Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 28

Met deze week: met een geveltuintje geeft u kleur aan de binnenstad, woning Tweelingstad tijdelijk gesloten en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Nico Spierenburg Koninklijk onderscheiden

De Minister van Defensie, H.E. mevrouw Bijleveld-Schouten heeft woensdag 3 juli een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Nico Spierenburg uit Harderwijk. De uitreiking vond plaats tijdens de Nationale OnderOfficiers Conferentie (NOOC), op 3 juli in het Beatrixtheater te Utrecht. Nico Spierenburg ontving de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau, met de zwaarden.
 
De heer Spierenburg ontving de decoratie in verband met zijn langdurige verdiensten en grote inzet binnen Defensie. Zijn leidende en adviserende rol ten aanzien van de duizenden onderofficieren van de Krijgsmacht is van grote betekenis. Als krijgsmachtadjudant, de hoogste onderofficier van de Nederlandse strijdkrachten, toont hij zich een uiterst bekwame en inspirerende vakman, leider en instructeur.
Nico Spierenburg Koninklijk onderscheiden
Foto: Ministerie van Defensie 

Met een geveltuintje geeft u kleur aan de binnenstad

Woont u in de binnenstad van Harderwijk dan is de kans groot dat u geen voortuin heeft. Lijkt het u leuk om meer groen voor uw huis te hebben dan biedt de gemeente Harderwijk nu een aantrekkelijke oplossing: het geveltuintje! Tussen de voorgevel van uw huis en de openbare ruimte kan in veel gevallen een ruimte van ongeveer 30 centimeter, worden gemaakt om planten of kleine struikjes neer te zetten. Dat kan in de volle grond of in een bak of pot. Op die manier kleuren we samen de stad!
 
Hoe pakt u het aan?
Wilt u meedoen? Dit is ons aanbod: Een van onze ontwerpers maakt een indeling en geeft advies voor de beplanting. De collega’s van ‘Snel herstel’ bereiden het tuintje voor door stenen en wit zand weg te halen en tuingrond aan te brengen. U zet de planten erin en onderhoudt het tuintje. Wilt u alles, na goedkeuring van de gemeente, zelf doen dan mag dat natuurlijk ook. Meedoen? Vul het formulier in op samenkleurenwedestad.nl/projecten/geveltuintjes

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 18 juli vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Kadernota gemeente Harderwijk 2020 - 2023. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over veiligheid wandelzone boulevard. De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over overlast roken. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Hoe word je een goede burgemeester of wethouder

Woensdag 3 juli kregen de 14 kanshebbers een training van wethouder Jeroen de Jong en trainer Ben Nitrauw in het Huis van de Stad. Ze leerden hoe je een goede kinderburgemeester en kinderwethouder kan worden. Wat moet je bijvoorbeeld wel en niet doen en wat zeg je als je een moeilijke vraag krijgt? Ook gaf de wethouder tips als blijf vooral jezelf en durf af en toe buiten de lijntjes te kleuren, want dan kan je het verschil maken als kinderwethouder en kinderburgemeester. De kinderen waren vooral blij dat zij samen met andere kinderen met een ‘echte’ wethouder mochten oefenen. Zo bogen zij zich onder andere over een verkeerssituatie in Harderwijk.
 
Op 12 juli presenteren deze kanjers zichzelf aan een vakjury. De nieuwe kinderburgemeester krijgt ook zo’n mooie ketting, dat noemen we een ambtsketen. Wil jij meehelpen ontwerpen? Maak een tekening over Harderwijk. Zeven ontwerpen zijn straks te zien op de ambtsketen. Doe jij mee? Ga naar onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. 

Woning Tweelingstad tijdelijk gesloten

In Harderwijk is recent weer een woning gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Het betreft een woning in de wijk Tweelingstad. Deze woning is voor langere tijd gesloten. Het doel van de sluiting is de bekendheid als drugspand wegnemen, de openbare orde herstellen en de overtreding van de Opiumwet beëindigen.
 
Tijdens de sluiting wordt dit bord zichtbaar aan het pand aangebracht. De aanpak van drugshandel en drugsoverlast is één van de speerpunten in de Harderwijker handhaving. Hennepkwekerijen en drugshandel in panden is verboden en brengt ook (grote) risico’s met zich mee. Brandgevaar, overlast en onveilige situaties in en rondom de woning (denk bijvoorbeeld aan ripdeals, inbraken, spanning in de straat/wijk en een onveilige sfeer). Drugshandel en hennepkwekerijen: begin er niet aan!

