Gezamenlijke verklaring partijen in de gemeenteraad van Harderwijk omtrent bouw horecapand aan de Havendam

Op de locatie Havendam is volgens het geldende bestemmingsplan een horecabestemming ingetekend en er mag een pand van maximaal 10 meter hoog staan. Op 15 december 2011 is dit bestemmingsplan door de raad onherroepelijk vastgesteld.

Het college van Burgemeester en Wethouders opereert binnen de daarin gestelde kaders en de rechtszekerheid die dat biedt aan zowel initiatiefnemers als omwonenden.

Omwonenden, en meerdere Harderwijkers met hen, hebben zich de afgelopen maanden in diverse media en met een protestbijeenkomst tegen de gepresenteerde plannen uitgesproken. Met als reden het verstoren van hun uitzicht en/of afkeuring van het
gepresenteerde ontwerp. Het gepresenteerde plan voldoet echter, volgens de huidige informatie van de raad, aan de in het bestemmingsplan beschreven wettelijke kaders en aan andere wettelijke eisen die aan een bouwwerk op die locatie gesteld zijn.

Op 13 september heeft de gehele gemeenteraad, m.u.v. de GroenLinks-fractie, een motie ingediend waarin we het college van B&W opriepen om vóór oktober 2018 tot een overleg met alle betrokkenen te komen. En vanuit een bemiddelende positie gezamenlijk te werken aan een acceptabel bouwplan voor de Havendam (qua omvang en uitstraling) waarbij het hele gebied (bargje, horecalocatie en renovatie/nieuwbouw Strandboulevard Oost 16) wordt meegenomen.

Inmiddels hebben we van het college een schrijven ontvangen waarin zij aangeven twee gesprekken met de bewoners gehad te hebben.

Ondanks de gedane handreikingen “..behouden bewoners haar rechten om het proces Bestemmingsplan Boulevard Oost alsnog in een procedure aanhangig te maken wanneer de Gemeente haar plannen verder ten uitvoering wenst te brengen.”, zoals ze schrijven in hun brief van 22 oktober.

Het college en de gemeenteraad zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg met de bewoners. Graag hadden we gehad dat het college samen met de bewoners tot een gedragen bouwplan was gekomen.

Het college geeft aan om nu twee sporen te gaan uitzoeken:
  1. bouwen van een horecapand welke rekening houdt met de bewoners;
  2.  een alternatief plan voor bijvoorbeeld een havenkantoor waarbij een alternatieve locatie wordt gezocht voor het horecapand.
De beslissing van het college om nu twee sporen te gaan bewandelen, waarbij zij aangeven zo veel mogelijk rekening te houden met de bezwaren van de bewoners, waarderen en ondersteunen wij als raad. Ook zijn we blij met de aankondiging van het college om bij het maken van de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte, waaronder het bargje, de bewoners actief te betrekken.

Fractievoorzitters: H. Vermeer (HA), P. de Groot (VVD), M. Driest (CU), P. Sels (CDA), M. Pijnenburg (D66), W. Bos (PvdA), B. Holleman (GB), J. van Panhuis (SGP)