Aangevraagde en verleende vergunningen Harderwijk en Hierden week 16

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 5-4-2018 Nobelstraat: bedrijfspand en inrit
 • 5-4-2018 Beekweg 10: kappen 2 bomen
 • 5-4-2018 Stationsplein: 3 banieren
 • 5-4-2018 De Wittenhagen 19: verhogen nok
 • 6-4-2018 Harderweide kv. 13 (Goudsbloemdreef): woning
 • 6-4-2018 Harderweide kv. 28 (Paardenbloemdreef): woning
 • 6-4-2018 Parallelweg 26-173: kappen 4 bomen
 • 28-3-2018 Spiekerweg 9: carport in strijd regels ro
 • 3-4-2018 Stationsplein 14: reclame (1 object)
 • 9-4-2018 Strandboulevard West 2: inrichten terras
 • 10-4-2018 Zoutkeetstraat 5: 2 dakkapellen (voorzijde)
 • 9-4-2018 Deventerweg 8 a: splitsen pand in strijd regels ro
 • 10-4-2018 Bruggestraat 10: vervangen reclame
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 9-4-2018 Boulevard Noord (langs tijdelijk parkeerterrein dolfinarium): promotionele panelen
 • 9-4-2018 Smeepoortstraat 38: wijzigen constructie binnenmuur
 • 10-4-2018 Parallelweg 26-100: kappen 4 bomen
 • 10-4-2018 Hondegatstraat 4: strijdig gebruik pand
 • 10-4-2018 Veldkamp vijver: kappen 2 coniferen
 • 11-4-2018 Fokko Kortlanglaan 191: kappen 6 bomen
 • 11-4-2018 Langezand 13 (kv. E NE): woning
 • 11-4-2018 Luttekepoortstraat 92: strijdig gebruik pand
 • 12-4-2018 Parallelweg 26-121: kappen 10 bomen
 • 12-4-2018 Korhoenlaan 1-45: kappen 2 bomen
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Aanwijzing collectieve festiviteit

Het college wijst jaarlijks een tiental collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden (art. 4.2 APV). Na 0.30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid. Vanaf dat tijdstip gelden de normale normen van het Activiteitenbesluit weer. Ramen moeten gesloten zijn en de deur mag niet open blijven staan.
 
Het college heeft voor 2018 een aantal dagen aangewezen. Om de ondernemers de gelegenheid te geven in te spelen op komende evenementen, zijn er 6 dagen aangewezen en mogen er 4 dagen flexibel worden ingevuld, mits de ondernemers deze dagen gezamenlijk en tijdig aanmelden. Mocht zich dit voordoen dan worden deze dagen apart gepubliceerd.
 
Als collectieve festiviteit voor de horeca in Harderwijk zijn aangewezen:
26 april Koningsnacht, 27 april Koningsdag, 5 mei Bevrijdingsdag, 8 en 9 juni Aaltjesdagen, 7 december Horecaroute.
 
De aanwijzing van dagen in Hierden wijkt hier iets van af: Koningsnacht, Koningsdag Bevrijdingsdag en Kerstnacht zijn aangewezen als collectieve festiviteit. Daarnaast zijn aangewezen: 7 juli Boerenmarkt, 2 t/m 4 augustus Veluwade en 24 december Kerstnacht. Voor Hierden blijven er nog 2 dagen over die, mits tijdig en collectief aangemeld, vrij mogen worden ingevuld.
 
Ontheffing sluitingsuur horeca
De burgemeester heeft voor de volgende dagen ontheffing verleend voor een glijdend sluitingsuur: 27 april Koningsnacht, 10 mei nacht voor Hemelvaartsdag, 21 mei 1e op 2e Pinksterdag, 25 Kerstnacht en 27 december 2e Kerstnacht. Dat wil zeggen dat bezoekers tot 2.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 4.00 uur. Voor de oudejaarsavond (31 december) geldt dat bezoekers tot 4.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 6.00 uur.
 
