Harderwijk krijgt kindcentra en tienercollege

Door Harry Schipper – ‘Ieder kind, iedere jongere en iedere (jong)volwassene moet in Harderwijk zijn of haar talenten maximaal kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving’. Dat is de ambitie van de gemeente en de schoolbesturen van álle scholen in Harderwijk.

Die ambitie staat in een gloednieuw opgestelde onderwijsvisie waarin gemeente en schoolbesturen ook afspreken om ernaar te streven dat alle Harderwijkse jongeren een passende (start)kwalificatie krijgen voor het vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt.

Om deze doelen te bereiken gaan de gemeente en de schoolbesturen, verenigd in het Onderwijsplatform, intensiever met elkaar samenwerken. Ook wordt meer samenwerking gezocht met andere maatschappelijke voorzieningen die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen en jongeren, zoals instellingen op het gebied van jeugdzorg. Verder worden ook zorg- en welzijnsinstellingen zoals ZorgDat erbij betrokken, naast kinderopvangorganisaties en bedrijven.

De nieuwe onderwijsvisie vormt ook de basis voor de herziening van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dat moet er kort gezegd toe leiden dat de schoolgebouwen en andere onderwijsvoorzieningen  voor zowel het basis-, middelbaar – als voortgezet onderwijs toekomstbestendig worden.

Het Harderwijkse Onderwijsplatform heeft in de nieuwe onderwijsvisie, die binnenkort nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, elf ambitieuze punten benoemd waar vooral de scholen eerst zelf mee aan de slag gaan, maar waarin ook de gemeente een belangrijke rol krijgt.
Zo wordt er de komende periode hard gewerkt aan de vorming van zogeheten ‘kindcentra’ en de ontwikkeling van die kindcentra en scholen tot buurt- en wijkvoorzieningen waar alle wijkbewoners gebruik van kunnen maken. In vakjargon: ‘De school als vind- en werkplaats’. In kindcentra worden voor- en naschoolse voorzieningen voor kinderen sterker dan nu gekoppeld aan het basisonderwijs en komen er ook koppelingen bij met sport, muziek en cultuur. De kindcentra’s en scholen zijn dan ook langer open, bijvoorbeeld van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds. Dat alles moet leiden tot een ‘maatschappelijke, intellectuele en economische verrijking voor Harderwijk’. 

De schoolgebouwen in Harderwijk worden bij renovatie of nieuwbouw ook duurzamer gemaakt, zo is afgesproken. Zo kijken de scholen of de gebouwen energieneutraal en circulair kunnen worden gebouwd en hoe ze geen afval meer produceren. Daarmee wil ook het onderwijs een bijdrage leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsagenda. En er komt een flexibel beleid als het gaat om huur- en medegebruik en leegstand van schoolgebouwen. Zo kunnen gebouwen straks meer dan nu al kan gebruikt of verhuurd worden voor allerlei (sociale) buurt- en wijkactiviteiten. Gemeente en schoolbesturen gaan, voordat ze een schoolgebouw gaan renoveren of nieuw bouwen, eerst in de wijk vragen wat voor wensen er leven om in de school activiteiten te organiseren, zodat daar van meet af aan rekening mee kan worden gehouden.
Scholen en gemeente willen ook het voortgezet onderwijs versterken door nauwere relaties te onderhouden met het lokale en regionale bedrijfsleven. Daarbij komt er een focus op de voor de leerling en voor Harderwijk interessante beroepenwerelden techniek, ICT, robotica en zorg.

Het Onderwijsplatform denkt verder aan de realisering van tienercollege’s, ook wel 10-14-colleges genaamd. Dit zijn onderwijsvormen bedoeld voor jongeren  van tien tot veertien jaar, die van de basisschool komen en nog niet (goed) weten wat voor vervolgopleiding ze willen of kunnen volgen. Een soort tussenschool dus, die de aansluiting tussen basisschool en voortgezet onderwijs verkleint.