemtelt.nl. 

VoorzieningenWijzer voor snelle en juiste hulp

Op woensdag 24 februari nam wethouder Gert Jan van Noort de VoorzieningenWijzer in gebruik. Dat gebeurde tijdens een video videocall bijeenkomst. Namens  Zorgdat was directeur Carla Venema aanwezig en Bianca Lubbers, contractcoördinator regio Noord Veluwe Stimenz.
 
Vrijwilligers van Zorgdat en Stimenz gebruiken de VoorzieningenWijzer bij nieuwe aanvragen voor bijstandsuitkeringen, nieuwe huurders en bij klanten die voorgedragen worden door overige betrokken organisaties. Een vrijwilliger doet een uitgebreide check voor de (vaste) lasten, zoals toeslagen, minimaregelingen, energiecontract en zorgverzekering. Vervolgens wordt een gericht advies gegeven om kosten te besparen en op deze manier financiële winst te behalen. Als de deelnemer het wil, helpt de vrijwilliger ook mee om het geadviseerde ook direct te regelen. Via het Financieel Trefpunt wordt het advies opgepakt en eventueel gekeken naar andere mogelijkheden van ondersteuning.
 
Met de VoorzieningenWijzer wordt het inzicht in beschikbare en passende voorzieningen verbeterd. Maar het belangrijkste effect is dat de deelnemer zijn financiële basis weer op orde heeft Een huishouden krijgt gemiddeld € 500,- per jaar meer te besteden door het advies van de VoorzieningenWijzer op te volgen. Het advies geeft mensen rust en overzicht en daarmee ook meer ruimte om actief mee te doen aan hun omgeving.
 
Meer informatie?

Neem  gerust contact op met Zorgdat. Bel met Zorgdat via 0341 434 656 of mail naar financieeltrefpuntharderwijk@zorgdat.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 22-2-2021 Smeepoortstraat 19: wijzigen en isoleren kap en wijzigen indeling 2e verdieping
 • 18-2-2021 Parkweg 4: kappen 3 bomen
 • 19-2-2021 perceel B6754, tussen Boomkamp en Broeklaan: inrit
 • 19-2-2021 Achterste Wei 3: condensoren
 • 22-2-2021 Burgtstraat 4: zonnepanelen
 • 22-2-2021 Tromplaan 35: dakkapel (voorgevel) en nokverhoging
 • 23-2-2021 Nobelstraat A5055: bedrijfspand met uitrit
 • 23-2-2021 Strandboulevard West 2: vervangen zonnescherm in strijd regels ro
 • 23-2-2021 Overkampsweg B7890: legaliseren volkstuinen in strijd regels ro
 • 23-2-2021 Ceintuurbaan 2-20: intern verbouwen congrescentrum
 • 23-2-2021 Nijborgmeen 7: wijzigen woning naar 3 appartementen in strijd regels ro
 • 23-2-2021 Anne Franklaan 25: luifel voorgevel
 • 25-2-2021 Van Geunslaan 60: dakkapel
 • 24-2-2021 Biesteweg 3: kappen boom
 • 25-2-2021 Lage Enkweg 35: woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf – Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 22-02-2021 Stationslaan 69: dakkapel
 • 23-02-2021 Hoogstraat 3: opknappen dakkapellen (GM)
 • 23-02-2021 Slingerbos 1: 3 vlaggenmasten
 • 24-02-2021 Gruttomeen 148: een dakkapel (voorzijde)
 • 24-02-2021 Donkerstraat 6: restaureren vloer (gm)
 • 24-02-2021 Overkampsweg B7890: legaliseren volkstuinen in strijd regels ro
 • 25-02-2021 Donkerstraat 58: wijzigen gevelreclame (2x)
 • 25-02-2021 Parallelweg 26-211: schuur
 • 25-02-2021 Parallelweg 26-144: garage
 • 25-02-2021 Vuldersbrink 75: vervangen reclame geldautomaat
 • 25-02-2021 Schoenmakersstraat 18: erfafscheiding
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Hogere waarde besluit ‘Dichterskwartier’ vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben een Hogere waarde besluit op basis van artikel 110, eerste lid  van de Wet geluidhinder (Wgh) voor de nieuw te bouwen appartementen langs de Verkeersweg en Hoofdweg te Harderwijk vastgesteld. Met dit besluit is een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting mogelijk ten aanzien van deze appartementen.
 
Het Hogere waarde besluit ligt met ingang van 3 maart 2021 voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Domein Ruimte, mevr. T. Scheringa, tel. 0341 411 171.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een tijdelijk parkeerverbod in te stellen op de Graaf Ottolaan van 15 tot en met 17 maart 2021 in verband met de verkiezingen.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Randweg, kadastraal perceel D11209: kappen 4 bomen; 13-4-2021.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Strandboulevard West 2: vergunning brandveiliggebruik.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 maart 2021 gedurende 6 weken tot aan 14 april 2021 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 0341 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Concept nota Dierenwelzijn 2021
In 2020 is de vigerende nota Dierenwelzijn geëvalueerd en is er aansluitend een nieuwe nota Dierenwelzijn opgesteld.
 
