Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 9

Met deze week: aanslag gemeentelijke belasting 2020, onderhoud aan drie bruggen en vijf rotondes in Drielanden en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2020

WOZ-beschikking en aanslagen
De aanslag gemeentelijke belastingen valt weer op de mat en eventueel krijgt u ook bericht via overheid.nl. Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen:
• onroerende-zaakbelastingen
• afvalstoffenheffing
• rioolheffing
• hondenbelasting
• begraafplaatsrechten
• precariobelasting
• reclamebelasting
 
De WOZ-waarde
De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de WOZwaarde. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2020 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2019. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die periode zijn verkocht. De waarden zijn door de Waarderingskamer, het controleorgaan van de Rijksoverheid, beoordeeld. In het afgelopen jaar is de waarde van woningen in Harderwijk gestegen, in overeenstemming met het landelijke beeld. De ontwikkeling verschilt wel per regio, marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via www.meerinzicht.nl/belastingbalie kunt u uw taxatieverslag inzien. U hebt hiervoor DigiD nodig.
 
Rioolheffing
Het tarief is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven: voor woningen een bedrag van € 157,00.
 
Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2020 zijn voor een eenpersoonshuishouden € 142,00 en € 205,50 voor een meerpersoonshuishouden.
 
Kwijtschelding
In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hoe u dit aanvraagt, staat vermeld op de achterkant van het aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan hebben wij al bekeken of u hier weer voor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing wordt, in opdracht van de gemeente Harderwijk, uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Die vergelijkt bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op www.meerinzicht.nl/belastingbalie.
 
Informatie over uw aanslag
U kunt met uw DigiD inloggen en uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken op www.meerinzicht/belastingbalie. Voor niet-woningen kunt u de verslagen bekijken met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Doe dit onder vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het aanslagnummer.
 
Niet eens met hoogte WOZ-waarde: dien bezwaar in
Wij hebben de WOZ-waarde van uw onroerende-zaak (woning, bedrijfspand en/of grond) zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is bepaald, dan horen wij dit graag, via tel. (0341) 411 911. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.meerinzicht.nl/woz. U krijgt dan binnen twee werkdagen een reactie van ons. Bent u hierna nog steeds van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking formeel bezwaar indienen via www.meerinzicht.nl/woz.
 
Meerinzicht
U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl

Wijkcafé: communicatie tussen inwoners en gemeente

Denk en praat mee over de communicatie met de gemeente in het wijkcafé van 3 maart. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur, start is om 19.30 uur in Centrum de Zin aan de Stationslaan 32. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig! Dit kan bij: m.apel@harderwijk.nl. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 5 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Uitvoering motie verbod lachgas en Lokale bijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES). De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

 
Onderhoud aan drie bruggen in Drielanden

Vanaf maandag 2 maart start de gemeente met het vervangen van het wegdek op drie bruggen in  de wijk Drielanden. Het gaat achtereenvolgens om de Waterplaspadbrug, de Bazuinpadbrug en de Sweelinckpadbrug. De werkzaamheden duren tussen de 3 en 5 dagen per brug. De bruggen zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk voor het verkeer. Omleidingen worden ter plaatse met borden aangegeven. Meer informatie via dhr. A. Nieuwenhuis, tel. (0341) 411 911. 

Vijf rotondes Groene Zoom worden aangepakt

Maandag 2 maart wordt gestart met het duurzaam reconstrueren van de rotondes in de Groene Zoom. Per rotonde duren de werkzaamheden ongeveer een week. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer over de rotonde en langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars. Het verkeer moet rekening houden met enige vertraging. 

Weekmarkt Drielanden al voor de start uitgebreid

Vanaf woensdag 18 maart krijgt de wijk Drielanden een weekmarkt naast het winkelcentrum. De kramen op die markt gaan wekelijk diverse waren te koop aanbieden. Het college heeft besloten het aanbod nog eens uit te breiden met twee branches, namelijk noten en olijven. Belangstellenden voor de verkoop van deze waren kunnen zich melden bij mevr.  N. Dirksen, beleidsambtenaar van de gemeente. Zij is bereikbaar via tel. (0341) 411 911. De mogelijkheid tot aanmelding is tot  dinsdag 3 maart.
 
