Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 14

Met deze week: Watertappunten blijven nog dicht, maandag 6 april overlast voor verkeer Groene Zoomweg en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Coronavirus in de afgelopen week

Noodverordening – vakantieparken en campings
Op 26 maart volgde een nieuwe noodverordening in de provincie Gelderland. Deze heeft vooral gevolgen voor de vakantieparken en campings. Zij mogen in principe open blijven, maar alléén onder strikte voorwaarden. Gezamenlijke ruimtes als zwembad en sanitair moeten bijvoorbeeld gesloten zijn.
 
Maatregelen gemeentelijke belastingen en heffingen   
De gemeente Harderwijk heeft ook gekeken wat zij kan betekenen op het gebied van gemeentelijke belastingen en heffingen. Er zijn een aantal maatregelen genomen.
Meer informatie op harderwijk.nl/actueel.
 
Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers of zzp'ers
Met de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo) ondersteunt het kabinet zelfstandig ondernemers die financiële problemen krijgen door de situatie. Bent u zelfstandig ondernemer of zzp'er? Dan kunt u een tijdelijke overbruggingsregeling aanvragen. Ga naar meerinzicht.nl/coronavirus. Op krijgiktozo.nl kunt u controleren of u in aanmerking komt voor de regeling.
 
24/7 kinderopvang voor ouders in cruciale beroepsgroepen
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen is er nood(nacht)opvang. Deze opvang is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en vindt plaats op scholen en via kinderdagopvang. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen op harderwijk.nl.
 
Gemeente ook 's avonds en in het weekend telefonisch bereikbaar
Om uw vragen in deze coronacrisis te kunnen beantwoorden zijn we op maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 21.00 uur en in het weekend van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 0341 411 911. We vragen u de contacten met de gemeente zoveel mogelijk digitaal of per e-mail of telefoon te doen. Slechts voor spoedzaken (alleen op  afspraak) is de Stadswinkel geopend.
 
Informatie over het coronavirus
Op Harderwijk.nl/corona leest u alle informatie over het coronavirus en de maatregelen om het virus onder controle te krijgen. Volg het nieuws ook via de social media kanalen van de gemeente Harderwijk. 

Watertappunten blijven nog dicht

Ondanks dat het voorjaar al is begonnen geven de openbare waterkranen nog geen water. Dit is een preventieve maatregel gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het Covid-19 virus. 

Beweeglessen senioren HK13TV en GA!Harderwijk

Ook met de maatregelen die genomen zijn tegen het coronavirus probeert GA! Harderwijk (Gezond Actief) nog steeds zoveel mogelijk Harderwijkers in beweging te krijgen. De beweeglessen zijn te zien op HK13TV en www.gaharderwijk.nl.

Maandag 6 april overlast voor verkeer Groene Zoomweg

Maandag 6 april blokkeert een hijskraan de Groene Zoomweg ter hoogte van de fiets/voetgangerstunnel Drielanden in aanleg. Er worden daar tunnelelementen geplaatst. 's Ochtends staat de kraan aan de ene en 's middags aan de andere kant van de weg. Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. 

Gratis ophaalservice  snoeihout, takken en blad op dinsdag 7 april en 12 mei

In april en mei kunt u gratis uw grof tuinafval, zoals snoeihout takken en blad, laten ophalen. Dit kan op dinsdag 7 april en 12 mei. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ophaaldag vóór 12.00 uur aan bij ABL Boomverzorging, mail naar info@ablboomverzorging.nl of bel 0318 614 227.
 
Spelregels
• Bundel het tak- en snoeihout in bundels van maximaal 1 meter lengte en met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
• Per keer mag u maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
• Biedt géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond aan.
• Doe bladafval in vuilniszakken. Ander tuinafval dan bladeren mag niet in de vuilniszakken zitten (de plastic vuilniszakken worden door de inzamelaar gescheiden van het tuinvuil).
• Zet het tuinafval op de ophaaldag voor 7.30 uur langs de weg.
 
Indien het aangeboden grof tuinafval niet op deze manier wordt aangeboden, kan het niet worden meegenomen. Voor vragen en of informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Koopzondagen aangewezen voor periode 1 mei 2020 tot 30 april 2021

Voor de periode 1 mei 2020 tot 30 april 2021 zijn de nieuwe koopzondagen vastgesteld. In 2018 heeft de gemeenteraad de winkeltijdenverordening van Harderwijk vastgesteld. Ondernemers kunnen aangeven welke zondagen zij graag als koopzondag willen aanmerken. Heerlijk Harderwijk en de stuurgroep van de ondernemers in de Binnenstad hebben hun voorstellen ingediend. De winkeliersverenigingen van de wijkcentra hebben geen voorkeur uitgesproken.  Kijk voor de koopzondagen van aankomend jaar op www.harderwijk.nl/koopzondag

Harderwijk is rijk aan initiatieven uit de samenleving

De coronacrisis leidt tot veel maatschappelijke initiatieven waarin inwoners, organisaties en ondernemers elkaar helpen. Wethouder Gert Jan van Noort: “In deze tijden is saamhorigheid nog belangrijker. Complimenten aan de Harderwijkse en Hierdense samenleving voor de manier waarop u uw verantwoordelijkheid neemt. Dat ouderen en zieken binnen moeten blijven is begrijpelijk, maar ook treurig. Dat wij dan samen zoeken naar manieren om de eenzaamheid tegen te gaan en elkaar te helpen, daar ben ik trots op. Laten we daar vooral mee doorgaan.”
 
