Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 11

Met deze week: Wijkagent Han: “We krijgen vaak te maken met onbegrepen gedrag”, aanvragen geveltuintjes is niet meer mogelijk en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Hierden in het Groen

Bewoners Hierden planten bomen en struiken voor mooier buitengebied

In bijzijn van wethouder Jeroen de Jong ontvingen inwoners van het buitengebied in Hierden plantenmaterialen in het kader van 'Hierden in het Groen'. Dat gebeurde bij Hoveniersbedrijf van Martin Kleermaker in Hierden. Bewoners uit het buitengebied van Hierden planten binnenkort 3.500 struiken en 75 bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan de eerste fase van 'Hierden in het Groen'.
 
Bewoners die een adviesgesprek hebben gehad konden hun plantmaterialen ophalen. Vrijwilligers van Vereniging Belangengroep Hierden waren aanwezig om te helpen met het opladen van de bomen en struiken. Het project ‘Hierden in het groen’ is een samenwerking tussen Vereniging Belangengroep Hierden, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Harderwijk. Het wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland. Het beplantingsproject voorziet de kavelgrenzen in het buitengebied van struiken en bomen, die hier landschappelijk gezien het beste passen.  

Wijkagent Han: “We krijgen vaak te maken met onbegrepen gedrag”

Dit artikel is onderdeel van een reeks van tien verhalen over Noord-Veluwse inwoners die zelf of in hun omgeving te maken hebben met verward gedrag. Harderwijk en de Noord-Veluwse gemeenten willen op deze manier aandacht besteden aan dit thema.
 
Al twaalf jaar werkt hij bij de politie en de laatste drie jaar als wijkagent in Wezep, gemeente Oldebroek. Han Moes (38 jaar) heeft een achtergrond in de verpleegkunde. Hij is gewend om te werken met mensen die ‘anders zijn’, denk aan een lichamelijke handicap of psychische problemen. “Als we geconfronteerd worden met verward gedrag zijn er twee sporen mogelijk: hulpverlening of strafrecht.”
 
“In het werk komen we best veel mensen tegen die onbegrepen gedrag vertonen,” vertelt Han. Dit varieert van een schreeuw om hulp tot een strafrechtzaak. “Daar komt veel onbegrip en onbekendheid bij kijken. Het is soms moeilijk om begrip te hebben voor een buurvrouw die de ene dag vrolijk ‘goedemorgen’ zegt en je de volgende dag de huid vol scheldt.”
 
Wanneer er een melding binnenkomt, gaat de politie zo snel mogelijk naar de locatie toe. Han: “Als het kan, nemen we contact op met de betrokken hulpverlening. Het gesprek begin ik laagdrempelig: ‘hoe is het?’ Soms zie je in één oogopslag wat er aan de hand is. Maar vaak ook niet. Door de tijd te nemen en goed te luisteren, kom ik er achter wat er aan de hand is en behoud ik de rust.”
 
“Als we geconfronteerd worden met verward gedrag, zijn er twee sporen mogelijk: hulpverlening of het strafrecht. Als agent weeg je constant af: welke spoor is passend bij de situatie?” Wijkagent Han merkt dat de politie en ook andere hulporganisaties vaak hard bezig zijn om hulp te bieden, maar dat die acties niet zichtbaar zijn voor de wijk. Een indicatie-aanvraag of bemiddelingstraject vinden achter de schermen plaats. “Burgers verwachten dat de politie direct handelt. Dat doen we zeker, maar binnen onze mogelijkheden.”
 
Verder lezen? Lees het hele verhaal op Harderwijk.nl/actueel. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 19 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Huisvestingsverordening 2020 en Wijziging bebouwde komgrens Harderwijk en Hierden Wegenverkeerswet. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie de ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Doelgroepenbad. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Aanvragen geveltuintjes is niet meer mogelijk

De afgelopen maanden zijn er maar liefst 50 geveltuintjes gerealiseerd in de binnenstad van Harderwijk. En in het najaar komen hier nog eens 80 geveltuintjes bij!
 
Dat is veel meer dan we ooit hadden durven hopen. Heel mooi natuurlijk, maar tegelijk ook jammer. Want het beschikbare geld is door die grote belangstelling al bijna volledig besteed. Dat betekent dat we zeker dit jaar geen nieuwe aanvragen kunnen honoreren. Er is een kleine kans dat het project in 2021 wordt voortgezet en er opnieuw geld beschikbaar komt. Als dat zo is, dan melden we dat uiteraard onder meer op onze  website. 

