Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 6

Met deze week: Doe als vrijwilliger mee aan Boomfeestdag 2019, grote belangstelling voor gesprek aardgasvrij wonen en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Grote belangstelling voor gesprek aardgasvrij wonen

Ruim 450 inwoners van bijna alle wijken in de gemeente deden dinsdagavond 29 januari mee aan het stadsgesprek over aardgasvrij wonen.
Wethouder Christianne van der Wal, projectleider Machiel Karels en ervaringsdeskundige Wanka Lelieveld wisten onder leiding van presentator Jan Douwe Kroeske het publiek kort en bondig te informeren over het belang van deze ingrijpende ontwikkeling. En de vele vragen die er nog zijn. Nadrukkelijk werd aangegeven dat deze avond nog geen concrete plannen zou bieden. Centraal stond het in contact komen met inwoners om samen in Harderwijk tot haalbare, betaalbare en collectieve oplossingen te komen.
 
In groepen kwamen vervolgens per wijk de volgende vragen aan de orde:
 • Welke mogelijkheden en kansen ziet u voor uw wijk?
 • Welke drempels ziet u voor een aardgasvrije wijk?
 • Welke slimme combinaties zijn er te maken?
 • Bij welke initiatieven in de wijk kan worden aangehaakt?
Was u er niet bij? Via onlinestadsgesprek.harderwijk.nl heeft u nog tot 31 maart de tijd om uw antwoorden op deze vragen, uw ideeën en opmerkingen met anderen te delen!

Bijeenkomst gasvrij wonen Harderwijk

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 7 februari a.s. vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de duurzaamheidsvisie. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Doe als vrijwilliger mee aan Boomfeestdag 2019!

De jaarlijkse Nationale Boomfeestdag wordt woensdag 13 maart opnieuw groots aangepakt.  Leerlingen van groep 8 planten 150 bomen in het nieuw aan te leggen Crescentpark. We maken er een leuke en feestelijke ochtend van. Voor het assisteren van de leerlingen tussen 8.00 en 13.30 uur, zoeken we vrijwilligers. Heeft u zin en tijd? Dan nu aanmelden bij Klaas Jan Bakema via info@harderwijk.nl.   

Leerlingen CCNV winnaars Wind Challenge scholieren

(bekijk de video)
Micha van der Veen, Lucas Rosendal, Mellius Mooiweer en Maartje Smit, leerlingen van het CCNV, zijn winnaars geworden van de Wind Challenge onder scholieren. Uit handen van wethouder Christianne van der Wal kregen zij een trofee, symbolisch in de vorm van een windmolen.
 
Scholieren van het RSG Slingerbos en CCNV lieten via een presentatie de berekende opbrengsten van de windmolens zien en ook de wijze waarop de opbrengsten ingezet kunnen worden voor duurzame projecten in Harderwijk en/of Hierden.
 
Op 14 november 2018 gaf wethouder Christianne van der Wal in het Huis van de Stad het startsein voor de Wind Challenge voor scholieren. In de jury zaten wethouder Christianne van der Wal, Sander Fijn van Draat van de organisatie Endura namens de klankbordgroep en Huub Vervoorn en Mello Lorier namens het inwonerspanel. 

Burgemeester leest voor

Tijdens de nationale voorleesdagen las burgemeester Harm - Jan van Schaik afgelopen donderdag voor op het kinderdagverblijf Kindergarden in Harderwijk. Hij las uit het boek 'Harry zoekt een huis'. De kinderen genoten en luisterden aandachtig.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik leest voor
 

Valpreventiecursus voor ouderen: ‘In Balans’.

In maart 2019 gaat de valpreventiecursus voor ouderen opnieuw van start. Voelt u zich af en toe onzeker met bewegen, wankel op de been tijdens het lopen of bent u bang om te vallen? Doe dan mee met de valpreventiecursus ‘In Balans’.

‘In Balans’ is een drie maanden durende groepscursus gericht op het voorkómen van valongelukken. Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 60 jaar die zich onzeker voelen tijdens het lopen, die bang zijn om te vallen en/of al vaker gevallen zijn.
 
De cursus start met een informatiebijeenkomst waarin u informatie krijgt over vallen en, op een ludieke manier, uitleg over de cursusinhoud. De informatiebijeenkomst is geheel vrijblijvend. De cursus bestaat uit drie theorielessen van 2 uur en daarna tien weken lang, twee keer per week (maandag en donderdag) een training van één uur. De trainingen zijn gericht op het vergroten van onder andere de beenspierkracht, de coördinatie en de balans.
 
De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 februari van 9.00 tot 12.00 uur
(vrije inloop). De ’In Balans’-cursus start op donderdag 20 maart van 9.30 tot 11.30 uur.
Locatie: Multifunctioneel Centrum ‘De Roef’ Zuiderzeepad 1 in Harderwijk.
 
