Gemeentenieuws Harderwijk en Hierden week 31

Deze week o.a. in de gemeenteberichten van de gemeente Harderwijk: Help natuurbranden voorkomen, aangevraagde vergunningen en verkeersbesluiten.

Help natuurbranden voorkomen

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Vaak is afval de oorzaak. Hieronder leest u hoe u kunt helpen om een natuurbrand te voorkomen en wat u kunt doen als er toch een natuurbrand is.

Helpt u mee?
  •  Let op waar u uw auto neerzet. Een uitlaat of katalysator kan heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
  • Rook liever niet in natuurgebieden. Doet u het toch, maak uw sigaret dan zorgvuldig uit voor u hem weggooit. Als er een rookverbod geldt, moet u zich daar uiteraard aan houden.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles bijvoorbeeld waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
  • Houdt u zich bij gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.
  • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen, zodat de brandweer vrij baan heeft bij brand.
Wat te doen als er brand is?
Blijf kalm. Probeer niet zelf de brand te blussen. Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst. Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar u zich bevindt.

Wat doet de gemeente en brandweer?
Om vuur geen kans te geven werkt de brandweer samen met natuurbeheerders, recreatieondernemers en overheden. Bij het beheer van natuurgebieden wordt onder meer aandacht besteed aan een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden, aanwezigheid van bluswater, vluchtwegen en vluchtplannen.

Basisregels voor iedereenNu het aantal coronabesmettingen landelijk toeneemt, blijft het belangrijk dat we afstand houden. Als we bij elkaar op bezoek gaan, op het werk en op het terras. Als we allemaal de basisregels volgen, houden we corona onder controle. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

16-7-2020 Parallelweg 26-146: kappen 6 bomen
19-7-2020 Vischmarkt 11: vervangen kozijnen voorgevel (RM)
20-7-2020 Liesbergerhout 41: dakkapel (voorzijde)
20-7-2020 Hanekamp 142: overkapping
21-7-2020 Parallelweg 4: erfafscheiding
22-7-2020 Ten Katestraat 12: 2 dakkapellen
22-7-2020 Larikslaan 1: aanpassen woning voor verhuur bovenverdieping en schuur voor mantelzorg in strijd regels ro
23-7-2020 Molenweg 46: rijhal met stallen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

16-7-2020 Triasgracht 54: balkonbeglazing
20-7-2020 Straat van Sevenhuysen 6: voorzetraam voor glas-in-lood venster (RM)
20-7-2020 Bruggestraat 18: veranderen pand (GM)
20-7-2020 Wijtgraaf 35 en 35a: 2-onder-1-kap woning in strijd regels ro
20-7-2020 Goede Reede 1: wijzigen bestemming in strijd regels ro
21-7-2020 Brouwersbosweg 3: herbouwen kapschuur
21-7-2020 Makkumpad 20: dakkapel
21-7-2020 Muidenpad 18: uitbouwen woning voorzijde in strijd regels ro
21-7-2020 Rederijkersstraat 29: dakkapel
21-7-2020 Emdenmeen 24: aanpassen carport naar berging in strijd regels ro
21-7-2020 Swingdreef 6: wijzigen inrit
21-7-2020 Saxofoondreef 4: verbreden inrit
21-7-2020 Thea Beckmanlaan 20: inrit
21-7-2020 Liesbergerhout 41: dakkapel (voorzijde)
22-7-2020 Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf in strijd regels ro
22-7-2020 Kuulekamp 11: overkapping
23-7-2020 Hanekamp 142: overkapping
23-7-2020 Nobelstraat 7: bedrijfspand in strijd regels ro en uitrit
23-7-2020 Glindweg 8b: 2-onder-1-kap woning en inrit
23-7-2020 Drielandendreef 32: herontwikkelen woonhuis tot 7 woonunits
23-7-2020 Glindweg 8a: 2-onder-1 kap woning en inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om: - diverse verkeersmaatregelen te nemen in de Stationslaan in verband met de herinrichting van de weg (snelheidsverlaging naar 30 km/u, verwijderen fietsoversteek Kruithuispad, aanpassen kruising Stationslaan/Minderbroederslaan)

- een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te voeren in het gedeelte Stationslaan tussen de Minderbroederslaan en de Verkeersweg omdat er parkeervakken worden aangebracht. Tevens wordt de parkeertijd gewijzigd van 1 naar 2 uren in enkele omliggende straten voor een betere aansluiting met de bestaande blauwe zones

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

- Burg De Meesterstraat 20: aanbouw in strijd regels ro; 9-10-2020
- Stille Wei: oeverafscheiding en uitkijkpunt in strijd regels ro; 11-9-2020
- Braillestraat 7: uitbreiden bedrijfspand in strijd regels ro; 13-9-2020

Verleende Exploitatievergunning (uitbreiding terras)

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een exploitatievergunning heeft verleend:

- Bij Oost, Havendijk 1, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 24 juli 2020

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juli tot en met 9 september 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Concept Drank- en horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij voornemens is om op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de onderstaande rechtspersoon als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, een drank- en horecavergunning te verlenen:

- Stichting Vischafslag Harderwijk - paracommerciële instelling – Havendijk 13, Harderwijk

Aan de vergunning worden de volgende voorschriften verbonden: In de inrichting mag slechts alcoholhoudende drank worden verstrekt van 12.00 uur tot 01.00 uur.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juli 2020 tot en met 8 september 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens dit voorgenomen besluit? Dan kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijzen kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Harderwijk, Havendam 56, 3841 AA Harderwijk.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

21-5-2020: Garage Woest - Celsiusstraat 27 C, 3846 BK in Harderwijk, voor het repareren van auto’s
9-6-2020: Markt 5 B.V. (De Boterlap), Markt 5, 3841 CE in Harderwijk, voor het samenvoegen met Markt 7, deze is onderdeel geworden van de exploitatie Markt 5 B.V. (De Boterlap)

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

10-7-2020: Bernhardlaan 2, 4, 6, 8 en 10, 3843 CL in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
16-7-2020: Frisialaan 15, 3841 DM in Harderwijk, voor het slopen van een kantoor en berging
20-7-2020: Zeestraat 16, 3841 JM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
20-7-2020: Pannenkoekenhuis Kokki's Strandboulevard Oost 16, 3841 AB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van het restaurant
21-7-2020: Snippendalseweg 8, 3849 NE in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
22-7-2020: Klavermeen 32, 3844 PS in Harderwijk, voor het vervangen van een dak op een berging

De volgende melding op grond van Mobiel puinbreken ontvangen:

30-06-2020: Lelyhaven in Harderwijk, voor het mobiel puinbreken in week 30 (30 t/m 26 juli 2020)

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen liggen momenteel ter inzage:

- Vastgesteld bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades (tot 3/9)
- Ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter (tot 3/9)

De bekendmakingen kunt u inzien op de website www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. (0341) 411 911.