HA, CDA en PvdA bepleiten vol jaar uitstel invoering nieuwe afvalstoffenheffing

Door Harry Schipper – Omdat het nog zeker een half jaar duurt voordat er in Harderwijk nog zo’n 150 bovengrondse GFT-containers kunnen worden geplaatst, loopt de gemeente mogelijk 330 duizend euro aan afvalstoffenheffing mis, zo blijkt uit een brief die B en W woensdag de raad heeft toegestuurd.

“Zo’n enorm gat in de begroting willen we voorkomen en daarom bereiden we nu samen met het CDA en met alvast de steun van de PvdA een amendement voor waarin we de invoering van de nieuwe berekening van afvalstoffenheffing met een vol jaar uitstellen en pas op 1 januari 2023 invoeren”, reageert fractievoorzitter Henk Vermeer van Harderwijk Anders op het nieuws.

“We zagen dit al aankomen; dit is precies wat we al dachten”, vertelt Vermeer over de brief. Die brief is het antwoord op een tijdens de vorige raadsvergadering aangenomen motie van Harderwijk Anders en CDA. Daarin vroegen de raadsfracties om harde deadlines voor het operationeel zijn van alle GFT- en papierinzamelpunten in de gemeente. En wat het de gemeente maandelijks gaat kosten als aan al de getroffen inwoners alleen het basistarief van de afvalstoffenheffing wordt berekend, zolang niet duidelijk is hoeveel vuilniszakken ze weggooien zonder de mogelijkheid om het huisvuil netjes te scheiden.

Uit de brief blijkt dat de nieuwe berekeningsmethodiek voor de afvalstoffenheffing, waarbij goed scheiden van restafval wordt beloond, te vroeg komt voor naar schatting 5700 Harderwijkse  en Hierdense huishoudens die wonen in hoogbouw of in de binnenstad en die niet zelf een GFT-kliko hebben.

Zij kunnen in de eerste helft van volgend jaar hun GFT-afval niet scheiden zoals de andere huishoudens. In de huidige plannen wil de gemeente deze huishoudens over die periode enkel het basistarief van de afvalstoffenheffing berekenen. En dus niet het variabele deel, waarbij geteld wordt hoe vaak ze een vuilniszak in de ondergrondse container deponeren.

In de brief aan de raad rekenen B en W voor dat wanneer ze die 5700 huishoudens een maand lang die variabele  kosten niet in rekening brengen, dat een deuk in de begroting oplevert van ruim 55 duizend euro. In een half jaar is dat bedrag opgelopen tot ruim 330 duizend euro.
“De wethouder zag dit allang aankomen, maar acteert hier niet op. We lopen zo als lemmingen achter hem aan op de afgrond af. Dus moeten we als raad wel ingrijpen”, motiveert Vermeer zijn amendement tot uitstel. Hij verwacht dat ook de meeste andere fracties het amendement zullen steunen om voor volgend jaar de afvalstoffenheffing te baseren op de manier zoals het tot dusver ging. “Net als nu dus nog geen variabel tarief, maar enkel het vaste tarief met een indexatie”, verduidelijkt de voorman van Harderwijk Anders. “Eerst moet de gemeente de boel op orde hebben en dan pas gaan we over tot invoering van het variabele tarief”.

In totaal moeten er in Harderwijk en Hierden dus nog zo’n 150 GFT-containers worden geplaatst. De plaatsing heeft vertraging opgelopen door onder andere langere levertijden als gevolg van een wereldwijd grondstoffentekort, zo staat in de brief aan de raadsleden. Daarin schrijven B en W dat bovendien dat de tijd die met de plaatsing is gemoeid verder afhankelijk is van het proces dat moet worden doorlopen. Zo moet er eerst een ontwerpbesluit over de locaties worden genomen, waarna eerst een zienswijzeperiode volgt om daarna pas een definitief locatieplan vast te stellen. Daarna volgt nog een beroepsperiode en pas daarna kunnen de containers worden geplaatst. Alles bij elkaar is dat ruim een half jaar.

Vermeer is boos als hij dit leest: “Dit wisten ze al best lang. Dat hele proces hadden ze allang kunnen doorlopen, dan waren we nu veel verder geweest”. Hij zegt te begrijpen dat er is gewacht met het bestellen, zolang niet duidelijk was of er per gewicht of per volume zou worden afgerekend. “Maar dat weten we nu ook al een jaar. Kilo-beprijzing was eerlijker geweest dan volume-beprijzing, maar dat is toen weggestemd”.

PvdA Harderwijk