Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 2

Met deze week: Aardgasvrije woonwijken, drugspand gesloten en de aanvraagde en verleende vergunningen.

Praat mee over de overgang naar aardgasvrije woonwijken

De Nederlandse overheid heeft besloten dat woonwijken voor 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit betekent dat ook gemeente Harderwijk de opdracht heeft om hiermee aan de slag te gaan. De overgang naar aardgasvrij wonen is een ingrijpende ontwikkeling, langdurig traject en heeft een groot effect op de directe leefomgeving. Om tot een goede aanpak van de overgang naar aardgasvrije woonwijken te komen wil de gemeente in gesprek met de inwoners op dinsdag 29 januari.
 
Voor dit stadsgesprek op dinsdag 29 januari worden alle belangstellende inwoners in Harderwijk en Hierden uitgenodigd. Na een korte inleiding, kunnen de inwoners per wijk met elkaar in gesprek onder leiding van een bewoner uit uw eigen wijk. Tijdens de gesprekken worden gedachten en ideeën met elkaar uitgewisseld over welke mogelijkheden, kansen en aandachtspunten er zijn per wijk.
 
Datum:         29 januari 2019
Aanvang:      19.30 uur (Inloop 19.15 uur)
Locatie:        Christelijk College Nassau Veluwe, Stationsstraat 26, 3842 LA Harderwijk
 
Het stadsgesprek is voor iedereen toegankelijk en aanmelden is niet nodig.
  

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 17 januari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Stad als Podium en keuzevariant nieuwbouw zwembad De Sypel. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
  

Opnieuw drugspand gesloten

In Harderwijk is recent weer een woning gesloten wegens overtreding van de Opiumwet.
Het betreft een woning in de wijk Stadsdennen (Noord). Deze woning is voor langere tijd gesloten. Het doel van de sluiting is de bekendheid als drugspand wegnemen, de openbare orde herstellen en de overtreding van de Opiumwet beëindigen.
 

Subsidie voor maatschappelijke inzet

De gemeente Harderwijk stimuleert vrijwilligersactiviteiten op een aantal met name genoemde subsidieregelingen. Dit is geregeld in de deelverordening ‘Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet’. Op grond van deze verordening wordt er jaarlijks een budget per subsidieregeling beschikbaar gesteld. Uit dit budget verleent de gemeente waarderingssubsidies aan vele vrijwilligersorganisaties. Het budget wordt verdeeld volgens criteria die in de verordening zijn opgenomen. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2019 bij de gemeente binnen zijn. De deelverordening kunt u vinden op www.harderwijk.nl/waarderingssubsidie. Voor informatie en toezending van een aanvraagformulier kunt u terecht bij Marian van Straten, tel. 411 911 of m.vanstraten@harderwijk.nl.

 Officiële publicaties

 Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
20-12-2018 Industrieweg 26: intern verbouwen bedrijfspand
21-12-2018 Lorentz 3: oprichten bedrijfspand
21-12-2018 Pascalstraat 9: windscherm op muur
21-12-2018 Parallelweg 26-166: herbouwen recreatiewoning
21-12-2018 Helmbloemmeen: kappen 1 boom
21-12-2018 Bellstraat 5: uitbreiden distributiecentrum
22-12-2018 Molenweg 25: vervangen bijgebouw
31-12-2018 Beukenlaan 5: uitbreiden woning
28-12-2018 Biesteweg 6: kap 1 boom
2-01-2019 Wethouder Jansenlaan 90: plaatsen tijdelijke units
20-12-2018 Piet Heinlaan 43: uitbreiden woning (dakkapel, uitbouw, berging, overkapping)
28-12-2018 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
20-12-2018 Laan der Verenigde Naties: kappen 3 beuken
20-12-2018 Veldkamp 28 t/m 74: renoveren balkons (gm)
27-12-2018 Gruttomeen 23: garage/schuur
27-12-2018 Korhoenlaan 1-128: carport
27-12-2018 De Ruyterlaan 38: uitbreiden woonhuis
27-12-2018 Huisstee 15B: oprichten woning in strijd regels ro
27-12-2018 Rietgorsmeen 153: dakkapellen
2-1-2019 Slingerlaantje 8: uitrit
3-1-2019 Brouwersbosweg 1: overkapping in strijd regels ro
27-12-2018 Strokelweg 5: scorebord
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
  
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
12-12-2018: Liander N.V. (74-D-017/7008107), Marsdiep 56, 3844 LZ in Harderwijk, voor het plaatsen van een gasreduceerstation.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
21-12-2018: Straat van Sevenhuysen 8 in Harderwijk, 3841 CZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
  
Ontwerp Afstandsbeoordelingsmethodiek
De afstandsbeoordelingsmethodiek (ABM) is in 2004 in Harderwijk ontwikkeld. Met de ABM kan op het gehoor worden vastgesteld of geluidnormen bij horecabedrijven worden overschreden. Met ruim 10 jaar ervaring in de praktijk is de methode op een aantal punten aangepast en verbeterd. Kort samengevat zijn de aanpassingen:
‐ constatering op basis van de hoorbaarheid van alleen bastonen is niet meer mogelijk
‐ de ABM is nu toepasbaar voor de gehele binnenstad
‐ de beoordelingsafstand op de Smeepoortenbrink is gecorrigeerd van 35 naar 25 meter
 
Het ontwerp van de Afstandsbeoordelingsmethodiek ligt met ingang vanaf 11 januari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kunt u ook volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, de heer R. van Drunen, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel is ook in te zien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.