Denk mee over meer duurzame energieopwekking

Door Harry Schipper - Hebben wij nog ideeën en wensen als het gaat om de opwekking van warmte en elektriciteit op lokaal en regionaal niveau? De werkgroep Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Veluwe stelt die belangrijke vraag aan de vooravond van een grote consultatieronde op 21 maart.

Alle raadsleden op de Noord-Veluwe, provinciale statenleden en leden van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe zijn hiervoor uitgenodigd.

Ze praten dan over drie varianten voor grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking van elk 0,5 terawattuur.
In de tussentijd moeten onze volksvertegenwoordigers dus alvast nadenken wat en waar ze die grootschalige opwekking van vooral elektriciteit (maar ook warmte) in deze regio precies willen hebben. En hoe en hoeveel. Windturbines en zo ja hoe groot? Hoeveel hectare zonneparken? Anders? Op daken? In weilanden? Op het water?

De volksvertegenwoordigers staan open voor ideeën en suggesties van inwoners en ondernemers. Die kunnen inspreken tijdens bijvoorbeeld de commissievergadering in Harderwijk op donderdag 5 maart en de politieke avond in Ermelo op woensdag 18 maart.

Mogelijk worden tijdens de raadsvergaderingen deze maand de suggesties nog doorgepraat, alvorens ze op 21 maart tijdens de consultatieronde namens de gemeenten naar voren worden gebracht.

Op die bijeenkomst praten de bestuurders verder over drie varianten voor grootschalige energieopwekking met vooral grote windmolens en daken en velden vol zonnepanelen. Die varianten zijn het resultaat van eerder gehouden ‘ateliers’, waaraan belanghebbenden met een stuurgroep en de werkgroep RES Noord-Veluwe de afgelopen maanden hebben gewerkt. Elke variant beschrijft de voor- en nadelen van de gekozen locaties en hoeveel elektriciteit daar opgewekt kan worden. Het betreft gebieden waarvan tevoren is bedacht, dat daar de minste ruimtelijke en planologische belemmeringen zijn (te verwachten).

Voor drie grote windmolens is nadrukkelijk het Harderwijkse bedrijventerrein Lorentz in beeld, samen met vier in de weilanden nabij knooppunt Hattemerbroek. Ook Nulde wordt in een van de varianten genoemd. De planmakers willen in elk geval voor het jaar 2030 geen windturbines op de Veluwe positioneren, omdat het daar vaak om kwetsbare en zwaar beschermde Natura2000-gebieden gaat. Elders langs de snelweg A28 lijkt de planmakers wel een ‘interessante mogelijkheid’.

Samen met alle wensen en opmerkingen vanuit de gemeenten, provincie en het waterschap worden de drie (aangepaste) varianten opgestuurd naar het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL). Daar komen ook de resultaten binnen van de andere 29 regio’s in Nederland, die ook werken aan elk hun eigen ‘RES’.

De volksvertegenwoordigers zijn niet de enigen die beslissen voor welke variant we hier op de Noord-Veluwe kiezen. Ook de burgers en bedrijven worden nog geconsulteerd. Dat gebeurt nog deze zomer. In het najaar worden de ‘zoekgebieden’, dus plekken waar molens en zonnevelden komen, preciezer gemaakt. Uiteindelijk wordt de RES-versie 1.0 op 1 maart volgend jaar ingediend bij het landelijke RES-bureau.
Tussentijds treffen de gemeenten en provincie voorbereidingen om de nog te maken afspraken vast te leggen in lokale Omgevingsvisies, Omgevingsplannen en mogelijk ook Provinciale Verordeningen. De boel wordt zeg maar juridisch dichtgetimmerd. Daarvoor moet – zeker in het geval van grote windenergieprojecten – eerst een MER, een milieu-effect-rapportage, worden opgesteld.