Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 29

Met deze week: gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’, Harderwijk op wereldreis en de aangevraagde en verleende vergunningen.

 

Jos Aikema Koninklijk onderscheiden

Jos Aikema ontving donderdagavond uit handen van burgemeester Harm-Jan van Schaik een Koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
 
Aikema is sinds november 2007 raadslid in Harderwijk voor de ChristenUnie. Van 2014 tot 2018 was hij voorzitter van de raadscommissie Beleid Algemeen. Hij voerde namens de ChristenUnie door de jaren heen vele debatten. Soms scherp maar altijd stond de relatie met de ander voorop. Hij dacht actief mee in grotere projecten als het stationsgebied en het Waterfront. Ook heeft hij als lid van de auditcommissie van de gemeenteraad bijgedragen aan een nieuwe structuur voor de begroting. Na bijna 13 jaar nam hij vanavond afscheid. Jos Aikema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Harderwijk op wereldreis

Dit jaar gaan we toch op wereldreis. Virtueel, dat wel, maar we gaan! Op vrijdag 10 juli was de start van het project ‘Harderwijk op wereldreis’. Burgemeester Harm-Jan van Schaik en kinderburgemeester Isabella Hoeve gaven het startschot bij Kasteel de Essenburgh in Hierden. Wethouder Marcel Companjen en kinderwethouder Nino Petersen deden de aftrap bij het Huis van de Stad in Harderwijk. (Bekijk de video)
 
Samen met sportieve Harderwijkers en coaches van GA! Harderwijk maakten zij de eerste kilometers van de in totaal 62.000 km lange reis. Een reis vol mooie bestemmingen, acties en activiteiten die tot 25 september 2020 doorloopt. Elke kilometer die een deelnemer deze zomer (hard)loopt, skeelert of aflegt met een hulpmiddel zoals een rolstoel telt mee. We roepen iedereen op om mee te doen via gaharderwijk.nl/harderwijk-op-wereldreis.
 
 Harderwijk op Wereldreis

Kermis op de Parkweg

Van donderdag 16 tot en met zondag 26 juli is er weer kermis aan de Parkweg in Harderwijk. De kermis is dagelijks open van 13.00 - 23.00 uur. De exploitanten richten het terrein zo veilig mogelijk in. Zo zijn er looproutes en een gescheiden in- en uitgang. De exploitanten zorgen dat er voldoende afstand mogelijk is in de wachtrijen en de attracties.
 
Houdt u ook op de kermis aan de richtlijnen van het RIVM. Is het druk? Kom dan op een ander tijdstip. Let op het volgende:

- Gebruik de in- en uitgang op het terrein
- Volg de looproutes
- Volg de instructies op van exploitanten en toezichthouders
Samen gaan we voor een veilige en gezellige kermis!

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 16 juli vanaf 19.30 uur in het stadhuis. Op de agenda staat onder andere Open warmtenet Waterfront fase 3. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
Vanwege de Coronamaatregelen is de publieke tribune tijdens de vergadering niet opengesteld. Iedereen kan de vergadering volgen via www.harderwijk.nl/vergaderingen. Wilt u inspreken (meningen geven) of meespreken over de geagendeerde onderwerpen of bij het algemeen inspreekrecht, dan kunt u email zenden naar gemeenteraad@harderwijk.nl. Dan plannen we u komst in voor de tijdstippen rond dat agendapunt waarvoor u inspreekt.

Gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’

De versoepeling van de coronamaatregelen zorgt ervoor dat het normale leven steeds meer op gang komt. Dat geldt helaas ook voor inbrekers die weer eropuit gaan. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert op woensdag 15 juli het gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’.
 
Het begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Medewerkers van het CCV laten in 45 minuten op een interactieve manier zien wat de meest voorkomende inbraakmethoden zijn en geven praktische tips om de kans op een woninginbraak aanzienlijk te verkleinen. Na afloop van de presentatie is er ruimte om vragen te stellen aan de deskundigen van het CCV en de politie.
 
