Harderwijk betaalt per jaar vijftien miljoen aan Meerinzicht

Door Harry Schipper – De gemeente Harderwijk moet de komende vier jaar jaarlijks ruim vijftien miljoen euro bijdragen aan Meerinzicht, het samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Zeewolde en Harderwijk.

Meerinzicht kost de drie gemeenten samen nu elk jaar ruim 34 miljoen euro, zo blijkt uit de zojuist gepresenteerde ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024.

Door samen te werken op steeds meer terreinen hopen de drie gemeenten goedkoper uit te zijn dan wanneer elke gemeente apart taken uitvoert. Zo wordt er al samengewerkt op gebieden als informatisering en automatisering, personeel en organisatie, belastingen, inkoop en facilitaire Zaken, financiën en (salaris)administratie, juridische zaken, communicatie en de opslag van gegevens.

Sinds 1 januari 2018 vallen ook de taken van het ‘Domein Sociaal’ eronder, zoals jeugdzorg, participatie, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. En ook de sociale recherche werkt vanuit Meerinzicht.

De nu gepresenteerde ontwerp-meerjarenbegroting is begin april vastgesteld, vlak nadat de coronacrisis uitbrak. Het vermoeden is dat daardoor de kosten anders uitvallen dan nu is begroot. De verwachte kosten van Meerinzicht vallen ongeveer anderhalf miljoen euro hoger uit dan eerder was begroot. Dat komt vooral door een hogere dan verwachte stijging van de loonkosten, pensioenpremies en sociale lasten van de ambtenaren die er werken. Bij Meerinzicht werken, omgerekend naar full time dienstverbanden, in totaal zo’n 360 ambtenaren.

De gemeenteraad van Harderwijk moet nog instemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting van Meerinzicht. Dat gebeurt in de raad van mei. De meerjarenbegroting moet vóór 1 augustus bij het provinciebestuur worden ingediend.