Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 6

Met deze week: Vrijwilligers gezocht voor Boomfeestdag op 18 maart, bouw vrijstaande woningen in buitengebied Hoge Varenweg 4 binnenkort mogelijk en de aangevraagde en verleende vergunningen.                                                                                 

Vrijwilligers gezocht voor Boomfeestdag op 18 maart                                                                                      

Woensdag 18 maart is de jaarlijkse Boomfeestdag. Dit jaar rekenen De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu en de gemeente Harderwijk op ruim 300 leerlingen uit groep 8 die een boom komen planten in het Crescentpark. De gemeente zoekt vrijwilligers om leerlingen te begeleiden bij deze activiteit. Het belooft een leuke ochtend te worden met muziek, chocolademelk en leuke buitenactiviteiten.
 
Nu aanmelden                                                                                                                                                               
Heeft u woensdag  18 maart tussen 8.00 en 13.30 uur tijd en vindt u het leuk om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor de natuur en het planten van bomen?  Meld u dan zo spoedig mogelijk met uw naam, adres en telefoonnummer aan via info@harderwijk.nl, ter attentie van dhr. Klaas Jan Bakema. 

Stichting Leergeld zoekt vrijwilligers

Stichting Leergeld wil kinderen, die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten, mee laten doen! De stichting is een vrijwilligersorganisatie en op zoek naar vrijwilligers voor intermediair (vooral in Harderwijk) en voor het bestuur.
 
Informatie:
- Vacature bestuurslid: dhr. Jan van Eijsden, tel. 06 510 80 730 | j.vaneijsden@leergeldrandmeren.nl.
- Vacature intermediair: mevr. Els van den Noort, tel. 06 10 50 36 56 | e.vandennoort@leergeldrandmeren.nl.
Op Leergeldrandmeren.nl vindt u de volledige vacaturetekst. 

Wist u dat wij ook via WhatsApp bereikbaar zijn?

Het nummer is 0341 411 911. Uw bericht wordt tijdens kantooruren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 werkdag beantwoord. Meer informatie op harderwijk.nl/whatsapp.

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 6 februari vanaf 21.00 uur in het stadhuis. Voorafgaand is er een werkbezoek GA! Hierden.
 
De commissie Ruimte vergadert op donderdag 13 februari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Aankoop Kranenbrug Noord. De complete agenda’s en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen. 

Rectificatie werkbezoek De Roef

We hebben in de editie van vorige week vermeld dat de commissie Samenleving op donderdag 6 februari op werkbezoek zou gaan bij wijkcentrum De Roef. Dat is niet het geval. De definitieve datum van dit werkbezoek volgt. We bieden onze verontschuldigingen aan voor het ongemak. 

Werkzaamheden Vondellaan starten op 10 februari

Maandag 10 februari starten de werkzaamheden aan de Vondellaan. We gaan werken aan een verbeterde verkeersstroom voor alle weggebruikers, een grotere verkeersveiligheid en een veilige schoolomgeving. De werkzaamheden worden in 5 fasen uitgevoerd door Schagen Infra BV en duren tot vrijdag 22 mei. We doen er alles aan om de verkeershinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt de Vondellaan gestremd voor doorgaand verkeer, maar bestemmingsverkeer is mogelijk. Per fase is het tracé afgesloten voor al het verkeer en daarvoor wordt het verkeer via borden omgeleid. Hulpdiensten kunnen de aanliggende adressen te allen tijde bereiken. Bij een aantal woningen wordt ook de rioolaansluiting vernieuwd. De bewoners van de betreffende woningen krijgen hierover vooraf informatie.
 
Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u terecht bij Fred van Tol, projectleider bij de gemeente, tel 0341 411 911. Meer informatie: www.harderwijk.nl/actueel. 

Bouw vrijstaande woningen in buitengebied Hoge Varenweg 4 binnenkort mogelijk

In het buitengebied Hoge Varenweg 4 kunnen straks mogelijk drie vrijstaande woningen worden gebouwd. Het voorontwerpbestemmingsplan daarvoor ligt ter inzage (zie de officiële publicatie op deze pagina). Deze ontwikkeling komt tot stand via de sloopregeling ‘Eendengebied’. Door deze regeling kunnen zoveel mogelijk volledige bouwblokken worden gesloopt en gesaneerd. De sloop van 750 m2 aan voormalige bedrijfsgebouwen in het Eendengebied geeft een bouwrecht voor een woning. Door de sloop van 2250 m2 aan asbestschuren op de locatie Parallelweg 9/10 kunnen nu woningen op de Hoge varenweg worden gerealiseerd.   
 
