Gemeente: ‘wateroverlast Harderweide opgelost’

Harry Schipper – Ondanks de extreme regenval van de afgelopen maanden, zijn er door de bewoners van Harderweide geen meldingen gedaan van wateroverlast.

Ook niet door de bewoners die enkele jaren terug nog kampten met tuinen die meer weg hadden van een moeras, vol modder en ondergelopen grasveldjes, opritten vol waterplassen, half weggezakte terrassen en zelfs met regenwater volgelopen kruipruimtes

In antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Gemeentebelang laat de gemeente weten dat de problemen die speelden in het vorige deel van Harderweide nu zijn opgelost. Met – uiteraard – de toevoeging dat als er alsnog meldingen worden gedaan, de gemeente zorgdraagt voor een gepaste oplossing.

GB-raadslid Bert Holleman stelde zijn schriftelijke vragen ook omdat hij wilde weten wat de gemeente en aannemers is gedaan om te voorkomen dat zulke problemen met wateroverlast zich ook gaan voordoen in het volgende deelgebied van Harderweide, deel II zuid. Harderweide was vroeger nu eenmaal een best drassig weidegebied, waarin zich tijdens natte periodes vaak grote plassen vormden.

Volgens de gemeente is het hele toekomstige bouwterrein al ruim voor het bouwrijp maken ‘integraal opgehoogd en diep door-gefreesd tot de vaste zandlaag’. En tijdens het bouwrijp maken zijn er in de toekomstige woonstraten al zogeheten infiltratieriolen aangebracht die in verbinding staan met de aanwezige watersingels. Regenwater zakt daar makkelijk in en stroomt vervolgens naar de lager gelegen singels.

Om te voorkomen dat er op particuliere percelen straks tóch regenwater niet weg kan, worden er op de perceelgrenzen zogenoemde ‘zandsloten’ aangebracht. Zandsloten zijn gleuven gevuld met grof drainagezand waarin het water makkelijk wegzakt, waarna het dieper wegzakt naar het grondwater. Die gleuven zijn bovendien aangesloten op het infiltratieriool in de straten, of komen uit op de aanwezige watergangen in het  nieuwe woongebied.

Om te voorkomen dat gemeente, projectontwikkelaar en bouwers elkaar straks de schuld geven van problemen die het gevolg zijn van wateroverlast, zijn er vooraf over en weer goede , juridische afspraken gemaakt wie waar voor zorgdraagt. Er wordt bovendien voorafgaand aan de bouw een gezamenlijke schouw gedaan. Als daar voorziene problemen uitrollen, worden die eerst opgelost, voordat de woningbouw begint. En de gemeente heeft in koopovereenkomsten met de ontwikkelaars bepalingen vastgelegd om wateroverlast blijvend te voorkomen.
Die koopovereenkomsten worden ook ‘doorgelegd’ naar de toekomstige bewoners. Zo is de zogeheten aantoonplicht voor schade bij de kopers van de nieuwe huizen neergelegd. Als kopers menen dat schade is opgetreden door handelen van de gemeente, mogen ze de gemeente aansprakelijk stellen. Wel moeten ze dan daarvoor bewijs aanleveren. Hetzelfde geldt voor schade die door de bouwers is aangericht.

Een jaar of vier geleden bleek een té dichte toplaag de grote boosdoener van veel wateroverlast in Harderweide. Hoe het kwam dat die bodem daar zo sterk was verdicht, is niet volstrekt duidelijk geworden. Mogelijk was er al sprake van een dichte toplaag, mogelijk ook hebben zware bouwmachines hieraan bijgedragen, of zorgden tijdelijk opgeslagen zandbulten voor een verdichte toplaag waar het water niet meer in kon wegzakken. De problemen van toen zijn aangepakt door onder andere met luchtdruk scheuren te maken in de grond en die met organisch materiaal te vullen, zodat het water daarin kon wegzakken.

Al met al vindt de gemeente dat ze met alle nu genomen maatregelen in het toekomstige woongebied ‘al het mogelijke heeft gedaan wat redelijkerwijs verwacht mag worden om wateroverlast te voorkomen’.