Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 20

Met deze week: Vier 75 jaar bevrijding met Veluwe Remembers, #7dagenwaterchallenge 17 t/m 23 juni en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Vier 75 jaar bevrijding met Veluwe Remembers

Wilt u met uw school, uw buurthuis, uw bibliotheek of uw vereniging een kleinschalig evenement organiseren in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding? Dan kunt u aansluiten bij het brede programma Veluwe Remembers. Daarbij is aandacht voor diverse verhaallijnen, zoals Market Garden (met daarbij de evacuatie), de Joodse geschiedenis in de oorlog en de bevrijding door de Canadezen. De uitnodiging geldt voor organisaties binnen de Veluwse gemeenten.
 
Van september 2019 tot en met mei 2020 wordt 75 jaar bevrijding van de Veluwe gevierd met grote en kleine evenementen.
 
Het regioprogramma Veluwe Remembers is een onderdeel van het provinciale programma ‘Gelderland Herdenkt’. Via de zogenaamde ‘poppyregeling’ zijn kleine projecten met dat thema mogelijk.
 
De belangrijkste spelregels voor de poppyregeling
•        Vanaf maandag 20 mei kunnen aanvragen worden ingediend.
•        Aanmelden kan via de website: arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties.
•        De regeling sluit op maandag 10 juni.
•        De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is € 750,-.
 
De volledige regeling met voorwaarden vindt u op www.veluweop1.nl. Voor vragen kunt u terecht bij het mailadres subsidiebeheer@arnhem.nl. 

#7dagenwaterchallenge 17 t/m 23 juni 

In de week van 17 t/m 23 juni daagt GA! Harderwijk (Gezond Actief) alle Harderwijkers uit om deel te nemen aan de #7dagenwaterchallenge. Zeven dagen alleen water of thee zonder suiker, dus géén andere dranken zoals cola, fruitsap, ranja, koffie, wijn of bier. 

Elke dag hebben kinderen zo’n liter vocht en volwassenen anderhalf tot twee liter vocht nodig. We drinken vaak (ge)zoete dranken wanneer we dorst hebben. Hiermee krijgen we onbewust veel calorieën binnen. Met deze challenge wil GA! Harderwijk iedereen bewust maken van de positieve effecten van water drinken: uw brein werkt beter, u kunt zich beter concentreren, het beschermt uw hart en het stimuleert de stofwisseling. Kortom: het is gezond èn lekker!
 
Wij dagen ook u uit om deel te nemen. Aanmelden kan tot 3 juni via www.7dagenwaterchallenge.nl. U ontvangt na inschrijving het startpakket met het #7dagenwaterchallenge-polsbandje in de brievenbus. Heel veel succes gewenst! (Bekijk ook de video)
 
Op 23 mei kunt u stemmen voor het Europees Parlement. De stembureaus zijn open tussen 7.30 en 21.00 uur. Meer informatie: www.harderwijk.nl/verkiezingen.

Raadsinformatie

De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Sloopregeling eendengebied. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Cursus Omgaan met dementie

Voor wie:      Mensen die te maken hebben met dementie in de familie, vriendenkring, op de vereniging, sport of op het werk.
Wanneer:      Wekelijks 5 dinsdagavonden vanaf 4 juni
Tijd:             19.30 - 21.30 uur
Waar:           Harderwijk (locatie volgt)
Kosten:         Gratis voor inwoners van de gemeente Harderwijk
 
Aanmelden en informatie
Topvoordementie.nl/Dementiecursus of bel met mevr. G. Veldhoen-Top, tel. 06 28 96 77 69. Heeft u interesse in de cursus maar komen deze data/ tijden u niet goed uit? In het najaar en de winter wordt deze cursus bij voldoende belangstelling opnieuw aangeboden. 

Controle hondenbelasting

Heeft u een hond, dan moet u daar aangifte van doen en hondenbelasting betalen. Voor een hulphond, zoals een blindengeleidehond of gehandicaptenhond, hoeft u geen belasting te betalen. Wij controleren de hondenbelasting het hele jaar door.
 