Hoge Varenweg 4 bevindt zich in een relatief open en groen gebied. De stedelijke invloed van Harderwijk is hier weinig aanwezig. Wij gaan daarom zorgvuldig om met dit kleinschalig landschap. Het toevoegen van woningen op het perceel Hoge Varenweg 4 in het landschap betekent een verbetering van de ruimte. Er worden houtsingels en eikengaarden toegevoegd, waardoor de singels richting de Kleine Varenweg weer in oude glorie worden hersteld. 

Nationale Opschoondag 21 maart

Samen aan de voorjaarschoonmaak
Geniet u ook zo van een schone straat, een schoon stadsstrand of een schoon schoolplein? Doe dan mee aan de Nationale Opschoondag op zaterdag 21 maart. Samen met buren, kinderen, leerlingen of leden van uw vereniging/stichting maakt u de buurt, frisser en daarmee een stuk prettiger.

De meeste buurtbewoners vinden het gezellig om samen aan de slag te gaan. Er worden verbindingen gelegd in de wijk en er ontstaat bewustwording om samen te zorgen voor de leefomgeving. Het opbouwwerk van ZorgDat en de gemeente Harderwijk vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Harderwijk meedoen. De Gemeente Harderwijk zorgt voor de benodigde opruimmaterialen en verzorgt de afvoer van het ingezamelde zwerfvuil.

Aanmelden voor 11 maart
Heeft u plannen om mee te doen? Opruimspullen van de gemeente nodig? Neem contact op met Rinet Brinks van ZorgDat. Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht. Stuur een mail naar rinetbrinks@zorgdat.nl of bel 06 12 09 97 99. 

Wat vindt u van het hondenbeleid in Harderwijk?

Iedereen, met en zonder hond, moet prettig kunnen wonen in Harderwijk en Hierden. Een hond geeft veel mensen gezelligheid en  vriendschap. Maar niemand mag overlast hebben van honden.
 
Hondenbeleid en hondenwijzer
Afspraken over honden in de openbare ruimte zijn vastgelegd in het hondenbeleid. Dat beleid is in 2007 voor het laatst door de gemeenteraad vastgesteld. De gemaakte afspraken vindt u in de Hondenwijzer. De Hondenwijzer geeft bijvoorbeeld duidelijkheid over waar en hoe een hond mag worden uitgelaten.
 
Geef uw mening
Het is  tijd voor vernieuwing van het beleid. De gemeente wil ideeën en meningen van  hondenbezitters en niet-hondenbezitters betrekken bij de ontwikkeling van dat nieuwe beleid. Geef uw mening en ideeën over het hondenbeleid. Vul voor 29 februari de vragenlijst in op onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. 

Start Talent In Beweging

Talent In Beweging is bedoeld voor iedereen die graag weer meer meedoet in de samenleving. Het kan zijn dat u ontslag heeft gekregen. Dat u langere tijd ziek bent geweest. Ook kunt u deelnemen als u met pensioen gaat maar er nog niet aan toe bent om thuis te zitten. Talent In Beweging bestaat uit 6 trainingen en een terugkomdag. Deze training is gratis voor inwoners van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde.
 
De trainingen zijn op maandag van 9.15 uur tot 12.15 uur in Wijkontmoetingscentrum Stad, Houtkamp 33 in Harderwijk. De data van de training zijn: 2, 9, 16, 23, 30 maart en 6 april. De terugkomdag is op 8 juni 2020.
 
Aanmelden en informatie: trainster Irmgard van der Vegt via info@irmgardvandervegt.nl, 06 19 05 52 22 of coördinator Jet Schaftenaar via jetschaftenaar@zorgdat.nl, 06 33 56 23 05. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

24-1-2020 De Genestetstraat 2: inrit
24-1-2020 Wolleweverstraat 12 A: verbouwen woning boven winkel tot 4 appartementen
27-1-2020 Bellstraat 3: magazijnstellingen
28-1-2020 Knardijk West 4: geluidscherm
28-1-2020 Dotterbloemdreef 5: veranda in strijd regels ro
29-1-2020 Knardijk West 6 t/m 12: bouwmarkt in strijd regels ro
29-1-2020 hoge varen kavel 3: woning
30-1-2020 Stationslaan 121: verbouwen GM
28-1-2020 Piet Heinlaan 3: tuinhuis t.b.v. een vogelverblijf
28-1-2020 Veldkersmeen 84: overkapping
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

