Statushouders straks een jaar lang voltijd in de schoolbanken

In Harderwijk komt een voltijd inburgeringstraject voor statushouders die door het COA zijn toegewezen aan Harderwijk. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

De werkeloosheid onder statushouders terugdringen.

Het college van burgemeester en wethouders wil met een voltijd (38-40 uur per week) inburgeringscursus, waarbij deelnemers binnen het jaar hun inburgeringsexamen kunnen halen en het Nederlands goed leren beheersen, de werkloosheid onder statushouders terugdringen.

Werknemers zeggen graag statushouders aan te willen nemen, maar dat niet te doen omdat de taalbarrière zo groot is en kunnen communiceren met je werknemer is van wezenlijk belang. “Als we zelf een taal willen leren, dan kan dat bijvoorbeeld door een paar weken lang alleen maar bezig te zijn met het leren van die taal. Dat is de snelste manier. Datzelfde wil ik graag toepassen voor statushouders”, legt wethouder Christianne van der Wal uit.

Niet het accent op werken en inburgeren tegelijk, maar eerst een goede taalbeheersing.

Tenminste één lid van het gezin, de potentiële kostwinner, in elk geval ouder dan achttien jaar, wordt verplicht de voltijd route te volgen. Andere gezinsleden kunnen, als de voltijd route niet mogelijk is, de deeltijdroute volgen, die drie jaar duurt. De klantmanager, die het gezin vanuit de gemeente begeleidt, bepaalt wie uiteindelijk de voltijd route gaat volgen, niet het gezin zelf.

Het traject bestaat uit onder meer tien maanden lang intensief taalonderwijs bij het Landstede Start College. In plaats van drie halve dagen taalles, krijgen de deelnemers in de eerste fase van het traject (gedurende twintig weken) vier dagen per week Nederlands. In de tweede fase (die ook twintig weken duurt), krijgen de deelnemers twee tot vier dagdelen Nederlandse les en is er daarnaast veel aandacht voor het opdoen van ervaring via werkervarings -en stageplekken. Ook is er in het inburgeringstraject aandacht voor welzijn, gezondheid, financiële stabiliteit en maatschappelijke begeleiding. VluchtelingenWerk Nederland helpt daarbij. 

Het gaat bij de voltijd inburgeringscursus om een proef.

Het college wil het voltijdtraject op 1 juli 2018 in werking hebben. Eind 2018 is er een evaluatie, waarbij gekeken wordt hoe het traject in 2019 vorm gaat krijgen. De proef wordt in Harderwijk gefinancierd uit extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor integratie en participatie van statushouders.