Controle aan huis
De controleurs vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waarvoor nog geen belasting wordt betaald. De controleurs kunnen zich legitimeren.
 
Tarieven en aanmelden
De hoogte van de hondenbelasting hangt af van het aantal honden dat u heeft. Het tarief per hond per jaar bedraagt dit jaar € 59,90. Wijzigt het aantal honden bij u thuis? Vergeet dan niet om dit aan ons door te geven. De belastingplicht wordt dan hoger of lager. U kunt uw hond aanmelden via www.meerinzicht.nl/belastingen. U kunt ook telefonisch een aangiftebiljet aanvragen via 0341 411 911. 

Bescherm uzelf en anderen met een vaccinatie

Jongeren uit de gemeente Harderwijk ontvangen een uitnodiging van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY te halen. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2003 en 2005. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Noord- en Oost-Gelderland) voert de vaccinaties uit.
 
Waar en wanneer?

De vaccinaties vinden plaats op donderdag 20 juni van 14.00 - 17.00 uur en van 18.00 -20.00 uur in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
 
Waarom ook alweer?
Een vaccinatie beschermt u tegen ernstige en besmettelijke infectieziektes. Veel van deze ziektes kennen we nu bijna niet meer. Met een vaccinatie beschermt u niet alleen uzelf, maar ook anderen. Bijvoorbeeld ernstig zieken en baby’s die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden. Zo zorgen wij er samen voor dat infectieziekten geen kans krijgen in Nederland.
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over vaccineren?
Betrouwbare informatie over vaccineren en de afzonderlijke vaccinaties vindt u op www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Ook kunt u elke werkdag tussen 8.00 - 12.00 uur bellen met de GGD via 088 - 443 31 00 (voor 4-18 jarigen). Voor vragen over vaccinaties van kinderen van 0-4 jaar kunt u terecht bij de Icare JGZ Harderwijk.
 
Vaccinatie gemist?
Jongeren die nog geen 18 jaar zijn en een vaccinatie hebben gemist kunnen contact opnemen met de GGD via 088 443 31 00.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)
 • 3-5-2019 Weiburglaan 1: tijdelijk woonverblijf
 • 6-5-2019 Varenweg 30: gebruiken bijgebouw voor mantelzorg in strijd regels RO
 • 3-5-2019 Baanweg 26: verbouwen bedrijfspand en strijdig gebruiken en aanbrengen reclame
 • 5-5-2019 Bongerdsteeg 7: aanpassen dak
 • 6-5-2019 Piet Heinlaan 45: uitbouwen woning en plaatsen dakkapel (achterzijde)
 • 6-5-2019 Stobbeweg 17: kappen 18 bomen
 • 8-5-2019 Korhoenlaan 1 -34: kappen 1 boom
 • 8-5-2019 Vuldersbrink 15: splitsen pand
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 6-5-2019 Schaapskamp 17: kappen 15 bomen
 • 6-5-2019 Vuldersbrink 9: verbouwen winkelruimte tot woonruimte in strijd regels RO
 • 6-5-2019 Parallelweg 26-37: kappen 9 houtopstanden
 • 6-5-2019 Schaffelaarhout 31 en 33: uitbreiden carport
 • 7-5-2019 Zuiderzeeboulevard 22: speeltoestel in strijd regels RO en een milieuneutrale wijziging
 • 8-5-2019 Hoefbladmeen 1 a, 1c en 1d: realiseren 2 appartementen op 1e verdieping in strijd regels RO
 • 8-5-2019 Vlierburgweg 2: bijgebouw in strijd regels RO
 • 9-5-2019 Johanniterlaan 3: gevelreclame
 • 9-5-2019 Langezand 11 (kavel F): woning
 • 9-5-2019 Varenweg 30: gebruiken bijgebouw als mantelzorgwoning in strijd regels RO
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bekendmaking ophalen brief
De burgemeester maakt hierbij bekend een brief met een voorgenomen besluit kenbaar te willen maken aan de heer S. Khottour, geboortedatum 25 april 1990. Deze brief is door geadresseerde op vertoon van een geldig legitimatiebewijs af te halen bij de receptie van het Huis van de Stad tot uiterlijk donderdag 30 mei 2019.
Meer informatie, Domein Bestuur & Organisatie tel. 0341 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om de snelheid onder de spoortunnel bij het station aan het Westeinde te verhogen naar 50 km/u door het verplaatsen van de bestaande bebording 30 km/u te verplaatsen naar de noordzijde van de spoortunnel. Ter hoogte van Landstede en de scherpe bocht blijft de snelheidsbeperking van 30 km/u wel in stand.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.
 
