Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 5

Met deze week: Heel Hierden Haakt, ambassadeurs helpen ouderen bij OV en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Heel Hierden Haakt

In het Koetshuis in Hierden komt iedere veertien dagen een gezellige groep dames bij elkaar die haken en breien voor het goede doel: Rescue Baby’s Gambia. Alles wat men kan gebruiken rond de bevalling: mutsjes, dekentjes enz. Maar ander breiwerk mag ook.
In het voorjaar van 2018 is initiatiefneemster Emmy van den Berg met een klein groepje begonnen met Heel Hierden Haakt (en breit). Een gezellige avond voor jong en oud, met veel of weinig haak/ brei ervaring, iedereen is van harte welkom.
 
Inmiddels is de groep uitgegroeid tot bijna veertig dames. Tussentijds is er via de Haak-app onderling contact. Deelneemsters inspireren elkaar en leren elkaar de kneepjes van het vak. Tijdens de avond worden de eindproducten, aan elkaar getoond. Restjes wol en katoen zijn altijd welkom!
 
Meer informatie op de Facebook pagina Heel Hierden Haakt. Of neem telefonisch contact op met Emmy 06-58881934
 
Een goed initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven in hun buurt, wijk of gemeente. Heeft u zelf goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor uw buurt of wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen!

Ontbijtsessie Krachtig Kleurrijk Harderwijk bij ZorgDat

Op donderdag 24 januari 2019 kwamen Harderwijkse zorg- en welzijnsorganisaties bij elkaar in jongerencentrum TalentHouse. Tijdens deze ontbijtsessie werd kennisgemaakt met welzijnsorganisatie ZorgDat. Aan bod kwam onder andere de kijk op culturele diversiteit door ZorgDat.
 
De komende drie jaar vinden er ontbijtsessies plaats bij diverse organisaties. De eerstvolgende sessie is op donderdag 21 maart bij Stichting Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. Tweeëntwintig lokale organisaties die de samenwerkingsovereenkomst Krachtig Kleurrijk Harderwijk hebben ondertekend, gaan samen op zoek naar verbeterprojecten. Deze initiatieven leiden tot beter toegankelijke zorg, wonen en welzijn voor inwoners van Harderwijk en Hierden.

Op dinsdag 12 februari is de bijeenkomst van Netwerk Harderwijk Hierden in het Palingmuseum/palingrokerij Dries van den Berg & zn aan de Stephensonstraat 2.  Inloop vanaf 19.15 uur. Aanvang 19.30 uur. Informatie: jose.maas@hccnet.nl

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 31 januari 2019 vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Project 'Aardgasvrij wonen Harderwijk' en Raadsvoorstel 'Invulling locatie Kop Havendam'. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Korting op bijstandsuitkering bij taalachterstand. De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over aanvullende vragen schuilgelegenheden voor dieren in het buitengebied. De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over hulp aan azc-kinderen. Alle vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen 

Informatieavond verduurzaming VvE

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten organiseren samen met Veluwe Duurzaam en het VvE Energieloket Gelderland een informatiebijeenkomst over energie besparen. Leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die eigenaar zijn van een appartement, zijn van harte welkom.
 
De bijeenkomst is op woensdag 13 februari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur bij Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk. Inloop vanaf 18.45 uur.
 
Centrale vragen zijn:
 • Welke mogelijkheden zijn er om grootschalig energie te besparen of op te wekken?
 • Wat doet dat met de energierekening?
 • Hoe komt een VvE aan financiering en hoe zorg ik dat mijn buren ook meedoen?
Ook wordt ingegaan op duurzaam onderhoud en zonnepanelen. En er is aandacht voor VvE’s die naar ‘Nul op de Meter’ willen. Extra interessant is dat voor bewoners van een appartementsgebouw dat voor 1990 is gebouwd en uit 10 of meer woningen bestaat. De Provincie Gelderland biedt hen namelijk extra ondersteuning. Aanmelden kan via: www.veluweduurzaam.nl/vves/aanmelden

Ambassadeurs helpen ouderen bij OV

Het openbaar vervoer (OV) in Flevoland, Gelderland en Overijssel organiseert voor ouderen en andere (onervaren) reizigers bijeenkomsten over het reizen met het OV. Tijdens informatiebijeenkomsten krijgen de reizigers inzicht in het reizen met het OV.
Gedurende een 2 uur durende bijeenkomst informeren OV-ambassadeurs ouderen en onervaren reizigers over het reizen met de bus of trein, tarieven en abonnementen en werking van de OV-chipkaart. Ook krijgen de aanwezigen informatie over de
buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio.
 