Ondersteuning voor kwetsbare inwoners

De gemeente Harderwijk doet er alles aan om ondersteuning en zorg voor kwetsbare inwoners juist nu door te laten gaan. De dienstverlening is aangepast op de situatie en wij nemen extra maatregelen. Er is aandacht voor inwoners die nu eenzaam dreigen te raken en er zijn nieuwe werkwijzen om digitaal in contact te komen met inwoners. De gemeente ondersteunt zzp’ers met een versoepelde regeling in hun levensonderhoud als zij door de coronacrisis in de problemen komen. Met dank voor de medewerking van velen is een leegstaand paviljoen in Woonpark Hierden voor de opvang van dak- en thuislozen geschikt gemaakt. De Harderwijkse Uitdaging heeft na een oproep veel hulp van inwoners en ondernemers gekregen om de noodopvang in te richten.
 
Zorg voor de zorg
De coöperatie van huisartsenpraktijken en Medicamus richten verzamelpunten in waar inwoners en ondernemers verpakte mondkapjes kunnen doneren. Ook bij lokale zorginstellingen, zoals de thuiszorg is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. De horeca heeft ook de meest mooie initiatieven bedacht voor de mensen in de zorg. Horecamedewerkers van restaurant Basiliek maken opkikkertjes voor de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis en doen boodschappen voor diegenen die het zelf niet meer kunnen. De bewoners en medewerkers van de Zorggroep Noord West Veluwe werden verrast met een lekkernij van ‘t Nonnetje.
 
Oog voor elkaar
Maatschappelijke organisaties, stichtingen, kerken en moskeeën werken nauw samen om alle inwoners zo goed mogelijk door deze tijd te helpen. Ongeveer 100 vrijwilligers hebben zich aangemeld bij ZorgDat om boodschappen te doen voor inwoners. Ook de Voedselbank in Harderwijk zorgt ervoor dat de meest kwetsbare inwoners het niet nog moeilijker krijgen. De Voedselbank kan op dit moment alle hulp gebruiken. Vanuit het Fonteinwerk is er een initiatief gestart om maaltijden te bereiden. Het eten is geschonken door verschillende restaurants in Harderwijk aan ouderen en kwetsbare inwoners. Ook de jongeren van stichting Selcuk Harderwijk bieden praktische hulp aan inwoners die zijn getroffen door het coronavirus. 

Vanaf 28 maart hebben we ruimere telefonische bereikbaarheid.

Ma-Vrij 8.30 - 21.00 uur
Weekend  8.30-17.00 uur

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

17-3-2020 Zuiderzeestraatweg 79A: isoleren dak
19-3-2020 Lorentzstraat 2A: veranderen gevel en reclame (1 object)
21-3-2020 Parallelweg 26-5: kappen 2 bomen
21-3-2020 Molenweg 34: verbouwen woning
23-3-2020 Hoofdweg 4: inrit
24-3-2020 Strekdam 72 t/m 90: vervangen borstwering door glazen balustrade
24-3-2020 Clarendallaan 14: inrit
25-3-2020 Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf in strijd regels ro
25-3-2020 Kastanjelaan 10: aanbouw in strijd regels ro
20-3-2020 Metten Gerritskamp 19: dakkapel (voorzijde)
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

23-3-2020 Wolleweverstraat 12A t/m 12D: ombouwen woning boven winkel tot 4 appartementen
23-3-2020 Parallelweg 26-8: kappen 3 bomen
24-3-2020 Korhoenlaan 1-130: kappen 1 boom
25-3-2020 Guido Gezellelaan 10: dakkapel (voorzijde)
26-3-2020 Piet Heinlaan 53: dakkapel (voorzijde)
26-3-2020 Frisialaan 15: vervangen kozijnen en wijzigen gevel
26-3-2020 Stationslaan 134: zonwering (GM)
26-3-2020 Luttekepoortstraat 59: reclame
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om 2 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen op het Westrak.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.
 
Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
13-3-2020: Kwalitaria De nieuwe Dukdal, Achterste Wei 1, 3844 HR in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
17-2-2020: Snippendalseweg 10 A, 3849 NE in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning
18-3-2020: Alberdingk Thijmlaan 198,3842 ZH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
17-3-2020: RWZI Harderwijk, Lorentzstraat 5, 3846 AV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een bedrijfsgebouw
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.