Concept nieuwe welstandscriteria zonnepanelen en zonnecollectoren beschermd stadsgezicht (binnenstad)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben de gemeenteraad voor te stellen om de welstandscriteria voor zonnepanelen en zonnecollectoren in het beschermde stadsgezicht (binnenstad van Harderwijk) te verruimen.  
 
De nieuwe welstandscriteria hebben als doel om in de binnenstad ruimere mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren, waarbij het historische karakter van de binnenstad blijft behouden.
 
Het concept van de nieuwe welstandscriteria liggen voor een ieder 6 weken ter inzage daags na deze publicatie in de Stadswinkel (van donderdag 16 mei tot en met 26 juni). De stukken zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/welstandscriteriazonnepanelen (inclusief interactieve plattegrond met het huidige en nieuwe beleid per dakvlak). Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen met de gemeente, tel. 0341 411 911. Ingediende zienswijzen zullen betrokken worden bij de besluitvorming door de gemeenteraad, die de bevoegdheid heeft tot het vaststellen en/of wijzigen van de welstandsnota.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 21-3-2019: Scheer & Foppen installatietechniek B.V., Belstraat 8, 3846 CR in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf. Installatie bedrijf - service en onderhoud - Montage en prefabricage van onderdelen - ontwerpen en engineering van installatie technische werkzaamheden - maken van warmte overdracht stations. Dit betreft verhuizing bestaand pand, geen wijzigingen in werkzaamheden.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 6-5-2019: Einsteinstraat 5, 3846 BH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een hoogspanningsruimte;
 • 3-5-2019: Kennedylaan 27, 31, 33. 37 en 47 en Eisenhowerlaan 8  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen;
 • 6-5-2019: Guido Gazellelaan 31, 3842 XD in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Afsluiting P1 tijdens Aaltjesdagen
De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Aaltjesdagen dat van 7 t/m 9 juni 2019 in en rondom de binnenstad van Harderwijk wordt georganiseerd. De parkeerplaats P1 Havendijk wordt voor dit evenement gebruikt. Parkeerplaats P1 is van vrijdagochtend 7 juni 7.00 uur tot en met zaterdag 8 juni 24.00 uur afgesloten. U kunt parkeren op P2 Ir.  Lelykade. Wanneer P2 vol is, kunt u parkeren op P3 Flevoweg.
 
Afsluiting P6a tijdens Haringparty
De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Haringparty dat op 13 juni 2019 op de parkeerplaats P6a wordt georganiseerd. Hierdoor kan vanaf maandag 10 juni om 07.00 uur tot en met vrijdag 14 juni 00.00 uur niet op het parkeerterrein P6a worden geparkeerd. U kunt parkeren op het naastgelegen P6.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van het Schaapscheerdersfeest en Dierendag Dierenweide heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met  22 mei 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel  0341 411 911.  
 
Aanwijzing extra collectieve festiviteit op 31 mei 2019
Het college wijst jaarlijks een tiental collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden. Na 0.30 uur moet de geluidsknop worden teruggedraaid en gelden de normale geluidnormen van het Activiteitenbesluit weer. Spelregels gedurende deze ontheffing: van toepassing voor binnen de inrichting. Ramen en deuren moet u gesloten houden, behalve voor komende en gaande bezoekers. Voor Harderwijk heeft het college voor 2019 al 6 dagen aanwezen, 4 dagen resteerden nog en kunnen flexibel worden ingevuld. Als collectieve festiviteit is de Bluesroute op 31 mei aangewezen. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vang aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.