Toezending ‘Groen kaart’ vervalt
In 2017 werd het bovenstaande lijstje nog naar alle horecagelegenheden per post toegezonden. In 2018 vervalt deze toezending. Publicatie vindt dan plaats op www.harderwijk.nl/horecafestiviteiten en op de gemeentepagina van deze krant.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Sonnevancklaan 22: houtopslag, carport, zonnepanelen, kappen 4 bomen en veranderen uitrit; 29-5-2018
- Markt 1: loods; 24-5-2018
- Overveld 18: uitbouw bedrijfshal; 17-6-2018
- Zuiderzeestraatweg 95: woningen en inrit; 26-5-2018
 
Ontwerpomgevingsvergunning Groot Sypel – Parkweg 8

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een nieuw clubhuis voor hockeyvereniging NWVMHC De Mezen met kleedruimtes, kantine en nevenfuncties. Het plangebied Parkweg 8 is gelegen op sportpark De Sypel ten noorden van de spoorlijn Amersfoort - Zwolle.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Groot Sypel – Parkweg 8 ligt met ingang van 19 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. T. Wendt, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/Nl.IMRO.0243.PB00217-/NL.IMRO.0243.PB00217-0001) en op www.harderwijk.nl/plannendesypel.
 
Mandaatbesluit bestuur Meerinzicht 2018
Het bestuur van Meerinzicht maakt bekend te hebben vastgesteld het ‘Mandaatbesluit bestuur Meerinzicht 2018’ met bijbehorend bevoegdhedenregister.  Besloten is de directieraad te mandateren voor de bevoegdheden zoals opgenomen in het bij het besluit behorende bevoegdhedenregister, met de mogelijkheid van ondermandaat. Het betreft de eigen bevoegdheden van Meerinzicht, de door Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan het bestuur van Meerinzicht verleende bevoegdheden op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein en de aan het bestuur verleende bevoegdheden op het gebied van Leerlingzaken, Bedrijfsbureau Jeugd en Beschermd Wonen. Het mandaatbesluit ligt zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 13-3-2018: Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. Newtonweg 2, 3846 BJ in Harderwijk voor het verplaatsen van de HVAC installatie
 • 27-3-2018: Vink Bakker Bouw B.V. Graaf Ottolaan 5, 3843 AK in Harderwijk, voor het bouwen van een bedrijfspland voor opslag van goederen en houtbewerkingsmachines
 • 9-4-2018: Plastic Recycling Prudon B.V., Van Leeuwenhoekstraat 28, 3846 CB in Harderwijk, voor het verkleinen van de inrichting
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 5-4-2018: Stationslaan 26, 3842 LA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een verbindingsgang en een trappenhuis
 • 6-4-2018: P.C. Boutenslaan 19, 3842 BA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 10-4-2018: P.C. Boutenslaan 33, 3842 BA in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Concept Winkeltijdenverordening (koopzondag)
Donderdag 5 april heeft de gemeenteraad een motie aangenomen dat de openstelling van winkels op zondag in Harderwijk en Hierden mogelijk moet gaan maken in de maanden juni, juli, augustus en september van 2018.
 
Om de openstelling van winkels op zondag mogelijk te maken is er een concept Winkeltijdenverordening opgesteld. In de concept Winkeltijdenverordening is artikel 7a aangepast:
-        Er wordt vrijstelling verleend voor de zondagen in juni, juli, augustus en september 2018 tussen 12.00 – 18.00 uur voor alle winkels binnen de gemeente Harderwijk. De bestaande rechten uit de vigerende Verordening Winkeltijden blijven behouden.
 
De concept Winkeltijdenverordening ligt tot en met 16 mei 2018 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder omtrent de concept Winkeltijdenverordening schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. S. van Itegem, tel. 411 911 of mailen naar s.vanitegem@harderwijk.nl.
 
Verleende Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- Kruijt Tapas Harderwijk,  t.h.o.d.n. La Cubanita Harderwijk, Hoogstraat 49, 3841 BR Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 16-04-2018.

Verleende Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Kruijt Tapas Harderwijk, t.h.o.d.n. La Cubanita Harderwijk, Hoogstraat 49, 3841 BR Harderwijk. Vergunning is uitgereikt op 16-04-2018