Gemeente nieuwsberichten week 1

Met deze week: Kerstbomen worden gratis huis-aan-huis opgehaald, samenwerking om Hierdense Enk nog mooier te maken en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Kerstbomen worden gratis huis-aan-huis opgehaald

In de tweede week van januari haalt afvalinzamelaar Aconov gratis huis-aan-huis kerstbomen op. Daarmee willen wij voorkomen dat kerstbomen her en der op straat en in plantsoenen terechtkomen. De kerstbomen krijgen nog een nuttig laatste ‘leven’ in het biomassa-energie proces.
 
 • Maandag 8 januari: Binnenstad, Friesegracht, Zeebuurt, Lorentz, Zuidereiland (postcode 3841 en 3846)
 • Dinsdag 9 januari: Stadsweiden, Nachthok, Slingerbos (postcode 3844)
 • Woensdag 10 januari: Hierden, Frankrijk (postcode 3848 en 3849)
 • Donderdag 11 januari: Stadsdennen, Wittenhagen, Tinnegieter, Sypel (postcode 3842 en 3843)
 • Vrijdag 12 januari: Drielanden, Leuvenumseweg (postcode 3845 en 3847)
Spelregels
- leg uw kerstboom op de inzameldag voor 7.30 uur buiten bij de stoeprand
- zonder pot of plastic verpakking om de kluit
- verwijder alle kerstversiering (in verband met compostering)
 
Voor vragen over afvalinzameling: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl. Overige informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Wij wensen u een gezond nieuwjaar toe!

Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 4 januari van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis van de Stad aan de Havendam 56. De Stadswinkel is vanaf 17.00 uur gesloten.

Afvalwijzer 2018

In 2018 ontvangt u de afvalwijzer niet meer in de brievenbus. Om op de hoogte te blijven van de inzamelgegevens kunt u kijken op www.mijnafvalwijzer.nl of gebruik maken van de afvalwijzer app die gratis verkrijgbaar is in de app store. Inwoners die geen computer hebben, kunnen bij Snel Herstel (411 333) een papieren afvalwijzer opvragen. 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 11 januari 2018 vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere het onderwerp Schetsplan Beetsstraat 17. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Samenwerking om Hierdense Enk nog mooier te maken

De gemeente Harderwijk gaat samen met de bewoners van Hierden en grondeigenaren rondom Hierden in het komende jaar de kwaliteiten van het gebied versterken. Het gaat vooral om de Hierdense Enk. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een kans zijn om kwaliteiten van het landschap daar te versterken. 
 
De Hierdense Enk is een open landschap met bebouwing en beplanting langs de randen. Kenmerkend is de bolle ligging van de akkers. De open landerijen maken deel uit van een reeks oude bouwlanden op de overgang van de Veluwe naar de voormalige Zuiderzee. Het gebied bezit een aantal historische landschapselementen, zoals houtwallen en veedriften. Daarnaast zijn er nog oude kerkepaden aanwezig. En het gebied dient als uitloopgebied voor de inwoners van Harderwijk en Hierden. De Enk biedt daarbij ruimte aan allerlei functies, zoals hobbyboeren, paardensport en kwekerijen. Het kent daardoor een informele sfeer.
 
Wij zien dat op dit moment deze kwaliteiten onder druk staan. Dit komt omdat het gebied vaker een stedelijk uitloopgebied wordt met daarin allerlei nieuwe functies. Daardoor treedt er verrommeling op.  De charmante informele sfeer slaat hier en daar door naar chaos. Paardrijbakken worden bijvoorbeeld omgeven door oude vangrails en lichtmasten. Zeecontainers fungeren soms als schuilplaatsen voor schapen en dergelijke en ontsieren volkstuinen en kwekerijen. Dit beeld draagt niet bij aan de ruimtelijke kwaliteit en verstoort de openheid van het landschap.