Proefreizen en inloopspreekuren
Samen met OV-ambassadeurs kunnen proefreizen worden gemaakt met het OV. Dan wordt uitgelegd hoe alles werkt. De proefreizen worden gemaakt in groepen van maximaal 10 personen. Er is ook een inloopspreekuur. Daarin kunnen vragen worden gesteld over het gebruik van het OV. In Harderwijk is dat in de Bibliotheek in het Huis van de Stad. De eerstvolgende is op 28 februari 2019 van 10.00 uur tot 11.30 uur. De daarop volgende data zijn 28 maart 2019, 25 april 2019, 23 mei 2019 en 27 juni 2019.
 
Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden, of heeft u meer vragen, neemt u dan contact op via telefoonnummer 038 - 45 40 130 of via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 17-1-2019 Korenbloemdreef 45: berging in strijd regels ro
 • 18-1-2019 Hertog Reinoudlaan: kappen 2 bomen
 • 18-1-2019 Zeppelinstraat 16 concept: bedrijfsgebouw en uitrit
 • 20-1-2019 Molenstraat 1: 16 zonnepanelen
 • 21-1-2019 Biesteweg 13: kappen 5 bomen
 • 14-1-2019 Ir. Wortmanstraat 11: inrit
 • 22-1-2019 Braambergerhout 39: 2 dakkapellen
 • 23-1-2019 Stromenwaard: kappen 39 bomen
 • 23-1-2019 Slingerlaantje 21: kappen 1 boom
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 21-1-2019 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 uitingen)
 • 21-1-2019 Overveld 5B: inrit
 • 21-1-2019 Helmbloemmeen: kappen 1 boom
 • 21-1-2019 Piet Heinlaan 43: uitbreiden woning
 • 21-1-2019 Albert Verweyplein 1 t/m 74: uitbreiden scooterruimte
 • 22-1-2019 Galvanistraat 20: uitbreiding en gevelwijziging pand
 • 22-1-2019 Hoefbladmeen 1B: vervangen stal
 • 22-1-2019 Ruiversdam 8: dakkapel voorzijde
 • 23-1-2019 Smeepoortenbrink 9: verbouwen rijksmonument
 • 24-1-2019 Korenbloemdreef 45: berging in strijd regels ro
 • 24-1-2019 Duinweg 10: woning
 • 24-1-2019 Prins Mauritslaan 51: bedrijfspand in strijd regels ro, reclame en uitrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen.
De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure
 • Fokko Kortlanglaan 151: kappen 1 boom; 4-3-2019
 • Korhoenlaan 2: receptiegebouw; 9-3-2019
Vooraankondiging wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een wijzigingsplan voor het perceel Horloseweg 38 wordt voorbereid.
 
Het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.0243.WP00214-0001) zal naar verwachting medio maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een zienswijze worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden in Het Kontakt en op de gemeentepagina www.harderwijk.nl. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel 411911.
 
Melding sloop/asbest:
 • Op 22-01-2019: Bunschotenmeen 49, 3844 HE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woning;
 • Op 18-01-2019: Vlierburgweg 5 3848 CZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning en schuren;
 • Op 18-01-2019: Sloopmelding Guido Gezellelaan 211, 3842 XJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Verkeersbesluiten
 
De gemeente heeft besloten om de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
 • Het instellen van een parkeerverbodzone op Overveld;
 • Het intrekken van verschillende bestaande parkeer- en stopverboden en het intrekken van toestaan van parkeren op het trottoir op Lorentz I, alsmede het uitbreiden van de parkeerverbodzone op Lorentz I;
 • Het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone) aan de Smeepoortstraat ten zuiden van de Vitringasingel.
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, telefoonnummer: 0341 411 911.