Gemeentenieuws Harderwijk en Hierden week 34

Met deze week: informatiebijeenkomst off-grid tiny houses 29 augustus, start werkzaamheden Krommekamp en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Informatiebijeenkomst off-grid tiny houses 29 augustus

Op woensdag 29 augustus van 19.30-21.30 uur is er een informatiebijeenkomst over de stand van zaken van de pilot ‘off-grid tiny houses’ in de wijk Drielanden. Tijdens deze avond kan men  vragen stellen over dit onderwerp. Een mogelijk toekomstige bewoner geeft zijn visie op wonen in een ‘off-grid tiny house’. U bent van harte welkom.
 
Bij off-grid tiny houses gaat het om kleine woonvormen die zelfvoorzienend zijn. Dit betekent dat ze niet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en zichzelf voorzien van energie en water en verwerken het eigen afvalwater. Off-grid tiny houses sluiten aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Harderwijk.
 
De informatiebijeenkomst vindt plaats op:
 • Datum: woensdag 29 augustus 2018
 • Tijd: 19.30-21:30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
 • Locatie: MFC De Bogen
 • Adres: Triasplein 11, 3845 GC  Harderwijk
Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, kunt u contact op nemen met dhr. Meuwissen, t.meuwissen@harderwijk.nl. 

Opnieuw drugspand gesloten

In Harderwijk is recent weer een woning gesloten wegens overtreding van de Opiumwet. Het betreft een woning in de wijk Stadsweiden. Deze woning is voor langere tijd gesloten. Het doel van de sluiting is de bekendheid als drugspand wegnemen, de openbare orde herstellen en de overtreding van de Opiumwet beëindigen. Tijdens de sluiting wordt dit bord zichtbaar aan het pand aangebracht:
 
Drugshandel en hennepkwekerijen: begin er niet aan
De aanpak van drugshandel en drugsoverlast is één van de speerpunten in de Harderwijker handhaving. Hennepkwekerijen en drugshandel in panden is verboden en brengt ook (grote) risico’s met zich mee. Brandgevaar, overlast en onveilige situaties in en rondom de woning (denk bijvoorbeeld aan ripdeals, inbraken, spanning in de straat/wijk en een onveilige sfeer). 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 30 augustus vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de winkeltijdenverordening en de jaarrekening 2017 van de  Sociale Dienst Veluwerand. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over collectieve zorgverzekering minima.
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over verkeersveiligheid nieuwe locatie Palingrokerij Dries van de Berg. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Start werkzaamheden Krommekamp

In het kader van groot wegenonderhoud start Van Dalfsen Infra op 27 augustus met het wegonderhoud van de  Krommekamp.
 
Er wordt gestart met herstraten op het deel vanaf Jannevrouwpad tot aan Krommekamp 143. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt de weg gefaseerd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Newtonweg/Alb. Thijmlaan/Vondellaan/Walstein. De omleiding wordt aangegeven via borden. De stadsbus rijdt tijdelijk een andere route door de wijk Frankrijk.
 
Bewoners worden verzocht de huisvuilcontainers op de dag van leging aan de voorkant van hun woning te plaatsen. De aannemer zorgt ervoor dat de containers worden aangeboden bij het afvalophaalbedrijf. Daarna worden bewoners verzocht hun eigen containers in de gaten te houden.
 
Na dit eerste traject worden de werkzaamheden aan de Krommekamp gefaseerd voortgezet. U wordt op de hoogte gehouden via deze pagina en via onze website.
 
Voor vragen omtrent de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Harderwijk, dhr. Verweij, a.verweij@harderwijk.nl. 

Valpreventiecursus ‘In Balans’

‘In Balans’ is een drie maanden durende groepscursus voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 60 jaar, gericht op het voorkómen van valongelukken. De cursus start in september in ‘De Kiekmure’ in Harderwijk. Informatie en aanmelden: Marianne Freulings-Salden, Fysiotherapie Drielanden, info@fysiodrielanden.nl, tel. 432 754.

Nieuwe ATB-route in Ermelo en Harderwijk

Afgelopen maandag gaven wethouders Christianne van der Wal van Harderwijk en Hans de Haan van Ermelo het startsein voor de aanleg van een 50 km lange ATB route in beide gemeenten. “Door de inzet van de gemeenten Ermelo en Harderwijk, FTC Veluwse Wielervereniging, Wielervereniging Noord Veluwe, diverse terreineigenaren en de provincie kunnen we nu van start.” Zo spraken beide wethouders die de onderlinge samenwerking met betrokkenen prezen. Sport en natuurbeleving zijn voor beide gemeenten belangrijk en geven een impuls aan recreatie, economie en een vitale samenleving.
 
Sportbeoefening en recreatie hand in hand

Wieler- en ATB-liefhebbers kunnen straks hun hart ophalen in de Veluwse bossen, zonder andere bezoekers tot last te zijn. De route is een welkome aanvulling op het aanbod recreatie en toerisme op de Veluwe met aandacht voor de natuur. En met de route is de eerste stap gezet op weg naar een uitgebreid routenetwerk in de regio, waarbij andere gemeenten kunnen aanhaken. Vrijwilligers van de wielerverenigingen helpen bij de aanleg van de route. De verenigingen zorgen zelf voor het onderhoud. De route is straks het resultaat van een unieke samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. Naar verwachting gaat de aanleg vijf maanden duren.

