Mishandeling Harderwijkse ouderen krijgt extra aandacht

Door Harry Schipper – Het thema ouderenmishandeling krijgt in Harderwijk extra aandacht als het gaat om het terugdringen van huiselijk geweld.
 

De gemeente Harderwijk neemt hierin het voortouw door extra bijeenkomsten te organiseren voor professionals en vrijwilligers die hiermee worden geconfronteerd.

Er komt ook blijvende voorlichting en communicatie over het thema ouderenmishandeling via de gemeentelijke website en via social media.
Wethouder Gert Jan van Noort maakte deze maatregel donderdagavond bekend tijdens de commissie Samenleving. Hij loopt daarmee vooruit op de behandeling van zijn voorstel hierover in het college van B en W van volgende week en de raad, die er in haar eerste oktobervergadering iets van mag vinden. Dan worden ook de nieuwe regiovisie en uitvoeringsagenda vastgesteld om huiselijk geweld terug te dringen. Harderwijk is één van de veertien gemeenten die met elkaar een gelijkluidende aanpak nastreven en deel uitmaken van een groot netwerk aan organisaties die zich bezighouden met huiselijk geweld.

De fracties van ChristenUnie en Harderwijk Anders hadden over ouderenmishandeling het college al in november 2018 vragen gesteld. Zij stelden daarbij dat er bij zowel professionals als vrijwilligers weinig kennis is over ouderenmishandeling. Die weten daardoor vaak niet goed wat ze moeten doen als ze ermee te maken krijgen. Beide fracties drongen er bij B en W op aan om een actief scholingsbeleid op te starten voor de beroepskrachten en vrijwilligers.

Vorig jaar zomer dienden alle fracties een motie in om ouderenmishandeling verder tegen te gaan. Die motie – die uiteraard unaniem werd aangenomen – riep het college van B en W op om een regierol te nemen om organisaties bijeen te brengen die met ouderenmishandeling te maken hebben, zoals de welzijns- en vrijwilligersorganisaties in Harderwijk. De Harderwijkse raad wil dat de gemeente inzet op het vergroten van de weerbaarheid van ouderen en hen duidelijk maken hoe ze er melding van kunnen maken of advies over kunnen krijgen.

Daarbij werd gewezen naar Epe, waar een alliantie lokaal actief is om met name financieel misbruik tegen te gaan. Zo’n ‘ouderen-alliantie’ in Harderwijk zou dat breder moeten doen, dus bijvoorbeeld ook voor ontspoorde (mantel)zorg en andere  vormen van misbruik. De gemeente is ermee aan de slag gegaan, samen met Elburg, waar ook het opzetten van een ouderenalliantie wordt onderzocht. In de tussentijd werd wethouder Gert Jan van Noort  als bestuurlijk trekker gebombardeerd tot ambassadeur preventie ouderenmishandeling in de regio’s Noord-Veluwe en Midden IJssel/Oost-Veluwe.

Naar schatting één op elke twintig ouderen heeft te maken met mishandeling. Meestal gaat het om twee vormen: ontspoorde (mantel)zorg, waarbij je vaak ziet dat de zorgende partij overbelast is en de situatie niet meer kan hanteren. Daarnaast is geregeld sprake van financiële uitbuiting, waarbij ongepast gebruik wordt gemaakt van de bezittingen van een oudere. Bijvoorbeeld door het misbruiken van de pinpas van een oudere door er zelf spullen van te kopen.