Streekarchivariaat zet belangrijke stap in digitale archivering

Op vrijdag 6 maart hebben het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en Picturae een overeenkomst ondertekend voor de levering van een digitaal archief, het e-Depot. Namens het bestuur van het Streekarchivariaat tekende de voorzitter Jan Nathan Rozendaal, burgemeester van de gemeente Elburg.
 
Met het e-Depot kan het Streekarchivariaat digitaal archiefmateriaal duurzaam beheren en toegankelijk maken. Dat betekent dat de informatie ook op lange termijn houdbaar en bruikbaar blijft.
 
Inrichting van het e-Depot
In de komende maanden wordt het e-Depot verder ingericht. In deze periode kan permanent te bewaren archiefmateriaal handmatig naar het e-Depot overgebracht worden. Op langere termijn is het streven om voor de gemeenten binnen het samenwerkingsverband een volledig geautomatiseerd proces in te richten.
 
De in het e-Depot opgeslagen informatie zal te raadplegen zijn via www.streekarchivariaat.nl. Wilt u meer weten over het e-Depot, of overweegt u om uw particuliere (digitale) archief over te brengen? Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe wil u graag van dienst zijn. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

1-3-2020 Bachdreef 52: overkappen zijkant huis
28-2-2020 Groene Zoom: oprichten 15 woningen
20-2-2020 Deventerweg 12: afzuigsysteem
2-3-2020 Lijsterbeslaan 20: dakkapel en uitbouwen 1e verdieping
2-3-2020 Prins Mauritslaan 51: gevelreclame (2x) en vlaggenmasten (4x)
2-3-2020 Bruggestraat 18: veranderen pand (gm)
4-3-2020 Waterfront Zuid kavel M: woning
4-3-2020 Kleine Mheenweg 5: kappen 4 bomen
5-3-2020 P.C. Boutenslaan 52: dakkapel (voorzijde)
5-3-2020 Zuiderzeestraatweg 95: tijdelijk bewonen oude boerderij in strijd regels ro
28-2-2020 Hanekamp 23: garage in strijd regels ro
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

2-3-2020 Hendric Stevinstraat 2: vervangen kozijnen en isoleren dak
2-3-2020 Ooster Mheenweg 16: onderhouden en isoleren schuur
3-3-2020 Fokko Kortlanglaan 133: gevelbetimmering
4-3-2020 Oranjelaan 11A: gebruik pand in strijd regels ro
5-3-2020 Van Hall-laan 12: dakkapel aan voor- en achterzijde woning
5-3-2020 Korhoenlaan 1- 36: kappen 3 bomen
5-3-2020 Zuiderzeestraatweg 162 : kappen 10 bomen
5-3-2020 Plantage 4B: woning in strijd regels ro en sloop bdsg
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
5-3-2020 Van Alphenstraat 27: inrit
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

- Daltonstraat 29: milieuvergunning veevoederfabriek.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 maart gedurende 6 weken tot aan 22 april ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. (0341) 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. 

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
12-12-2019: De Zwaluwhoeve, Zuiderzeestraatweg 108, 3849 AJ in Hierden, voor het vernieuwen van de techniek ruimtes. Andere wijze opslaan van chloor en zuur ten behoeve van de zwembadtechniek
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

17-2-2020: Vittepad in Harderwijk, voor het slopen van woningen (kaprenovatie)
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Resort Slenck en Horst
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Resort Slenck en Horst heeft tot doel de bestaande recreatiewoningen gelegen op Slenck en Horst te bestemmen voor wonen. Het plangebied betreft de gronden van Resort Slenck en Horst gelegen aan de Korhoenlaan 1 te Harderwijk
 
Ontwerpbesluit hogere waarde
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt transformatie van de bestaande recreatiewoningen naar wonen op Resort Slenck en Horst mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 12 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
-        de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-        burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. vanden Bedem of mw. S. Duschka, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00236-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00236-/NL.IMRO.0243.BP00236-0001/) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Aanmeldnotitie vormvrije M.e.r
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied - Resort Slenck en Horst. Het besluit en de aanmeldnotitie liggen gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem of mw. S. Duschka, tel. (0341) 411 911.
 
Zakelijke beschrijvingen
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Zakelijke beschrijvingen van de inhoud van de overeenkomsten liggen gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijvingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
 
-The Butler Wine & Spirits aan de Luttekepoortstraat 40 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 5 maart  2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 11 maart tot en met 15 april ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.