De belangrijkste opgave is het gelijktijdig versterken van zowel de historische karakteristieken van het landschap als de functie van stedelijk uitloopgebied.
Hierdense Enk 

Officiële publicaties

Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 13-12-2017 Frisialaan 38: dakkapellen (voor en achter)
 • 18-12-2017 Potgieterstraat 7: uitbreiden woning met erker
 • 19-12-2017 Westeinde 27: reclame (2 objecten)
 • 14-12-2017 Zuiderzeestraatweg 117: kappen 7 bomen
 • 14-12-2017 Parallelweg 26-64: kappen 8 bomen
 • 13-12-2017 Korhoenlaan 1-118: kappen 2 bomen
 • 13-12-2017 Eisenhowerlaan 26 -28: het kappen van 1 boom
 • 05-12-2017 Duinweg 17, Reigershofweg 5: kappen en bosonderhoud
 • 15-12-2017 Zuiderzeestraatweg 121: kappen 1 boom
 • 18-12-2017 Korhoenlaan 1-135: kappen 2 bomen
 • 12-12-2017 Hoogstraat 24b: aanbrengen reclame (1 object)
 • 13-12-2017 Kerkstraat 39: realiseren appartementen
 • 14-12-2017 Grote Oosterwijck 6: verbouwen pand (GM)
 • 16-12-2017 Kastanjelaan 26: nokverhoging in strijd regels ro
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
 • 27-12-2017 Industrieweg 12d: strijdig gebruiken pand
 • 27-12-2017 Fokko Kortlanglaan 83: schuur in strijd regels ro
 • 27-12-2017 Zwartepad 5: woning in strijd regels ro en aanleggen inrit
 • 27-12-2017 Daltonstraat 20a: reclame (1 object)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Meldingen Omgevingsdienst
Onderstaande meldingen sloop/asbest zijn afgehandeld:
 • 1-12-2017: Ooster Mheenweg 13 B, 3849 PA in Hierden, voor het slopen van een woning.
 • 20-12-2017: Julianalaan 1, 3843 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019
Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2017 het ‘uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019’ vastgesteld, met de bijbehorende ‘handhavingsmatrix politie – gemeente’. Hierin staat beschreven waar de focus de komende twee jaar ligt op het gebied van (integraal) toezicht en handhaving. Dit betekent dat deze onderwerpen de komende twee jaar in het toezicht en handhaving prioriteit krijgen. Dit wil niet zeggen dat aan andere onderwerpen geen aandacht wordt besteed. Dit uitvoeringsprogramma en de bijbehorende handhavingsmatrix treden in werking de dag na deze bekendmaking. Deze stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: Domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • Eenrichtingsverkeer in te stellen in een gedeelte van de Grote Oosterwijkc en de Keizerstraat;
 • Een stop- en parkeerverbod in te stellen/te wijzigen op het Kerkplein en Vijhestraat;
 • Een stopverbod in te stellen in een gedeelte van de Doelenstraat. 
De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel 411 911.
 
Wijzigingsplan Frankrijk – Boomkamp 29
Het wijzigingsplan Frankrijk – Boomkamp 29 is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00169-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00169-/NL.IMRO.0243.WP00169-0003) of op de website www.harderwijk.nl/plannenfrankrijk. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Hierden Dorp 2011 – Wijzigingsplan III
Het wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 – Wijzigingsplan III is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00137-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00137-/NL.IMRO.0243.WP00137-0003) of op de website www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Nadere regels Beschermd Wonen maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018

Burgemeester en wethouders hebben de nadere regels Beschermd Wonen 2018 gewijzigd vastgesteld. De nadere regels bevatten nu ook een bepaling dat zorgaanbieders bij opname van cliënten van buiten de regio Noord Veluwe dit behoren te melden aan de gemeente Harderwijk. Vervolgens houdt de gemeente Harderwijk dit aantal buiten de gesubsidieerde plekken, waardoor de mogelijkheid bestaat om voor inwoners van Noord Veluwe met andere zorgaanbieders aanvullende afspraken te maken.
 
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018 ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis van Harderwijk. Inspraakreacties kunnen tot aanpassing van genoemd besluit leiden. Informatie: dhr. G. van Manen, tel. 411 911.
 
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018
Burgemeester en wethouders hebben het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 vastgesteld. Dit besluit regelt o.a. de hoogte persoonsgebonden budgetten. De tarieven Hulp bij het Huishouden zijn geïndexeerd. Ook de tarieven in natura zijn gewijzigd. Dat komt doordat er een kostprijsonderzoek is ingesteld nadat de staatssecretaris een besluit over reële kostprijzen had vastgesteld. En ook hier speelt dat er een indexatie op een aantal tarieven geldt.
 
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018 ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis van Harderwijk. Inspraakreacties kunnen tot aanpassing van genoemd besluit leiden. Informatie: dhr. G. van Manen, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure:
- Korhoenlaan 1-183: kappen 5 bomen; 10-2-2018.