Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 9

Met deze week: Raadsleden bezoeken de Roef en praten over toekomst, klankbord aardgasvrije gemeente en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Doet u mee in de klankbordgroep aardgasvrije gemeente?

Wilt u de komende jaren betrokken zijn bij het proces om de gemeente Harderwijk om te vormen naar een aardgasvrije gemeente? Dan is deelnemen aan de nieuw te vormen klankborgroep “Aardgasvrije gemeente Harderwijk”  misschien iets voor u!
 
Als lid van de klankbordgroep geeft u gevraagd en ongevraagd advies op hoofdlijnen over het te ontwikkelen  beleid om het doel, de gemeente Harderwijk aardgasvrij in 2050, te bereiken. U denkt vanuit het maatschappelijk belang mee over de mogelijke veranderingen. Kortom u brengt uw ideeën in hoe de samenleving in de toekomst aardgasvrij kan worden.
 
Aanmelden
Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties die willen deelnemen aan een klankbordgroep kunnen zich voor zaterdag 21 maart per mail melden bij Tom Meuwissen via t.meuwissen@harderwijk.nl. Zet in uw bericht duidelijk dat het gaat om ‘aanmelding klankbordgroep Aardgasvrij Harderwijk’. Heeft u vragen over de klankbordgroep mail die dan ook aan de heer Meuwissen.
 
Raadsleden bezoeken De Roef en praten over toekomst
Op donderdag 12 maart gaan de leden van de raadscommissie Samenleving op bezoek bij De Roef. Ze hebben het dan over de toekomst van De Roef. De inloopbijeenkomst is van 19.00 - 20.00 uur. Op 18 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Harderwijk ingestemd met de uitgangspunten voor een nieuw multifunctioneel centrum (MFC). De Roef 2.0. In de afgelopen periode is er gewerkt aan het uitwerken van de programmatische en ruimtelijke vertaling van dit plan. De raadsleden worden op donderdag 12 maart bijgepraat over het plan. U bent daarbij van harte welkom! 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving brengt op donderdag 12 maart om 19.00 uur eerst een bezoek aan De Roef. Daarna vergadert de commissie Samenleving om 20.00 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de Onderwijsvisie. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het schilderij de Marteling van Prometheus. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Gooi afval in containers

Het is verboden om afval dat niet in de container past naast de container te zetten. Afval dat naast de container ligt, kan niet door de inzamelwagen worden meegenomen. Als u toch afval naast de container zet, blijft dit op straat achter. Dit ziet er lelijk uit en trekt ongedierte aan. Mocht een ondergrondse container vol zijn, loop dan even door naar een andere.
 
Afval dat door Stadstoezicht naast de containers wordt aangetroffen, wordt beboet. Als de container defect is, zet het afval dan tijdelijk in uw berging. Het defect kan gemeld worden bij Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Werkzaamheden Ooster Mheenweg

Deze week is gestart met het herstraten van de Ooster Mheenweg (het laatste gedeelte naar het boerenstrandje). De bestaande klinkers worden opnieuw gelegd zodat de weg weer begaanbaar en veilig wordt voor fietsers en mindervaliden. De werkzaamheden duren tot 10 april.

Nationale Opschoondag 21 maart - Samen aan de voorjaarschoonmaak

Geniet u ook zo van een schone straat, een schoon stadsstrand of een schoon schoolplein? Doe dan mee aan de Nationale Opschoondag op zaterdag 21 maart. Samen met buren, kinderen, leerlingen of leden van uw vereniging/stichting maakt u de buurt, het schoolplein of het terrein van uw club schoner, frisser en daarmee een stuk prettiger.
 
De meeste buurtbewoners vinden het gezellig om samen aan de slag te gaan. Verbindingen worden gelegd in de wijk en er ontstaat bewustwording om samen te zorgen voor de leefomgeving. Het opbouwwerk van ZorgDat en de gemeente Harderwijk vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Harderwijk meedoen. De Gemeente Harderwijk zorgt voor de benodigde opruimmaterialen en verzorgt de afvoer van het ingezamelde zwerfvuil.
 
Aanmelden voor 11 maart

Heeft u zelf of uw buurtgenoten plannen om mee te doen en heeft u opruimspullen van de gemeente nodig? Meldt u dan voor woensdag 11 maart aan bij Rinet Brinks van ZorgDat, via mailadres rinetbrinks@zorgdat.nl of bel 06 12 09 97 99. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht. 

Bescherm kinderen met een vaccinatie

Jongeren die dit jaar 9 zijn of worden uit de gemeente Harderwijk krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen BMR/DTP te halen. Jongeren die dit jaar 14 zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen meningokokken ACWY te halen. Meisjes die dit jaar 13 zijn of worden krijgen een uitnodiging om een vaccinatie tegen HPV te halen. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.
 
Herhalingsoproep
Meisjes uit verschillende geboortejaren die nog geen vaccinatie tegen HPV gehaald hebben, krijgen een herhalingsoproep om deze alsnog te kunnen halen. Ook jongeren uit verschillende geboortejaren die de vaccinatie tegen meningokokken ACWY nog niet gehaald hebben, krijgen een herhalingsoproep.
 
Waar en wanneer
De vaccinaties zijn dinsdag 10 maart:
•        BMR/DTP en HPV van 13.30 - 17.00 uur
•        Meningokokken (ACWY) van 17.45 - 19.30 uur
Locatie: De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk
 
Vaccinatie gemist
Jongeren die geboren zijn in 2006 en ooit een BMR en/of D(K)TP-vaccinatie hebben gemist, nodigen we dit voorjaar uit om deze vaccinatie(s) tegelijk met de vaccinatie tegen meningokokken ACWY te halen. Dit staat dan in de uitnodigingbrief vermeld. Ook als de jongere niet geboren is in 2006 en nog geen 18 jaar is, kunnen gemiste vaccinaties gehaald worden. Zij mogen hiervoor contact opnemen met de GGD.
 
