Beleidsnotitie Regenbooggemeente 2020-2023

Samen met het inwonerinitiatief Village People werkt de gemeente Harderwijk aan sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse mensen (LHBTI).

Op verzoek van de gemeenteraad van Harderwijk is het beleid Regenbooggemeente verder uitgewerkt.

Op dinsdag 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsnotitie Seksuele- en genderdiversiteit & Regenbooggemeente aangenomen voor de periode 2020-2023. Het college van B&W biedt de beleidsnotitie aan de gemeenteraad om er mee in te stemmen.  
 
De gemeente Harderwijk heeft in 2017 de intentieverklaring LHBTI ondertekend. Hiervoor zijn landelijke ambities vertaald naar een lokaal plan in de vorm van een beleidsnotitie. Dit beleid is opgebouwd aan de hand van drie pijlers:
  • zichtbaar welkom
  • duurzaam contact
  • voorlichting en educatie.  
Deze pijlers geven richting aan het beleid en vormen de basis van de uitvoeringsagenda. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan bewustwording van de aanwezigheid van LHBTI-inwoners in de Harderwijker samenleving. 

Ideeën aandragen op het Online stadsgesprek
Deze beleidsnotitie is een begin om het onderwerp Regenbooggemeente succesvol te borgen binnen het beleid van de gemeente Harderwijk. Als regenbooggemeente wil Harderwijk samen met Village People actief inhoud geven aan dit beleid om zo een veilige en prettige stad te zijn voor iedereen. Daarvoor vraagt de gemeente de inbreng van inwoners. Zij kunnen vanaf 11 mei ideeën aandragen op het Online Stadsgesprek om de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTI-inwoners te vergroten.  
 
Harderwijk heeft een kleurrijke en gastvrije samenleving
De acceptatie van LHBTI is nog niet vanzelfsprekend. De gemeente zet zich in voor gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid, zodat Harderwijk voor iedereen een kleurrijke, gastvrije en veilige stad kan zijn. Vanuit de beleidsterreinen gezondheid en integratie werken wij aan beleid om de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBTI-groep in Harderwijk te vergroten, zodat de gemeente Harderwijk zich hiermee regenbooggemeente mag (blijven) noemen. Harderwijk zijn wij samen.