Bijna 300.000 euro schadeloosstelling toegekend voor onteigende weilanden in Hierden

De gemeente Harderwijk moet een schadeloosstelling van bijna 300.000 euro betalen aan een vastgoedbedrijf. Dit is de waarde van het aandeel van het vastgoedbedrijf in de percelen waarvan al eerder de onteigening was uitgesproken.

Het bedrag komt overeen met het advies van de door de rechtbank ingeschakelde deskundigen over de waarde van de grond. De gemeente betaalde in een eerder stadium al een voorschot van 245.250 euro. De gemeente moet nu nog het restant aan het vastgoedbedrijf betalen.

Vóór de onteigening waren de percelen in gebruik als weiland. De onteigening vond plaats om bestemmingsplan ‘Hoge Varen’ uit te voeren. De bedoeling is een nieuw woongebied te realiseren op de percelen. Het vastgoedbedrijf en de gemeente Harderwijk zijn het na onderhandeling over de schadevergoeding niet met elkaar eens geworden over de waarde van de grond. Daarom is de gemeente gestart met een onteigeningsprocedure.

Waarde van onteigende percelen
De gemeente vroeg de rechtbank de onteigening uit te spreken en de schadeloosstelling vast te stellen. Bij tussenvonnis van 8 oktober 2014 is de onteigening van de percelen uitgesproken. De rechtbank stelt nu de schadeloosstelling vast die aan het vastgoedbedrijf moet worden betaald. De schadeloosstelling is beperkt tot de waarde van de onteigende percelen. Die waarde komt overeen met het advies van de deskundigen en is vastgesteld op 298.320 euro.

Geen planschade
Het vastgoedbedrijf meent dat ook sprake is van planschade, omdat bestemmingsplan 'Hoge Varen' leidt tot een waardevermindering ten opzichte van het eerder geldende bestemmingsplan 'Hierden Dorp 2001'. De rechtbank is het daar niet mee eens en stelt dat het vastgoedbedrijf als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan niet in een planologisch nadeliger positie komt ten opzichte van het vorige bestemmingsplan.

Geen exploitatieschade
Van exploitatieschade is volgens de rechtbank ok geen sprake. De rechtbank volgt hierbij het standpunt van de deskundigen. Er is geen exploitatieschade, omdat het vastgoedbedrijf niet duidelijk motiveert dat zij op de peildatum – 9 januari 2015 - zelfstandig de toen geldende bestemming ‘Hierden Dorp 2001’ zou hebben gerealiseerd als de onteigening niet had plaatsgevonden.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

bron: Rechtbank Gelderland, 05/04/19