Waarom ook alweer?
Een vaccinatie beschermt jongeren tegen ernstige en besmettelijke infectieziektes. Veel van deze ziektes komen nu bijna niet meer voor, zoals bof en difterie. Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen. Bijvoorbeeld ernstig zieken en baby’s die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat infectieziekten geen kans krijgen in Nederland.
 
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over vaccineren? Betrouwbare informatie over vaccineren en de afzonderlijke vaccinaties vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Ook kunt u elke werkdag tussen 8.00 - 12.00 uur bellen met de afdeling Jeugdgezondheid van de GGD via 088 - 443 31 00 (voor 4-18-jarigen). Voor vragen over vaccinaties van kinderen van 0-4 jaar kun je terecht bij de Icare JGZ, 0900 - 8833. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

21-2-2020 Vijhestraat 34: brandwerende scheidingen
20-2-2020 Oldenallerhout 19: verbreden inrit
21-2-2020 Stille Wei: oeverafscheidig en uitkijkpunt
21-2-2020 Achterste Wei 1: interne constructieve wijziging, gevelwijziging en reclame (3x)
23-2-2020 Van Alphenstraat 27: inrit
22-2-2020 Korhoenlaan 1-180: kappen 1 boom
24-2-2020 Leuvenumseweg 99: kappen 1 boom
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Rectificatie

In de krant van 19 februari stond dat er een vergunning is aangevraagd voor Waltorenstraat 3 voor 2 appartementen in strijd regels RO. Dit moet zijn Vuldersbrink 1 (Waltorenstraat 7a en 7b concept).
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

21-2-2020 Ceintuurbaan 4-66: uitbreiden woning
24-2-2020 Veldkersmeen 84: overkapping in strijd regels ro
24-2-2020 Veldkersmeen 9: uitbreiden woning
25-2-2020 Thorbeckelaan 45: verbouwen woning
27-2-2020 Monnikensteeg 2 en 4: uitbreiden winkel- en woonruimten
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Subsidieplafonds diverse subsidieregelingen 2020
Subsidie Eenmalige Activiteiten welzijn, cultuur, sport en zorg
Deze subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen, te weten subsidie voor activiteiten en voor deskundigheidsbevordering. Als u een activiteit op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg organiseert kunt u subsidie aanvragen.
De voorwaarden zijn:
-        uw  moet een rechtspersoon zijn
-        de activiteit draagt bij aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Harderwijk
-        de activiteit heeft een eenmalig karakter
-        aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en activiteiten van vrijwilligersorganisaties krijgen prioriteit boven die van professionele organisaties
-        u moet bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samenwerken
-        de subsidie bestaat uit maximaal € 5.000,00 per jaar
-        er is minimaal 20% co-financiering geregeld
-        u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan
 
Als u cursussen/opleidingen voor het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers van uw organisatie organiseert kunt u subsidie aanvragen.
De voorwaarden zijn:
-        uw organisatie moet een rechtspersoon zijn
-        de cursus draagt bij aan het functioneren van de vrijwilliger(s) in de organisatie
-        de kosten van de cursus zijn marktconform
-        van de kosten van de cursus (incl. reiskosten) wordt maximaal 75% gesubsidieerd
-        de subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per jaar
-        subsidie aanvragen kan het hele jaar door zolang er nog budget beschikbaar is
-        aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst
-        u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de cursus aan
 
Het gezamenlijk budget (plafond) voor deze gezamenlijke subsidieregeling (activiteiten en deskundigheidbevordering) bedraagt voor 2020 € 61.435.
 
Subsidie Culturele Impuls
Als u een activiteit organiseert om amateurkunst, cultuureducatie, talentontwikkeling en/of culturele instellingen te stimuleren, kunt u deze eenmalige subsidie aanvragen.
De voorwaarden zijn:
-        bij de organisatie van de activiteit moet u van plan zijn om de activiteit bij succes voort te zetten
-        u moet bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samenwerken
-        er is minimaal 20% co-financiering geregeld
-        u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan
-        aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt
-        aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan
-        de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 per jaar
 
Het subsidieplafond voor 2020 bedraagt € 44.136,00.
 
Voor meer informatie over de bovengenoemde subsidieregelingen verwijzen wij u naar
www.harderwijk.nl/subsidieregelingen. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de gemeente via info@harderwijk.nl of bel (0341) 411 911.
 
Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een vrachtwagenverbod (zone) in te stellen op de Boekhorstlaan. Bevoorrading van de aanliggende bedrijven is wel toegestaan.
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Kennisgeving aanwijzing toezichthouders bijstandsdomein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat de directeur domein sociaal van Meerinzicht op 28 februari 2020 in mandaat - gelet op artikel 76a Participatiewet (Pw), artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) - heeft besloten om de adviseurs belast met het toezicht binnen het sociaal domein, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht en de medewerker handhaving II / de medewerker handhaving en toezicht, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht, aan te wijzen als toezichthouder voor de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), daaronder mede begrepen alle materieel daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen en beleidsregels. Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na deze bekendmaking in werking, ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
19-2-2020: Alberdingk Thijmlaan 208, 3842 ZJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
24-2-2020: Guido Gezellelaan 101, 3842 XG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Caralis Ristorante Italiano, Bruggestraat 20 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 28 februari 2020.
 
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Caralis Ristorante Italiano, Bruggestraat 20 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 28 februari 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 4 maart 2020 tot en met 9 april 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Ooster Mheenweg: 7 woningen;10-4-2020