Hoe helpt u uw puber de zomer door zonder drank en tabak?

De zomer is voor veel pubers een prachtige tijd. Feestjes, festivals, evenementen of samen met vrienden op vakantie. Maar… verleidingen liggen op de loer. Dat maakt het voor veel ouders ook een spannende tijd. Hoe gaat uw kind met drank, drugs en tabak om als u er niet bij bent? En wat kunt u doen om uw kind hierbij te helpen?
 
Spreek van tevoren af dat uw kind tijdens het feest, festival of op vakantie geen alcohol drinkt en niet rookt. Uit onderzoek blijkt dat dit veel helpt. Blijf consequent en maak geen uitzonderingen. Dat voorkomt discussies als ‘de vorige keer mocht het wel, waarom mag het nu dan niet?’ Beloon uw kind als het zich aan de afspraak houdt. Heeft uw kind toch gedronken of gerookt? Bespreek dit dan op een rustig moment. Kijk op www.nix18.nl voor meer tips, filmpjes en oefeningen. 

De Senioren Beweegwijzer is vernieuwd

ZorgDat heeft in samenwerking met de gemeente Harderwijk de Senioren Beweegwijzer weer vernieuwd. In de Senioren beweegwijzer staan alle verenigingen in Harderwijk en Hierden waar senioren welkom zijn voor beweegaanbod. Daarnaast is de Senioren Beweegkaart voor thuis ontwikkeld, een beweegkaart met eenvoudige oefeningen waarin we laten zien hoe laagdrempelig bewegen kan zijn.
 
Regelmatig bewegen zorgt voor meer zelfstandigheid en een fit gevoel bij senioren. Bovendien is bewegen leuk en stimuleert het ontmoetingen tussen leeftijdgenoten.
 
U kunt de senioren beweegwijzer digitaal inzien op www.gaharderwijk.nl/senioren. Wilt u graag een gedrukt exemplaar ontvangen? Mail dan naar sport@harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 26-6-2019 Luttekepoortstraat 34-36: verbouwen pand
 • 30-6-2019 Vischmarkt 47: renoveren gevel en aanbrengen zinken rand (RM)
 • 27-6-2019 Parallelweg 26-47: kappen 1 boom
 • 28-6-2019 Johanniterlaan 5- 7: transformeren kantoorruimte naar woon -en zorgcentrum in strijd regels ro
 • 27-6-2019 Nobelstraat 5 concept: bedrijfspand in strijd regels ro en uitrit
 • 28-6-2019 Molenweg 6A: garage in strijd regels ro
 • 30-6-2019 Zeppelinstraat 8: 3 inritten
 • 1-7-2019 Waterfront N302: kappen 36 bomen
 • 1-7-2019 Horlosebrink kv 5: woning en inrit
 • 1-7-2019 Langezand 65, 67, 69: sparingen in constructieve scheidingsmuur
 • 2-7-2019 Lorentz Noord-Oostzijde N302: overloop parkeerterrein
 • 2-7-2019 Beukenlaan 5: uitbreiden bestaande dakkapel in strijd regels ro
 • 2-7-2019 Zuiderzeestraatweg 144: kappen 1 boom
 • 3-7-2019 Stadshagenkamp 2: uitbreiden bergruimte tbv kapsalon
 • 3-7-2019 Alberdingk Thijmlaan 54: kappen 1 boom
 • 2-7-2019 Zeppelinstraat 12: reclamezuil en 2 vlaggenmasten
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 28-6-2019 Bluesdreef 33: verbreden uitrit
 • 1-7-2019 Kranenburglaan 56: berging met carport in strijd regels ro
 • 2-7-2019 Oldenallerhout 19: bijgebouw
 • 3-7-2019 Zeppelinstraat 8: 3 inritten
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Kruithuis 2a. Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Strokelweg 6: vergunning brandveiliggebruik
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 juli  gedurende 6 weken tot en met 21 augustus ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 20-5-2019: Metro Harderwijk, Luttekepoortstraat 5, 3841 AW in Harderwijk, voor het starten van een lunchroom
 • 12-4-2019: Bouwman Bedrijfskoeling B.V., Fahrenheitstraat 18-20, 3846 BN in Harderwijk, voor het verplaatsen van gasflessen in een opslagvoorziening
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 22-06-2019: Holzstraat 9, 3841 JZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.