De weekmarkt wordt vanaf 18 maart elke woensdag gehouden van 8.30 - 13.00 uur op het parkeerterrein aan achterzijde wijkwinkelcentrum (P2) Drielanden. 

Het Harderwijkse bos in met uw hond aan de lijn

Het winterseizoen nadert zijn einde. Met de trouwe viervoeter aan hun zij, trekken natuurliefhebbers de Veluwe op om te genieten van de natuur. De boa’s (of handhavers) komen regelmatig wandelaars tegen met loslopende honden op plaatsen waar dit niet is toegestaan.
 
In Harderwijk en Hierden - en in bijna alle Veluwse bossen - moeten honden aangelijnd lopen. Dit is voor de veiligheid van het verkeer, kleine kinderen en ter bescherming van andere dieren. In Harderwijk zijn speciale plaatsen aangewezen waar uw hond los mag lopen. Zoals in het Strokelbos, het hele gebied ten zuiden van de Leuvenumseweg, tussen de Plaggenweg en de ongeveer ter hoogte van De Ark. Ook daar moet u er als hondenbezitter altijd voor zorgen dat de hond onder appel staat. Alle regels voor het gebruik van het natuurgebied vindt u bij de ingang van het bos op het bord. Op het laten loslopen van uw hond zal worden gehandhaafd door boa’s of handhavers. Informatie: Snel Herstel, tel. (0341) 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

 Gratis ophaalservice snoeihout, takken en blad op dinsdag 3 maart, 7 april en 12 mei

Ook dit voorjaar kunt u gratis uw grof tuinafval, zoals snoeihout takken en blad, laten ophalen. Dit kan op dinsdag 3 maart, 7 april en 12 mei. Wilt u hier gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de ophaaldag vóór 12.00 uur aan bij ABL Boomverzorging, mail naar info@ablboomverzorging.nl of bel 0318 614 227.
 
Spelregels
- Bundel het tak- en snoeihout in bundels van maximaal 1 meter lengte en met een   
  gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
- Per keer mag u maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
- Biedt géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond aan.
- Vuilniszakken mogen alleen met blad gevuld worden.
- Zet het tuinafval op de ophaaldag voor 07.30 uur langs de weg.
- Indien het aangeboden tuinafval niet op deze manier wordt aangeboden, kan het niet worden meegenomen.

Voor vragen en of informatie: Snel Herstel, tel. (0341) 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)
 • 14-2-2020 Daltonstraat 29: inrit
 • 16-2-2020 Horloseweg 6: inrit
 • 17-2-2020 Drielandendreef 32: herontwikkelingen woonhuis tot 8 zelfstandige woonunits
 • 17-2-2020 Vittepad: kaprenovatie 22 woningen
 • 17-2-2020 Jac. Perkstraat 2: tweezijdige nokverhoging
 • 17-2-2020 Van Hall-Laan 12: dakkapel (voorzijde)
 • 18-2-2020 Fokko Kortlanglaan 133: aanbrengen gevelbetimmering
 • 19-2-2020 Thorbeckelaan 45: verbouwen woning
 • 20-2-2020 Wethouder Jansenlaan 90: tijdelijke units poli-apotheek

