Gemeente nieuwsberichten week 49

Met deze week: Raadsinformatie, Waar breng je oude elektrische apparaten heen, Stadswinkel nu ook op zaterdag geopend en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen in Harderwijk. 

Deelfietsconcept KeoBike nu ook in Harderwijk

Op donderdag 30 november heeft wethouder Jeroen de Jong bij het NS Station Harderwijk het startsein gegeven voor de campagne KeoBikes. Gemeente Harderwijk en Syntus Gelderland introduceren het innovatieve deelfietsconcept als onderdeel van een mobiliteitsketen tussen bushaltes en een bestemming in een plaats.
 
Wat zijn KeoBikes?
KeoBikes zijn robuuste design fietsen van VanMoof die in de stad kunnen worden gebruikt voor de laatste kilometers tussen bushalte en de eindbestemming. De fietsen zijn gestald in opvallende carrousels op vier verschillende plekken in de stad. Er hangen twaalf fietsen in één carrousel.
 
Hoe werkt het systeem?
Reizigers kunnen via de Syntus app op hun smartphone gebruik maken van de KeoBike. De Syntus app lokaliseert bij de carrousel namelijk direct de betreffende KeoBike. Nadat men het nummer van de KeoBike invoert op de app, verandert de smartphone in een veilige digitale fietssleutel. Het onderhoud en het herverdelen van de fietsen over de verschillende locaties wordt gedaan door de Felua-groep, een maatschappelijke onderneming uit Apeldoorn.

Oude elektrische apparaten: waar gaat dat heen?

Heeft u van Sinterklaas een nieuwe mobiel gekregen? Of een nieuwe elektrische tandenborstel? Of misschien een nieuw scheerapparaat? Dan is het tijd om na te denken wat er met het oude apparaat moet gebeuren. Oude apparaten zijn nog waardevol!
Lever uw oude elektrische apparaten daarom gescheiden in bij de milieustraat, Daltonstraat 23. Ze horen niet bij het restafval omdat de apparaten (en dus alle opnieuw te gebruiken materialen) dan uit de kringloop verdwijnen en schadelijke stoffen in het milieu terecht kunnen komen. Op www.harderwijk.nl/contact vindt u de openingstijden.

Iets te regelen met de gemeente?

Sinds november 2017 is de Stadswinkel van de gemeente ook op zaterdag geopend. U kunt van 10.00 tot 15.00 uur terecht voor een ruime selectie van producten en diensten. Kijk op www.harderwijk.nl/contact voor meer informatie.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 14 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere onderzoek zwembad. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het invoeren van ja/ ja sticker voor reclamefolders . De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Inloopavond locatie Johanniterlaan 5-7

Maandag 11 december, van 19.00 – 21.00 uur organiseert RE-BORN in samenwerking met ’s Heeren Loo en de gemeente Harderwijk een inloopavond over de ontwikkeling van zorgappartementen op Johanniterlaan 5–7. De inloopavond wordt gehouden op de locatie Johanniterlaan 5a (voormalig notariskantoor). U bent van harte welkom! In verband met de catering willen wij u vragen zich aan te melden via johanniter@re-born.nu.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
16-11-2017 Ceintuurbaan 4-13: perceelsafscheiding
20-11-2017 Graaf Ottolaan 2: woningaanpassing wmo
20-11-2017 Grote Poortstraat 57: dakkapel (achterzijde)
15-11-2017 Molenweg 45: kappen 1 boom
23-9-2017 Wijtgraaf 51: kappen 3 bomen
27-11-2017 Enkhuizenmeen achter nrs. 8 en 10: kappen 2 bomen
28-11-2017 Oranjepark (div. locaties): kappen 32 bomen
22-11-2017 Verkeersweg 12: stucen gevel
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
24-11-2017 Kievitmeen 2: wijzigen voorgevel
27-11-2017 Vischmarkt 23 A: splitsen woning
27-11-2017 Waltorenstraat 5: wijzigen gevel
27-11-2017 Hondegatstraat 4 en Markt 2B: interne wijziging winkelruimte
27-11-2017 Horlosebrink 11: woning
29-11-2017 Struikterrein: kappen 2 bomen
30-11-2017 Jac. Perkstraat 5 en 5-1: splitsen woning in 2 appartementen in strijd regels ro
30-11-2017 diverse locaties: kapplan 2017-2018
30-11-2017 Daltonstraat 20A: twee vlaggenmasten in strijd regels ro
30-11-2017 Ruiversdam 3 en 5: 2 onder 1 kap woning
30-11-2017 Goudsbloemdreef 17: woning in strijd regels ro
30-11-2017 Ceintuurbaan 2-120: renoveren gebouw 120
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
29-11-2017 Mandenmakerstraat 88: veranderen voorgevel (kozijn)
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bekendmaking gebiedsbesluit flexibel cameratoezicht Drielanden

