Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 27

Nieuws vanuit de gemeente Harderwijk: Startsein project ‘Veilig bezorgen’, Tips tegen stinkend afval in de container en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Startsein project ‘Veilig bezorgen’

Maandagmiddag 2 juli werd het startsein gegeven voor het project ‘Veilig bezorgen’. Het is bedoeld om overlast en onveilig verkeersgedrag van scooter- en brommerberijders van bezorgbedrijven terug te dringen.
 
Gemeente, horeca, politie en bewoners werken in Harderwijk samen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) om de veiligheid te vergroten en overlast op straat te verminderen. Eén van de speerpunten is het terugdringen van de overlast en het onveilig rijgedrag van bestuurders van scooters en brommers van bezorgbedrijven.

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland is gevraagd om hun kennis en expertise in te zetten en zo is in samenwerking met alle partijen het project ‘Veilig bezorgen’ tot stand gekomen. Burgemeester Van Schaik: “Overlast en gevaarlijke situaties door het rijgedrag van brommer- en scooterrijders in Harderwijk kan en mag niet. Belangrijk is dat we krachten bundelen om overlast en onveilige situaties tegen te gaan. Gezamenlijk is een aanpak ontwikkeld met een voorlichtingstraject, een praktijkcursus en controles om het gedrag van de bezorgers positief te beïnvloeden.”
Start project veilig bezorgen 

 
Interesse in ons milieubeleid?

In de gemeente Harderwijk liggen, vanwege de relatief kleine oppervlakte, milieu-gevoelige bestemmingen nogal eens in de directe nabijheid van milieubelastende bronnen, zoals de spoorlijn en de A28. Om het woon- en leefklimaat te waarborgen is er, naast de landelijke wet- en regelgeving, door de gemeente zelf beleid vastgesteld.
 
Ons milieubeleid is te vinden op www.harderwijk.nl/milieu. Ook is het milieubeleid vertaald in een interactieve kaart. Op de site is te lezen welk beleid in welke wijk geldt en welke ambities wij als gemeente hebben. 

Gasloos bouwen, wat nu?

Per 1 juli is de gasaansluitplicht vervallen, waardoor voor alle bouwaanvragen die na 1 juli ingediend worden geen gasaansluiting meer mogelijk is.  Maar, een huis bouwen zonder gasaansluiting, hoe doet u dat als particuliere kaveleigenaar? Hoe zit dat technisch? En financieel? Heeft u een bouwkavel, zijn de plannen concreet en heeft u nog geen omgevingsvergunning ingediend? Kom woensdagavond 11 juli met uw aannemer naar de speciale informatieavond van de gemeente! Na aanmelding bij h.oosterhuis@harderwijk.nl ontvangt u een uitnodiging en meer informatie. In het najaar volgen algemene informatieavonden over gasloos wonen. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 12 juli vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere deelname aan ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken en Privacy beleid Harderwijk. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over loskoppeling gasaansluiting en bijbehorende afsluitboete. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Tips tegen stinkend afval in de container