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 17-2-2020 Hoofdweg 2: schuifpui
 • 17-2-2020 Korhoenlaan 1-24: kappen 2 bomen
 • 17-2-2020 Hagenweg 2: kappen 2 bomen
 • 17-2-2020 Vijhestraat 1: verbouwen rijksmonument in strijd regels ro
 • 17-2-2020 Snippendalseweg 10 a: tijdelijke woning in strijd regels ro
 • 18-2-2020 Sleutelbloemdreef 5: dakkapel (zijgevel)
 • 18-2-2020 Berkenboomsweg B3446: schuilstal in strijd regels ro
 • 18-2-2020 Zeebuurt:: renoveren 29 woningen
 • 18-2-2020 Evertsenlaan 54: verhogen nok (achterzijde) en dakkapel (voorzijde)
 • 19-2-2020 Hoogstraat 48 (RM): hek
 • 20-2-2020 Oltmansstraat 2: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 20-2-2020 Daltonstraat 29: inrit
 • 20-2-2020 Knardijk West 4: geluidscherm
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 18-2-2020 Van Alphenstraat 27: inrit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
 • 20-2-2020 Vondellaan 28: vergunning brandveiliggebruik school, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Evenementenkalender 2020
De evenementenkalender 2020 ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Op de kalender staan terugkerende en nieuwe evenementen. Op een later tijdstip wordt duidelijk of een evenement dat voor de evenementenkalender is aangemeld, doorgaat. Dat hangt onder andere af van de beoordeling van de vergunningaanvraag. Gedurende het jaar kunnen er evenementen afvallen en bijkomen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze omtrent de vooraangekondigde evenementen tot 3 weken na deze publicatie schriftelijk dan wel mondeling bij ons kenbaar maken. Meer informatie: mevr. J. Westrik, tel. (0341) 411 911.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Appartementen Havenspoor
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van 47 appartementen aan het Havenspoor (locatie De Harder).
 
De ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Appartementen Havenspoor ligt met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met domein Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. (0341) 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning (NL. IMRO.0243.PB00257-0001) kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00257-/NL.IMRO.0243.PB00257-0001/) en op www.harderwijk.nl/plannenzeebuurt.
 
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen
Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht van de Gemeenteraad vereist.
 
De ontwerp vvgb ligt met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Het ontwerp is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenzeebuurt. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden omtrent het ontwerp schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. F.J. de Klonia, tel. (0341) 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – De Dennenhoek
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – De Dennenhoek heeft tot doel de bestaande recreatiewoningen gelegen op het noordelijk deel van het terrein te bestemmen voor wonen. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt een 24 –tal nieuwe woningen te realiseren die qua bebouwingstypologie passen bij de bestaande bebouwing Het zuidelijk deel van het terrein zal bestemd worden voor flex-wonen voor arbeidsmigranten. Hierbij zal sprake zijn van de bouw van, al dan niet geschakelde, woonunits. De bestaande (recreatie-) voorzieningen worden gebruikt als centrumvoorzieningen in de vorm van receptie, sportfaciliteiten, recreatieruimte en opslag. Het plangebied betreft de gronden van het verblijfsrecreatieterrein De Dennenhoek, gelegen aan de Parallelweg 25 te Hierden.
 
Ontwerpbesluit hogere waarde
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de transformatie van de bestaande woningen naar wonen en de realisatie van de nieuwe woningen op De Dennenhoek mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
-        de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-        burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. vanden Bedem of mevr. S. Duschka, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00226-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00226-/NL.IMRO.0243.BP00226-0001/) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Aanmeldnotitie vormvrije M.e.r

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied – De Dennenhoek.
 
Het besluit en de aanmeldnotitie liggen met ingang van 27 februari gedurende 6 weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u deze stukken in zien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem of mevr. S. Duschka, tel. (0341)  411 911.
 
Zakelijke beschrijving
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie mevr. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.
 
Zakelijke beschrijving Vijhestraat 1
De verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een logiesgebouw aan de Vijhestraat 1 maakt de realisatie ervan mogelijk.
 
Met de betreffende eigenaar is een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt met ingang van 27 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr.  M. Bouw,  tel. (0341) 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
14-2-2020: Hoge Varenweg 7, 3849 RG in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning en schuren (OLO 4956177)
12-2-2020: Hoge Varenweg 7, 3849 RG in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning (OLO 4949345)
17-2-2020: Drielandendreef 32, 3845 CA in Harderwijk, voor het slopen van een woonhuis
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Beukenlaan 2a: vergunning brandveiliggebruik. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 februari 2020 gedurende 6 weken tot en met 8 april 2020 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling
worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. (0341) 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
- een parkeergelegenheid in te stellen voor scooters bij het station naast de Keobike (Weiburglaan/Westeinde)
- een extra gereserveerde parkeerplaats in te stellen bij de bestaande laadpaal aan de Musicaldreef 114
- 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen bij het nieuwe wooncomplex aan de Havenspoor nrs. 91 t/m 215
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.