Het doel van de nota Dierenwelzijn is het bijdragen aan het behouden en verbeteren van het dierenwelzijn van alle dieren binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Harderwijk. Een nota die laat zien dat de gemeente Harderwijk begaan is met haar dieren. Deze nota geeft aan hoe we de komende periode uitvoering willen geven aan deze ambities én aan de wettelijke taken.
 
De concept nota Dierenwelzijn 2021 ligt tot en met 14 april 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder omtrent de concept nota Dierenwelzijn 2021 schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. J. den Heyer, tel. 0341 411 911 of per email j.denheyer@harderwijk.nl.
 
KENNISGEVING
Ontwerpbesluit Bakkersweg onttrekken aan de openbaarheid Wegenwet
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat de raad van de gemeente Harderwijk van plan is om de Bakkersweg te Hierden aan het openbare verkeer te onttrekken. Daarom heeft de raad besloten om de uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht toe te passen op het ambtshalve onttrekken van de Bakkersweg aan het openbaar verkeer in de zin van de Wegenwet (artikelen 7 en 9 Wegenwet).
 
Waarom?
De Bakkersweg is wegnummer 058 op de wegenlegger. Deze weg moet verdwijnen in verband met de uitbreiding van begraafplaats Elzenhof, gevestigd aan Walstein 99 – 101 te Harderwijk. Dit is al bekend toen in 1999 het bestemmingsplan Elzenhof werd vastgesteld. Vanaf 2002 is fase 1 van begraafplaats Elzenhof gerealiseerd. Op dit moment worden fase 2 en 3 versneld ontwikkeld. Fase 3 bevindt zich ten noorden van de Bakkersweg.
 
Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende kaart en college-/raadsvoorstel en -besluit liggen vanaf 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 voor een ieder ter inzage op het stadhuis van de gemeente Harderwijk. U kunt tijdens openingstijden de stukken inzien in de Stadswinkel van het stadhuis, Havendam 56 te Harderwijk. De openingstijden staan vermeld op de website van de gemeente www.harderwijk.nl. Daarnaast kunt u ook - bij wijze van service - de digitale versie raadplegen in het Elektronisch Gemeenteblad en de Staatscourant.
 
Zienswijze
Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode een zienswijze over het ontwerpbesluit indienen tot en met uiterlijk woensdag 14 april 2021.
 
Hoe?

U kunt schriftelijk uw gemotiveerde zienswijze sturen naar: Burgemeester en wethouders van Harderwijk, t.a.v. domein Ruimte, Team Ruimtelijke Dienstverlening, Postbus 149, 3840 AC Harderwijk. Onder vermelding van: ‘Zienswijze onttrekken Bakkersweg’
Wilt u liever uw zienswijze mondeling doen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van het Domein Ruimte via tel. 0341 411 911 voor het maken van een afspraak.
 
Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Domein Ruimte onder het hiervoor
genoemde telefoonnummer.
 
Bestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan)
De gemeenteraad heeft op 18 februari het bestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan) vastgesteld. Het doel van het bestemmingsplan is om van de vier sportclusters Hierden, Strokel, Parkweg en Slingerbos zogenaamde open clubs of open sportparken te maken zoals is opgenomen in de Beleidsnota Sport en bewegen 2018-2021. Een open club heeft een bredere functie waarbij naast sportactiviteiten op de terreinen ook ruimte komt om allerlei maatschappelijke activiteiten te organiseren die raken aan beweging en vitaliteit. Denk aan activiteiten en functies op vlak van gezondheid, zorg, onderwijs en welzijn. Die activiteiten hoeven niet allemaal met sport en bewegen te maken te hebben, al blijft dat wel de hoofdactiviteit.
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat de dubbelbestemming Leiding -Hoogspanningsverbinding in de toelichting, regels en op de verbeelding conform richtlijnen van de newerkbeheerder is aangepast. Voor dit plan is gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet (Chw). Strikt genomen is het plan een bestemmingsplan, maar we noemen het alvast omgevingsplan.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende
- die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
- die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 0341 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00248-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0243.BP00248-0003 (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243/2C4A7786-8235-4A67-A3DC-70DC17511CDC/).
 
Concept Drank- en horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de onderstaande rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, een drank- en horecavergunning te verlenen:
- Chr. Korfbalvereniging Unitas/Perspectief - paracommerciële instelling – Slingerbos 1, Harderwijk. De ontwerpbeschikking is verzonden op 24 februari 2021.
 
Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden: In de inrichting mag slechts alcoholhoudende drank worden verstrekt van 12.00 uur tot 01.00 uur.
 
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 maart 2021 tot en met 14 april 2021 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 0341 411 911. Bent u het niet eens dit voorgenomen besluit? Dan kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijzen kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Harderwijk, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De zienswijzetermijn vangt aan op de dag nadat wij ons voornemen aan de aanvrager bekend hebben gemaakt.