Nieuwsberichten Gemeente Harderwijk en Hierden week 49

Met deze week: Twintig sociale huurwoningen in Waterfront, fietsen in binnenstad parkeren en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Twintig sociale huurwoningen in Waterfront

Donderdag 29 november tekenden Koopmans Projecten en woningcorporatie UWOON de overeenkomst voor de bouw van 20 appartementen in het Waterfront. Daarmee komen er sociale huurwoningen in deze nieuwe wijk. De bouw start in november 2018 en is naar verwachting rond de zomer van 2019 klaar.
 
De eerste aardgasloze appartementengebouwen
De appartementen komen aan de rand van het Waterfront langs de N302, in het al bebouwde gebied tussen De Bakens en de Watersport Boulevard. De woningen zijn energiezuinig en de gebouwen krijgen zonnepanelen. Het worden bovendien de eerste aardgasloze appartementengebouwen van UWOON en van Harderwijk, met een warmtepomp per appartement. Wethouder Christianne van der Wal, juicht het initiatief van harte toe. “Het is voor ons weer een prachtig voorbeeld waarmee we invulling geven aan een toekomstbestendige stad. Het mes snijdt aan twee kanten: huurwoningen met lage woonlasten door een duurzame energievoorziening.”
 
Sociale huurwoningen worden aangeboden via het regionale portaal hurennoordveluwe.nl. Zodra de woningen te huur staan, kunnen woningzoekenden op die website hun belangstelling kenbaar maken. 

Een winters welkom voor vrijwilligers

Vrijdag 7 december is de Nationale Vrijwilligersdag. In Harderwijk zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor een winters hapje en drankje en diverse activiteiten. Locatie: Stichting Rietmeen, Ouverturebaan 1-4. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur of van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet verplicht. Harderwijk zijn wij samen!
 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente Harderwijk 2 januari 2019
 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 13 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Bestemmingsplan Marnixstraat 1 A. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Stichting Leergeld zoekt bestuursleden

De 4 gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten hebben de handen ineengeslagen om stichting Leergeld op te richten. Voor deze stichting zijn wij op zoek naar bestuursleden die zich hiervoor willen inzetten.
 
Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in een gezin met minimale financiële middelen. Lang niet alle kinderen krijgen gelijke kansen. Leergeld helpt deze kinderen. Bijvoorbeeld door het vergoeden van het schoolreisje of voetbalschoenen te kopen. Heeft u interesse om bestuurslid te worden of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met mevr. Heijs via l.heijs@harderwijk.nl. 

Fietsen in binnenstad parkeren

Gaat u naar de binnenstad met de fiets? In de weekenden en dan met name op de uitgaansavond (zaterdagavond) kan het wel eens druk zijn en is het lastig om uw fiets te parkeren. Parkeer daarom uw fiets op de aangegeven fietsparkeerplekken op de Boulevard, de tijdelijke extra stalling op de Welle of de fietsenstalling Academiestraat.
 
Vanaf de afgelopen zomer hielpen fietsparkeerhulpen u bij het parkeren van de fietsen. Dat is een succes geweest. Wij gaan hiermee op de zaterdagavonden door en vragen u om hun aanwijzingen op te volgen. De medewerkers hebben herkenbare kleren aan. Door de fiets op de juiste plek te parkeren helpt u ook mee aan de bereikbaarheid van de hulpdiensten in de binnenstad. Deel deze informatie zoveel mogelijk met familie en vrienden.

Overkampsweg afgesloten

Van maandag 10 t/m vrijdag 14 december wordt de Overkampsweg afgesloten. Alliander gaat dan werkzaamheden uitvoeren aan een trafokast. De Overkampsweg wordt afgesloten tussen de aansluitingen Berkenboomsweg en de Tweede Parallelweg. Het adres Tweede Parallelweg 1 blijft bereikbaar. Een omleiding voor verkeer wordt aangegeven. Voor vragen kunt u terecht bij SnelHerstel via tel. 411 333. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 23-11-2018 diverse locaties: verkiezingsborden in strijd regels ro
 • 26-11-2018 Brouwersbosweg 1: overkapping in strijd regels ro
 • 25-11-2018 Duimsweg 2: kappen 3 bomen
 • 26-11-2018 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom (els)
 • 26-11-2018 Zuiderzeepad (achter hoefbladmeen 25): kappen 1 boom
 • 26-11-2018 Westrak achter nr. 10: kappen 1 boom
 • 26-11-2018 Celsiusstraat 16 en 18: kappen 2 bomen
 • 26-11-2018 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom (populier)
 • 26-11-2018 Albert Verweyplein 1 t/m 74: uitbreiden scooterruimte
 • 26-11-2018 diverse locaties: 7 pakket-briefautomaten
 • 27-11-2018 Kamperfoeliedreef 10: garage
 • 28-11-2018 Boomkamp 25b: inrit
 • 29-11-2018 Galvanistraat 20: uitbreiding en gevelwijziging pand
 • 21-11-2018 Korhoenlaan 1-134: kappen 2 bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 26-11-2018 Leuvenumseweg 83: kappen 14 bomen
 • 26-11-2018 Lorentzstraat 25: verbouwen autobedrijf en plaatsen reclame (8 objecten)
 • 27-11-2018 Korhoenlaan 1-45: pergola
 • 28-11-2018 Sonnevancklaan 2: uitbreiden zorginstelling en kappen 4 bomen
 • 29-11-2018 Havenspoor: kappen 12 bomen
 • 29-11-2018 Celsiusstraat 16 en 18: kappen 2 bomen
 • 29-11-2018 Hoogstraat 34: verbouwen schuur in strijd regels ro
 • 29-11-2018 Zuiderzeepad (achter hoefbladmeen 25): kappen 1 boom
 • 29-11-2018 Westrak achter nr. 10: kappen 1 boom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 • 27-11-2018 Leuvenumsebos: aanleg MTB-route, tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Mandenmakerstraat 155: dakkapel (voorzijde); 28-1-2019
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen op de Luttekepoortstraat ter hoogte van de huisnummers: 59 en 130 bij de winkels.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 21-11-2018: Hoveniersbedrijf/kwekerij Martin Kleermaker Grevenhofsweg 12, 3849 NB in Hierden voor het slopen van een berging
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Omgevingsvergunning Buitengebied – Boekhorstlaan onherroepelijk
De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 22 november uitspraak gedaan inzake het ingediende hoger beroep tegen het besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning voor de herontwikkeling 1e fase Boekhorstlaan. Met de uitspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Het besluit van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de omgevingsvergunning liggen met ingang van 6 december voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
De uitspraak (NL.IMRO.0243.GU00229-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.GU00229-/NL.IMRO.0243.GU00229-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Omgevingsvergunning Buitengebied – MTB route Leuvenumsebos

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een mountainbike (mtb) route door het Leuvenumsebos. De route gaat grotendeels over bestaande (mtb)paden en sluit aan op de mtb route in de gemeente Ermelo.
 
De omgevingsvergunning Buitengebied – MTB route Leuvenumsebos ligt met ingang van 6 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00219-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00219-/NL.IMRO.0243.PB00219-0002/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.