U kunt zich aanmelden via hetccv.nl/geefinbrekersgeenkans. U kunt daar ook van te voren al vragen stellen. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is een publiek-private samenwerking tussen het CCV, brancheorganisaties, ondernemers(verenigingen), gemeenten, politie, justitie en het openbaar ministerie.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 2-7-2020 Burg De Meesterstraat 20: aanbouw in strijd regels RO
 • 2-7-2020 Strandboulevard Oost 14: slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 • 2-7-2020 Martinus Nijhoffstraat 10: aanpassen kozijn
 • 3-7-2020 Wijtgraaf 7: legaliseren paardenbak in strijd regels ro
 • 3-7-2020 Knardijk West: uitrit
 • 3-7-2020 Waterfront NE kavel O: woning
 • 4-7-2020 Parallelweg 26-17: kappen 7 bomen
 • 5-7-2020 Ceintuurbaan 4-10: overkapping
 • 6-7-2020 Strekdam 82 en 84: carports
 • 7-7-2020 Nassaulaan 52: carport in strijd regels ro
 • 7-7-2020 Stephensonstraat 15: wasstraat en reclame
 • 8-7-2020 Vlierburgweg 1: herbouwen carport
 • 8-7-2020 Korte Kerkstraat 10: 2 dakramen
 • 8-7-2020 Saxofoondreef 4: verbreden inrit
 • 9-7-2020 Oranjelaan 29: uitbreiden schuur in strijd regels ro
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 3-7-2020 Elsweg 17: schuur
 • 6-7-2020 Glindweg 8c : woning
 • 6-7-2020 Helene Swarthstraat 5: carport in strijd regels ro
 • 7-7-2020 Cremerstraat 8: 2 dakkapellen (voor en achter)
 • 7-7-2020 Ruimelsdwarsweg 4: een woning
 • 7-7-2020 Stadsweiden: dakrenovatie 101 woningen in strijd regels ro
 • 8-7-2020 Ruiversdam 11: overkapping
 • 8-7-2020 Veldkamp: bijenstal
 • 9-7-2020 Snippendalseweg 10a nokverhoging
 • 7-7-2020 P.C. Hooftplein 12: inpandige verbouwing winkelpand
 • 6-7-2020 Lorentzstraat 29: reclame (8x)
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 8-7-2020 Vijhestraat 16: erfafscheiding
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
 • Hofdijkstraat: kappen 6 bomen; 21-8-2020

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 1-7-2020: Goeman Borgesiuslaan 1, 3843 XA  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit diverse woningen
 • 23-6-2020: Klavermeen 31, 3844 PS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging
 • 6-7-2020: Smeepoortenbrink 18, 3841 EM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een appartement
 • 1-7-2020: Kievitmeen 55, 3844 XB  in Harderwijk, voor het verwijderren van asbest uit een woning
 • 24-6-2020: Donkerstraat 9 / 9A / 11, 3841 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van het pand
 Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Tijdelijk losloopgebied voor honden vanwege werkzaamheden op ‘De Wellen’
Burgemeester en wethouders hebben op 7 juli 2020 besloten een tijdelijk losloopgebied voor honden aan te wijzen. Het gaat om de zone die ligt ten zuiden van het Dolfinarium terrein, gelegen tussen het voormalig surfcentrum en de Dolfinariumbrug. In deze zone hoeven honden niet aangelijnd te zijn tot en met 31 december 2020. Dit geldt niet voor honden met een aanlijn- en muilkorfgebod, die moeten wel (kort) zijn aangelijnd en een muilkorf dragen.
 
Dit gebied is aangewezen, omdat ‘De Wellen’ als losloopgebied tijdelijk niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden. Dit besluit is gebaseerd op artikel 2:59 lid 1 sub b juncto artikel 2:59 lid 3 Algemene plaatselijke verordening (Apv) en treedt in werking de dag na deze publicatie. Het besluit met de kaart van het gebied is te raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels en ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. (0341) 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten:
 • De algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het adres Eibert den Herderstraat 21 op te heffen;
 • Een parkeerverbod in te stellen op de rijbaan van de Prins Frederik Hendriklaan.
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35
Het wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00247-0003) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.WP00247-0003) of op de www.harderwijk.nl/plannendrielanden. Informatie: domein Ruimte, mevr. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.
 
Tijdelijke uitbreiding terrassen
Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemer tijdelijke extra terrasruimte heeft vergund tot en met 31 oktober 2020
 • Dikke Dirck, Hondegatstraat 5, Harderwijk
Het betreft een tijdelijke uitbreiding van het terras, om met inachtneming van de Covid-19 maatregelen, te kunnen ondernemen. Deze vergunning is verzonden aan de ondernemer op 6 juli 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 17 augustus ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.