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 28 november 2017 het Gebiedsbesluit flexibel cameratoezicht in en rond de wijk Drielanden heeft vastgesteld. Het betreft (flexibel) cameratoezicht op grond van art. 151c Gemeentewet. Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen in en rond de wijk Drielanden. Deze maatregelen hebben als doel bestrijding en voorkomen van verdere verstoring van inbreuken op de openbare orde en veiligheid als gevolg van autocriminaliteit. Op de kaart behorende bij het gebiedsbesluit wordt het gehele toezichtgebied aangeduid. Het besluit met deze kaart ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken door het sturen van een bezwaarschrift aan de burgemeester van Harderwijk, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking op de gemeentepagina.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:
-        De snelheid te verlagen naar 30 km/u bij de fietsoversteek op de Langekamp;
-        De snelheid te verlagen naar 30 km/u op het Westeinde tussen de Beemd en de spoorwegtunnel;
-        Een voetgangersoversteekplaats in te stellen op De Wittenhagen bij de Evertsenlaan; en
-        2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen bij de Eendekamp 2-60 (waarvan 1 al verwijderd was).
 
De besluiten (met tekening) zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Duinweg 14: dubbele garage met carports in strijd regels ro; 7-1-2018.

Bestemmingsplan Stadsweiden – Wijkinitiatief Rietmeen

De gemeenteraad heeft op 23 november het bestemmingsplan Stadsweiden – Wijkinitiatief Rietmeen ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van tuinen, verkeersplein, picknickplek, speelplek, kleinschalige opslag van boten en surfplanken, kleinschalige detailhandel en evenementen. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan ondergeschikte horeca, ondergeschikte zalenverhuur en kleinschalige en/of ambachtelijke bedrijfjes (zonder of nagenoeg zonder winstoogmerk) toegestaan. Het plangebied ligt globaal tussen de Rijksweg A28, kwekerij Stadsweiden, woonwagenkamp Wikkemeen, de Stadswei en de Rietmeen.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00155-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00155-/NL.IMRO.0243.BP00155-0003) of op www.harderwijk.nl/plannenstadsweiden.

Bestemmingsplan Groot-Sypel – Verkeersweg 3

De gemeenteraad heeft op 23 november het bestemmingsplan Groot-Sypel – Verkeersweg 3 ongewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden bouwmogelijkheden die, ten onrechte, zijn komen te vervallen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Groot Sypel teruggebracht en wordt een inconsistentie in de regels met betrekking tot het perceel Verkeersweg 1-3 uit dat plan opgeheven.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00175-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00175-/NL.IMRO.0243.BP00175-0003) of op www.harderwijk.nl/plannendesypel.

Inwerkingtreding Verordening Sociale Adviesraad Harderwijk

De raad heeft in haar vergadering van 5 oktober 2017 de Verordening op de Sociale Adviesraad Harderwijk vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. U kunt de inhoud van deze regeling terugvinden via www.overheid.nl. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. B. Does, tel. 411 911.