Gemeenteberichten Harderwijk week 42

Deze week in de gemeenteberichten: Eerste kinderburgemeester en kinderwethouder van Harderwijk geïnstalleerd, Inwoners en gemeente praten over windenergie en de raadsinformatie.

Eerste kinderburgemeester en kinderwethouder van Harderwijk geïnstalleerd

Harderwijk heeft officieel het eerste kindercollege! In de raadsvergadering van donderdag 10 oktober zijn kinderburgemeester Isabella Hoeve en kinderwethouder Nino Petersen geïnstalleerd door burgemeester Harm-Jan van Schaik. Kinderburgemeester Isabella kreeg de kinder-ambtsketen om. Kinderwethouder Nino kreeg een speld van de burgemeester die hij draagt als kinderwethouder. De kinderburgemeester en de kinderwethouder vormen samen het komende jaar het kindercollege van Harderwijk.
 

Inwoners en gemeente praten over windenergie

Op woensdagavond 9 oktober was er een informatiebijeenkomst voor inwoners over windenergie in Harderwijk.
 
Gemeente Harderwijk zet in op drie windmolens op locatie Lorentz
De gemeenteraad had al eerder besloten mee te werken aan de Structuurvisie Wind van de provincie Gelderland. Een volgende stap was het vinden van geschikte locaties voor de windmolens. De mogelijkheden voor windmolens op het bedrijventerrein Lorentz zijn nu onderzocht. Voorlopig wil de gemeente op twee locaties langs de Lorentzhaven windmolens plaatsen. Daarnaast zou een derde molen moeten komen op het terrein van de zuiveringsinstallatie. Er is voorkeur voor windmolens met een tiphoogte van 200 meter.
 
Tijdens de avond konden allerlei vragen worden gesteld
Er was een markt met informatie over de volgende onderwerpen: de gekozen locaties, de mogelijke geluids- en zichteffecten, milieueffecten, bestemmingsplanprocedures en het gebiedsfonds. Met dit fonds kunnen inwoners op diverse manieren straks financieel deelnemen aan de ontwikkeling van windenergie. Tenslotte gaf de gemeente de bezoeker een kijkje in de diverse acties op het gebied van duurzaamheid.
 
De gemeente wil zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de realisering van windenergie
De locatie en de hoogte van de windmolen zijn nog niet definitief. Nadat de gemeenteraad eerder het voornemen bekend maakte om te starten met windenergie zijn er bijeenkomsten geweest met ondernemers. Ook is er een klankbordgroep met vertegenwoordiging van bedrijven en een burgerpanel actief. En scholieren zijn uitgedaagd mee te denken met windenergie in Harderwijk. 
 

OV-inloopspreekuur voor senioren

Inloopspreekuur over het openbaar vervoer voor senioren. Elke vierde donderdag in de maand van 10.00 tot 11.30 uur in de Bibliotheek in het Huis van de Stad. Het eerstvolgende DeHet Herstvolgend inloopspreekuur is donderdag 24 oktober.

Raadsinformatie

Op donderdag 24 oktober is er geen raads- of commissievergadering in het stadhuis.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Stadscamping Harderwijk. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.
  

Fietswrakken weg bij het NS-station

Vanaf zaterdag 19 oktober zal de gemeente Harderwijk weer fietswrakken verwijderen uit de onbewaakte fietsenstalling (oranjelaan) NS station. Fietswrakken zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat verkeren (kromgebogen wielen en dergelijke). Bovendien zijn deze fietsen al langere tijd niet meer gebruikt. Daardoor wordt onnodig stallingruimte ingenomen.
 
Heeft u nog een fietswrak op het station staan dan verzoeken wij u deze fiets voor bovengenoemde datum zelf te verwijderen. Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.
 

Heel Hierden Haakt nog steeds een succes

Nog altijd komt in het Koetshuis in Hierden iedere veertien dagen een gezellige groep dames bij elkaar die haken en breien voor het goede doel: Rescue Baby’s Gambia. Alles wat men kan gebruiken rond de bevalling: mutsjes, dekentjes enz. Iets voor je zelf maken mag natuurlijk ook.
 
Inmiddels is de groep uitgegroeid tot bijna veertig dames. Tussentijds is er via de Haak-app onderling contact. Deelneemsters inspireren elkaar en leren elkaar de kneepjes van het vak. Tijdens de avond worden de eindproducten, aan elkaar getoond. Restjes wol en katoen zijn altijd welkom!  Informatie: Facebookpagina Heel Hierden Haakt of via Emmy van den Berg, tel. 06 58 88 19 34.
 
Een goed initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven in hun buurt, wijk of gemeente. Heeft u zelf goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor uw buurt of wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen! Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl/actueel.

Meedoen met 75 jaar vrijheid in Harderwijk, meld u aan!

In 2020 vieren we 75 jaar vrijheid. Een belangrijk thema waar we als stad aandacht aan willen geven. Het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid willen we graag voor en door de stad laten organiseren. Er is een stuurgroep samengesteld waarin verschillende organisaties vanuit de stad zijn vertegenwoordigd.
 