‘In Balans’ is een door de zorgverzekeraars erkende cursus. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de cursus dan ook geheel of gedeeltelijk uit uw aanvullende pakket. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: Marianne Freulings-Salden, Fysiotherapie Drielanden, info@fysiodrielanden.nl, tel. 0341-432754.

Registratie levenloos geboren kindje mogelijk

Door een wetswijziging kunnen ouders die dat wensen vanaf maandag 4 februari 2019 bij de gemeente een verzoek indienen om hun levenloos geboren kindje in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen.
 
Deze wijziging van de Wet BRP is een vervolg op een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kindje niet in de basisregistratie voorkomt. Het is sinds 4 februari 2019 met terugwerkende kracht mogelijk om levenloos geboren kinderen in de BRP te registreren. Dat doet u schriftelijk in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.
Meer informatie
 
Om u zo goed mogelijk te helpen kunt u ons bellen voor een afspraak (0341-411 911). Het is ook mogelijk de bijschrijving digitaal aan te vragen. Hoe het werkt en wat u nodig heeft leest u op www.harderwijk.nl/levenloosgeborenkindje.

Officiële publicaties

Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 23-1-2019 Straat van Sevenhuysen 4: plaatsen voorzetramen (RM)
 • 28-1-2019 Hoge Varen kv 37: oprichten woning
 • 23-1-2019 Schoenmakersstraat 17: vervangen kozijnen
 • 28-1-2019 Mecklenburglaan 3: diverse bouwwerken, reclame en strijd
 • 29-1-2019 Van Maerlantlaan 44: kappen 10 bomen
 • 30-1-2019 Zuiderzeestraatweg 95: berging
 • 30-1-2019 Vlierburgweg 2: bijgebouw
 • 30-1-2019 Swingdreef 23: dakkapel
 • 30-1-2019 Vischmarkt 20: renoveren woning (GM)
 • 31-1-2019 Strandboulevard West 16: verbouwen keuken
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 24-1-2019 Wethouder Jansenlaan 90: tijdelijke units voor MRI en CT in strijd regels RO
 • 28-1-2019 Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom
 • 28-1-2019 hertog reinoudlaan: kappen 2 bomen
 • 28-1-2019 Slingerlaantje 21: kappen 1 boom
 • 28-1-2019 Strokelweg 6: stamhok in strijd regels RO
 • 29-1-2019 Braambergerhout 39: 2 dakkapellen
 • 29-1-2019 Kennedylaan 17: schutting in strijd regels RO
 • 31-1-2019 J.P. Heyelaan 1: appartementencomplex (24 appartementen) in strijd regels RO en uitrit
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 25-1-2019 Zuiderzeestraatweg 55: gastenverblijf in strijd regels RO
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Melding sloop/asbest
 • Op 21-01-2019: Ankermeen 10, 3844 KM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • Een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen tegenover het adres A.M. de Jonglaan 32;
 • Een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen bij het adres Houtkamp 33.
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, telefoonnummer: 0341 411 911.
 
Bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A
 
De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 het bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk de locatie Marnixstraat 1A te herontwikkelen om 16 woningen in de vorm van appartementen te kunnen realiseren. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat de volgende paragraven uit de bij het plan behorende toelichting (ambtshalve) zijn gewijzigd:
 • par. 3.6.1 en 3.6.2 Archeologie;
 • par. 5.5.7 Vormvrije m.e.r.-beoordeling;
 • par. 5.7.2 Parkeren;
 • par. 6.4 Coalitieakkoord 2018-2022.
Een volledig overzicht van alle wijzigingen kunt u vinden in de bij het plan behorende Commentaarnota zienswijzen en het overzicht Ambtshalve wijzigingen.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00188-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00188-/NL.IMRO.0243.BP00188-0002/)
of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.
 
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg
 
De gemeenteraad heeft op 24 januari 2019 het bestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van vijf vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied betreft enkele onbebouwde agrarische percelen aan de Lageweg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woonwijk Wouterskampen aan de westzijde, een voormalig agrarisch bedrijf Lageweg 17 aan de oostzijde, enkele onbebouwde percelen aan de noordzijde en de Lageweg aan de zuidzijde.
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat aan paragraaf 4.1 Milieuaspecten uit de bij het plan behorende toelichting (ambtshalve) de subparagraaf 4.1.1 Milieueffectrapportage (m.e.r.) is toegevoegd. In de paragraaf wordt verduidelijkt waarom het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 7 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, de heer R. Huisman, tel. 411911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00207-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00207-/NL.IMRO.0243.BP00207-0003/