Aangevraagde en verleende vergunningen Harderwijk en Hierden week 11

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 2-3-2018 Lorentz III fase 2 en deel fase 3: aanleggen infrastructuur
 • 5-3-2018 Zeppelinstraat: bedrijfspand en inrit
 • 5-3-2018 Enkweg 41: uitbreiden woning
 • 6-3-2018 Horlosebrink kv 7: woning in strijd regels ro
 • 27-2-2018 Korhoenlaan 1-143: kappen 2 bomen
 • 6-3-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen bedrijfsgebouw
 • 6-3-2018 Donkerstraat 14: reclame bord (1 object)
 • 7-3-2018 Schapenhoek 5: verbouwen pand tot b&b in strijd regels ro
 • 7-3-2018 Parallelweg 26-138: kappen 1 boom
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 5-3-2018 Molenweg 25: uitbreiden woning
 • 5-3-2018 Brassersweg 2: kappen 1 boom
 • 7-3-2018 Kleine Varenweg 14: woning
 • 8-3-2018 Spieghelstraat 19: veranderen zijgevel
 • 8-3-2018 Stadsweiden en Binnenstad: ondergrondse containers
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Omgevingsvergunning Tweelingstad – Boerhaavelaan 8
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 49 woon-/zorgappartementen op het perceel Boerhaavelaan 8 te Harderwijk.
 
De omgevingsvergunning ligt met ingang van 15 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag nadat het besluit aan aanvrager bekend maakten (dit is de dag na de datum die achter de vergunning staat vermeld). U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. F. van der Spek, tel. 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00202-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00202-/NL.IMRO.0243.PB00202-0002/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de website van de gemeente Harderwijk onder www.harderwijk.nl/plannentweelingstad.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Duinweg 4: bouwen bergruimte in strijd regels ro; 19-4-2018
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Strandboulevard Oost 1: revisievergunning milieu.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 maart gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 22-2-2018: Zuiderzeestraatweg Bliksdam in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 22-2-2018: Johanniterlaan 1, 3841 DS in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een gebouw
 • 6-3-2018: De Zwaluwhoeve Zuiderzeestraatweg 108, 3849 AJ in Hierden, voor het slopen van sauna's/keuken