Er is een eenmalig bedrag van € 50.000,00 beschikbaar om alle activiteiten te organiseren. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de stuurgroep die dit coördineert. Op deze manier faciliteren en stimuleren we dat de activiteiten vanuit de stad zelf worden georganiseerd.
 
We roepen alle organisaties en instellingen op om een initiatief of goed idee te melden bij de stuurgroep via Anne ter Horst: a.terhorst@harderwijk.nl. Als u dit doet voor 15 november dan kan de stuurgroep deze ideeën/initiatieven beoordelen en zo mogelijk meenemen in het projectplan.  De stuurgroep kan vervolgens met een projectplan, waarin alle initiatieven gebundeld zijn tot een gevarieerd programma, een aanvraag indienen bij het college om voor de subsidie in aanmerking te komen.
 

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
7-10-2019 Fokko Kortlanglaan 223: terreinverlichting
5-10-2019 Staringstraat 32: strijdig gebruik garage t.b.v. bedrijf
7-10-2019 Meerkoetmeen 14: dakkapel (achterzijde)
6-10-2019 Bliksdam 2: verplaatsen inrit
7-10-2019 Ceintuurbaan 2: herinrichten 1e verdieping gebouw 20 (GM)
9-10-2019 Harderwijkerweg 266: strijdig gebruik (kerstbomenverkoop)
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
7-10-2019 Turfbergerhout 31: dakkapel (voorzijde)
7-10-2019 Parallelweg 26-142: kappen 5 bomen
7-10-2019 Jonkheer Sandberglaan 38-40: kappen bomen
8-10-2019 Jannevroukamp 25: erfafscheiding
10-10-2019 Parallelweg 22: kappen 1 boom
10-10-2019 Oranjelaan 59: verbreden uitrit
11-10-2019 kruising Tonselsedreef/Horsterhout: vlaggenmast
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 

 Geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening en verordening binnentreden vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2019 de volgende twee verordeningen vastgesteld:
-de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: Apv) gewijzigd;
-de ‘Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen’.
Deze twee verordeningen treden in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad.
 
Apv
In de Apv is het verbod opgenomen om ballonnen op te laten. Dit ter uitvoering van de eerder dit jaar aangenomen motie. Ook is de vrijstelling voor een exploitatievergunning uit de Apv gehaald. Omdat de overgangstermijn hiervoor is verstreken.
 
Verordening tot het binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Als een noodverordening geldt, kan als het nodig is ook zonder toestemming van de bewoner worden binnengetreden. Dat regelt deze verordening.
 
Deze twee verordeningen en de publieksvriendelijke versie van de Apv in gewone taal, liggen 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad, met ingang van morgen. Digitaal zijn deze te raadplegen op www.harderwijk.nl/regelgeving.
Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen van het, tel. 411 911.
  

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
16-9-2019: Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, 3844DG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van de bestaande afdeling radiologie en poli gebied
3-10-2019: PC Boutenslaan 5, 3842BA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
5-9-2019: Boels Verhuur BV, Fahrenheitstraat 62, 3846 CD in Harderwijk,voor het starten van het verhuren en repareren van machines en materieel en het lozen van afvalwater afkomstig uit mobiele sanitaire voorzieningen
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen.
De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Kienderkamp 17: carport in strijd regels ro; 18-11-2019
- Zuiderzeestraatweg 81: verkleinen en verplaatsen berging in strijd regels ro (gm); 10-12-2019
 

Evenementen 2020

Wilt u in 2020 een evenement organiseren? Geeft u dit dan vóór 1 december 2019 aan de gemeente door. Op het formulier ‘vooraankondiging evenement’ kunt u aangeven waar en wanneer  u uw evenement wilt organiseren en wat voor soort evenement u wilt houden. Dit formulier vindt u op www.harderwijk.nl/evenementorganiseren. Evenementen die op tijd worden doorgegeven, betrekt de gemeente bij het opstellen van de evenementenkalender 2020. Voordeel daarvan is dat u dan begin 2020 al hoort of uw evenement in principe op uw voorkeursdatum en locatie gehouden kan worden. Pas na beoordeling van uw aanvraag, die daarna ingediend moet worden, hoort u of u definitief toestemming krijgt. Meer informatie: mevr. J. Westrik, tel. 411 911.
  

Subsidieregeling Verander- en/of Innovatiebudget Beschermd Wonen 2020‐2022 Regio Noord Veluwe

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 8 oktober 2019 besloten in te stemmen met de Subsidieregeling Verander- en/of Innovatiebudget Beschermd Wonen 2020‐2022 Regio Noord Veluwe en deze te ondertekenen. Deze regeling treedt in werking de dag na deze publicatie. De Subsidieregeling kunt u vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Ook ligt de Subsidieregeling gedurende 6 weken na deze publicatie in de Stadswinkel ter inzage. Meer informatie: Meerinzicht, mevr. J. Kuik, tel. 411 911.
  

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- NS Stations Retailbedrijf BV t.h.o.d.n. Kiosk (station Harderwijk), Stationsplein 9, 3844 KR te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 9 oktober 2019.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2019 tot en met 27 november 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.