Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 6

Met deze week: waardering voor korpsleden brandweer Harderwijk, sanering grond voormalig Struikterrein gestart en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Waardering voor korpsleden brandweer Harderwijk

Tijdens de korpsavond van brandweer Harderwijk heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik een aantal korpsleden in het zonnetje gezet. Korpsleden die een diploma hebben behaald, die bevorderd zijn in een nieuwe rang, die een jubileum vieren bij de brandweer, of afscheid namen, ontvingen een passende waardering voor hun inzet. 

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Harm-Jan van Schaik reikte aan Gerrit de Mik een koninklijke onderscheiding uit. Decorandus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 38 jaar geleden begon Gerrit de Mik als aspirant brandwacht. Hij werd in 1988 bevorderd naar hoofdbrandwacht en heeft deze functie tot heden uitgevoerd met gedrevenheid en veel verantwoordelijkheidsgevoel. Hij leverde hiermee een waardevolle bijdrage aan de brandweerorganisatie. Tijdens de korpsavond heeft Gerrit de Mik ook afscheid genomen van brandweer Harderwijk.

Gerrit de Mik koninklijke onderscheiding

Expositie met kunstwerken van bewoners AZC Harderwijk en kunststudenten

Op donderdag 1 februari opende Harm-Jan van Schaik de expositie ‘Verhalenwerkplaats AZC-Artez’ in het Huis van de Stad. De kunstwerken verbeelden allemaal een eigen verhaal. Die zijn gemaakt in de Verhalenwerkplaats, door een aantal bewoners van het asielzoekerscentrum in Harderwijk en studenten van de Kunstacademie Artez in Zwolle.
 
De Verhalenwerkplaats is een ontmoetingsplek waar studenten en bewoners van het AZC bij elkaar komen. Ze wisselen hun verhalen uit en gaan vervolgens beeldend de verhalen vormgeven. Het mooie aan deze samenwerking is dat de AZC bewoners en studenten vaak niet via taal kunnen communiceren. Het moet of in een andere taal of op een andere manier, omdat beide niet dezelfde taal spreken. Tijdens de expositie gingen de makers van de schilderijen in gesprek met bezoekers over het beeldend verhaal. 

Bijeenkomst Netwerk Harderwijk Hierden 20 februari

U bent van harte welkom op de netwerkbijeenkomst van dinsdag 20 februari bij Veluvia op de Havendijk 1 naast de molen. Deze avond zijn er 2 pitchers, Bert Schiffmacher en Frea Kroese. De hoofdspreker is Bart Eleveld van de Stadscamping Harderwijk, die 20 maart open gaat. Inloop is om 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur. Deze avond is gratis toegankelijk en neem gerust iemand mee. Meer informatie: José Maas, 06 46 07 46 81, jose.maas@hccnet.nl.

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 15 februari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Opbouw Kieckmure Waterfront. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van berichten rond de bouw Noordereiland en “gasloos” wonen. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Sanering grond voormalig Struikterrein gestart

Op het voormalig Struikterrein zijn de bodemsaneringswerkzaamheden gestart voor de realisering van de tijdelijke woonwijk. Een deel van het terrein bevat voor de aanleg van een nieuwe woonwijk, een te hoge concentratie arseen in de bodem. De hoeveelheid levert geen gevaar op voor de volksgezondheid, maar wordt toch uit voorzorg uit het woongedeelte verwijderd. De arseengehalten zijn van nature in de bodem aanwezig in een groot gedeelte van Harderwijk. De arseenhoudende grond wordt buiten het woongedeelte in depot geplaatst en afgedekt met een halve meter schone grond. Binnenkort wordt het gebied bouwrijp gemaakt en kan worden gestart met de plaatsing van de tijdelijke woningen.
 
Op het terrein worden voor de komende tien jaar vijftig tot honderd woningen gebouwd voor woningzoekenden onder 27 jaar. Bij de voorbereiding van de tijdelijke bestemming werkt de gemeente nauw samen met woningbouwcorporaties Uwoon en Omnia en met bewoners uit het omliggende gebied. Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. a.verweij@harderwijk.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 25-1-2018 Brassersweg 2: kappen 1 boom
 • 23-1-2018 Buiten de Bruggepoort 3: terras windschermen
 • 25-1-2018 Zandlaan 7: loods in strijd regels ro
 • 28-1-2018 Randweg 22: wijzigen uitrit
 • 29-1-2018 Korhoenlaan 1-103: kappen 1 boom
 • 29-1-2018 Stationslaan 108A: inrit
 • 30-1-2018 Zuiderzeestraatweg 91: uitbreiden woning en schuur in strijd regels ro
 • 30-1-2018 Parallelweg 25-50: kappen 7 bomen
 • 30-1-2018 Braillestraat: oprichten bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 31-1-2018 Duinweg 17 en Reigershofweg 5: kappen en bosonderhoud
 • 1-2-2018 Zuiderzeestraatweg 121: kappen 1 boom
 • 1-2-2018 Zuiderzeestraatweg 117: kappen 7 bomen
 • 1-2-2018 Korhoenlaan 1-118: kappen 2 bomen
 • 2-2-2018 Zuiderzeestraatweg 147: kappen 1 boom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:
 • Hoogstraat 24 B: reclame (1 object); 5-4-2018
 • Havenspoor 91 t/m 215 (concept); nieuwbouw 63 appartementen; 15-3-2018
 • Grote Marktstraat 9: intern verbouwen en twee dakkapellen (RM); 15-3-2018
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Buys Ballotstraat 7: uitbreiden slachterij en milieuvergunning.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 februari 2018 gedurende 6 weken tot aan 22 maart 2018 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 26-01-2018: Type A bedrijf.Ploeger Transport B.V. op de locatie kadastraal bekend als sectie A4774 in Harderwijk voor het uitbreiden van de opslag. Betreft een uitbreiding op perceel sectie A4774.
 • 30-01-2018: OK Harderwijk, Nobelstraat 6, 3846 CG in Harderwijk, voor het wijzigen van de shop, aangeven van locatie CNG-installatie en vetafscheider en het plaatsen van een vloeistofdichte vloer voor wasstraat.
 • 30-01-2018: Hoogstraat 49, 3841 BR in Harderwijk, voor het starten van een restaurant.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 29-06-2017: Telgter-Engweg 45, 3853 NZ in Ermelo, voor het slopen van een schuur.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van het Jeugdtheaterfestival op het Kloosterplein heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2018, 2019 en 2020. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 28 februari  2018 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Stadsweiden–Wijkinitiatief Rietmeen
Het bestemmingsplan Stadsweiden–Wijkinitiatief Rietmeen is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00155-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00155-/NL.IMRO.0243.BP00155-0003) of op www.harderwijk.nl/plannenstadsweiden. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.