27-1-2020 Paardenbloemdreef 53: veranda in strijd regels ro
27-1-2020 Hogeweg 37a: wijzigen voorgevel
27-1-2020 Vogelzand 12: dakkapel (voorzijde)
27-1-2020 Dennenlaan 14: uitbreiden woning
27-1-2020 Vrouwenzand 9: dakkapellen (rechter zijgevel)
28-1-2020 struikterrein: aanleggen 174 parkeerplaatsen in strijd regels ro
28-1-2020 Vondellaan 2: verbouwen pand in strijd regels ro
29-1-2020 Donkerstraat 3 , 3a en 3b: het splitsen van de woning
30-1-2020 Volendampad 7: wijzigen voorgevel
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Inspraak bestemmingsplan  Buitengebied – Hoge Varenweg 4
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Hoge Varenweg 4 is in voorbereiding. Het plan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied bestaat uit twee locaties, Hoge Varenweg 4 en Parallelweg 9/10 te Hierden. De Hoge Varenweg 4 is gelegen ten zuiden van de kern Hierden, in het buitengebied. Het plangebied bestaat hier uit de gronden behorende tot de Hoge Varenweg 4 en het ten noordoosten hiervan gelegen agrarisch perceel. De Parallelweg 9/10 is gelegen ten oosten van de kern Harderwijk en circa 150 meter te noorden van de A28. De locatie is in gebruik als agrarisch bedrijf.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 6 februari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00218-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00218-/NL.IMRO.0243.BP00218-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning 2020
Burgemeester en wethouders hebben op 28 januari jl. de beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning 2020 vastgesteld. De beleidsregel heeft tot doel een objectief toetsingskader te creëren voor het controleren van opgegeven bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning.
 
De beleidsregel ligt met ingang van 6 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Ondermandaat beheer gemeentelijke begraafplaatsen
De directeur domein Stadsbedrijf is bevoegd tot het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen. Die bevoegdheid volgt uit het Mandaatbesluit 2015. De directeur domein Stadsbedrijf heeft deze bevoegdheid  doorgegeven aan de (waarnemend) beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit heet een ondermandaatbesluit. Dit besluit treedt inwerking de dag na deze publicatie. De tekst van dit besluit ligt gedurende 6 weken na deze publicatie voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Dit besluit is ook te lezen op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 352.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- 2 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen op het Kerkplein
- de voorrangssituatie op de Boekhorstlaan te wijzigen
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
 
-'KFC' aan de Boekhorstlaan 12 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 3 februari 2020.
 
De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 5 februari 2020 tot en met 17 maart 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.
 
Meerjarige evenementenvergunning
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Koningsdagen op de Markt op 25 en 27 april 2020  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2020 en 2021.  Ook heeft de organisator van Harderwijk Live op de Markt op 11, 18 en 25 juli en 1, 8 en 15 augustus aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2020, 2021 en 2022. De aanvragen voor deze evenementenvergunningen liggen tot en met 17 maart 2020 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel.  411 911. 
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Waterweg 1: verbouwen woning in strijd regels ro en inrit; 13-3-2020.
 
Vaststelling Nota Grondbeleid 2019
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 9 januari 2020 heeft besloten tot vaststelling van de 'Nota Grondbeleid 2019'. De Nota Grondbeleid 2019 vervangt de ‘Nota Grondbeleid 2012’ en gaat verder waar deze geëindigd is. De focus van de gemeente Harderwijk blijft liggen op haar publiekrechtelijke rol, het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen. De rolinvulling van de gemeente wordt per situatie afgewogen. Daarbij is de beoordeling van de maatschappelijke meerwaarde op lange termijn een belangrijk onderdeel. Hiervoor wordt de relatie gelegd met de actuele maatschappelijke opgaven in Harderwijk zoals opgenomen in het collegeprogramma. Deze nota  is ook te lezen op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Bestemmingsplan Buitengebied – Park Ceintuurbaan
Het bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00235-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00235-/NL.IMRO.0243.BP00235-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied. Informatie: domein Ruimte, mevrouw C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
20-1-2020: Van Deysselstraat 15, 3842 BM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
20-1-2020: Zuiderzeestraatweg 59, 3849 AB in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een ingestort gebouw.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.