Uw container voor groente, fruit, tuinafval, wordt één keer in de 14 dagen geleegd. Wilt u stank in deze warme periode voorkomen? Hieronder vindt u enkele tips:
 • Plaats de container niet in de zon. Hiermee voorkomt u een te snelle afbraak van het GFT-afval en daardoor geuroverlast. 
 • Een krant op de bodem van de container neemt overtollig vocht op en geeft na het legen minder kans op achterblijvende resten. In plaats van een krant kunt u ook droog GFT-afval op de bodem van de GFT-container leggen. Uw container blijft dan ook schoon. - Wikkel eiwitrijk voedsel, zoals vlees of visresten, eerst in een krant of een stuk keukenrol. U kunt ook een biologisch afbreekbaar zakje gebruiken. Dergelijke zakjes zijn verkrijgbaar bij de supermarkt.
 • Laat bij langere afwezigheid de GFT-container leeg achter of vraag buren de container aan de weg te zetten.
 • Zet de deksel van de GFT-container op een kier. Hierdoor wordt de luchtcirculatie op gang gebracht waardoor anaerobe bacteriën (deze bacteriën gebruiken geen zuurstof) minder kans krijgen om het rottingsproces dat de stank veroorzaakt op gang te brengen.
 • Vliegjes zijn te voorkomen door vers keukenafval af te dekken met bijvoorbeeld gras, blad, fijne houtsnippers of compost.
 • Laat het GFT-afval eerst uitlekken of drogen alvorens het in de GFT-container te doen (bijvoorbeeld in een lekbakje op het aanrecht).
Door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden, levert u de grondstoffen voor compost en groene stroom. GFT-afval is te kostbaar om zomaar weg te gooien!  Meer informatie vindt u op www.afvalmeerwaard.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 22-6-2018 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 objecten)
 • 22-6-2018 Harderweide kavel 19: woning
 • 25-6-2018 Belcantodreef 17: dakkapel (voorzijde)
 • 24-6-2018 Waterfront NE fase 2: 21 woningen
 • 14-6-2018 Strokelweg 5: twee safaritenten
 • 25-6-2018 Verkeersweg 83: verbouwen woning in strijd regels ro
 • 25-6-2018 Stationslaan 125: twee dakkapellen en vervangen dak
 • 26-6-2018 Harderweide kavel 37: woning en uitrit
 • 26-6-2018 Harderweide kavel 38: woning
 • 26-6-2018 Graaf Ottolaan 11: kappen boom
 • 27-6-2018 Robbenzand 79: inrit
 • 27-6-2018 Harderweide kavel 40: woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 25-6-2018 Parallelweg 26-107: kappen 10 bomen
 • 25-6-2018 Zuiderzeepad 3 t/m 27: verbouwen pand
 • 25-6-2018 Veldkamp 1: kappen 4 bomen
 • 25-6-2018 Hindeloopenpad 6: aanbouw voorgevel in strijd regels ro
 • 25-6-2018 Hoofdweg 2: reclame
 • 25-6-2018 Langezand 7 (NE kv G): woning
 • 25-6-2018 Holzstraat 24: renoveren dak
 • 25-6-2018 Plantage 64: balkonbeglazing
 • 25-6-2018 Zeggemeen 77: dakkapel (achterzijde)
 • 25-6-2018 Paardenbloemdreef 26 (kv. 26): woning in strijd regels ro en inrit
 • 26-6-2018 Bellstraat 5: stellingen in bedrijfshal
 • 26-6-2018 Celsiusstraat 16-1 t/m 16-11 en 18-1 t/m 18-11: bedrijfsverzamelgebouw
 • 27-6-2018 Paardenbloemdreef 28 (kv 27): woning
 • 28-6-2018 Linnaeuslaan 10: aanpassen voorgevel en wijzigen bestaande constructie
 • 28-6-2018 Sleutelbloemdreef 11 (kv 35): woning en inrit
 • 28-6-2018 Harderweide fase e t/m h: 92 woningen (80 koop en 12 huur) in strijd regels ro
 • 28-6-2018 Harderweide fase i: 40 huurwoningen in strijd regels ro
 • 28-6-2018 Verkeersweg 83: verbouwen woning in strijd regels ro
 • 28-6-2018 Strandboulevard West 14: inrichten terras
 • 28-6-2018 Bellstraat 5: reclame
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II
De gemeenteraad heeft op 21 juni het bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van de omgeving Rabobanklocatie ten behoeve van de fasegewijze realisatie van ongeveer 200 woningen alsmede commerciële functies. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Verkeersweg, Hoofdweg, Couperuslaan en Handelsweg.
 
Besluit hogere grenswaarden:
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage.
 
Beroep
Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 5 juli gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00204-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00204-/NL.IMRO.0243.BP00204-0003) of op www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 30-05-2018: Sloopmelding Sonnevancklaan 2, 3847 LC in Harderwijk, voor het slopen van een kantoor/dagbehandeling
 • 14-06-2018: Sloopmelding Frisialaan 2, 3841DP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.