Opening ATB route Harderwijk Ermelo

 
Praat samen over alcohol en tabak

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Veel kinderen gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Dat is vaak een spannende tijd, voor kinderen én voor ouders. Nieuwe school, nieuwe vrienden, en nieuwe verleidingen. Zoals alcohol en tabak. Hoe gaat u het gesprek hierover aan met uw kind? Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers van een 12-jarig kind hierover een brief.
 
NIX 18: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’
Uit onderzoek blijkt dat u veel invloed hebt op het alcoholgebruik en rookgedrag van uw kind. Het is dus belangrijk om uw kind over de werking en risico’s van alcoholgebruik en tabak te vertellen. Steeds meer ouders maken de afspraak ‘niet roken en niet drinken onder de 18 jaar’. En dat werkt! De kinderen van deze ouders beginnen later met drinken en ze drinken minder. Ook komt roken minder voor bij deze kinderen.
 
Voor vragen en ondersteuning op het gebied van alcohol, roken en opvoeding kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Harderwijk, tel. 799 904 of www.cjgharderwijk.nl of bij Tactus Preventie via tel. 088 382 28 87 en b.evers@tactus.nl. Informatie en tips vindt u op www.nix18.nl en www.hoepakjijdataan.nl.
 
Oudercursus: Help, mijn kind kan niet zonder!In september start in Harderwijk de oudercursus “Help, mijn kind kan niet zonder!”. Een ondersteunende cursus voor ouders en opvoeders met kinderen tussen de 12 en 23 jaar die problematisch alcohol drinken, te veel drugs gebruiken of overmatig gamen of gokken.
 
De cursus wordt gegeven op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur aan de Burgtstraat 2 in Harderwijk. In vier avonden en een terugkomavond wordt met name ingegaan op de communicatie in het gezin en krijgen ouders praktische informatie om met hun kind om te gaan.

Er kan gekozen voor 2 data:
 • Data 1: 10, 17, 24 september, 1, 15 oktober (terugkomavond)
 • Data 2: 5, 12, 19, 26 november, 10 december (terugkomavond)
Ouders kunnen zich per mail aanmelden via oudercursusharderwijk@tactus.nl of telefonisch via 088-382 28 87.
 
Op 5 september organiseert Netwerk Harderwijk Hierden een (gratis) 'after-holiday-party' bij de Stadscamping Harderwijk. Iedereen uit Harderwijk en Hierden is van harte welkom! Voor vragen over Netwerk Harderwijk Hierden, bel met José Maas op 06-46074681. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
 • 2-8-2018 Polenweg 16: strijdig gebruiken pand (b&b)
 • 3-8-2018 Graaf Ottolaan 5: 8 bedrijfsunits
 • 3-8-2018 Zeppelinstraat: bedrijfsgebouw
 • 3-8-2018 Smeepoortstraat 18: wijzigen gevel
 • 6-8-2018 Molenstraat 9: verhogen dak
 • 7-8-2018 Van Goorswegje 19: kappen 1 boom
 • 7-8-2018 Beekhuizerweg 3: kozijn in voorgevel
 • 7-8-2018 Klarinetdreef 46: dakkapel (voorzijde)
 • 13-8-2018 Middenlaan 31: carport
 • 14-8-2018 Martinus Nijhoffstraat 30: carport
 • 15-8-2018 Beukenlaan 5: verplaatsen uitrit en verhogen garage in strijd regels ro
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
 • 6-8-2018 Beekhuizerweg 9: schuilstal
 • 6-8-2018 Huisstee 15C: woning in strijd regels ro
 • 9-8-2018 Stationslaan 125: twee dakkapellen en vervangen dak in strijd regels ro
 • 9-8-2018 Korhoenlaan 1-158: zwembad
 • 13-8-2018 Hondegatstraat 3-5: plaatsen/vervangen van dakkapellen
 • 15-8-2018 Lageweg 23A: bijgebouw
 • 15-8-2018 Molenweg 12/Lokhorsterweg 2: verbouwen pand en wijzigen gebruik
 • 15-8-2018 Couperuslaan 83: wijzigen gevel
 • 15-8-2018 Johanniterlaan 5-7: strijdig gebruik pand
 • 16-8-2018 Lage Enkweg: legaliseren tijdelijk hekwerk
 • 16-8-2018 Plantagepark: oprichten muziektent in strijd regels ro
Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning
Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Publicatie berichten Meerinzicht
Het bestuur van Meerinzicht heeft op 12 juli 2018 het ‘Besluit elektronische kennisgeving en bekendmaking Meerinzicht’ vastgesteld. Dit besluit is met ingang van 1 augustus 2018 in werking getreden en is bekendgemaakt in de gemeentebladen van alle deelnemende colleges in de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Dit besluit regelt de elektronische kennisgeving van berichten van  het bestuur van Meerinzicht, waaronder in ieder geval wordt verstaan algemeen verbindende voorschriften en besluiten van algemene strekking. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.
 
Parkeerverbod oostzijde Anne Franklaan

De gemeente heeft besloten om een parkeerverbod in te stellen aan de oostzijde van de Anne Franklaan tussen de Thorbeckelaan en de  H.K. Pootstraat.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 2-8-2018: Waterweg 1, 3849 PG in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van gebouwen
 • 8-8-2018: J.P. Heyelaan 8, 3842 CK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 20-7-2018: Landstede, Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een school (Gebouw 35)
Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A
Het bestemmingsplan Stadsdennen – Marnixstraat 1A maakt het planologisch mogelijk de locatie Marnixstraat 1A te herontwikkelen om 16 woningen in de vorm van appartementen te kunnen realiseren.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 23 augustus 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00188-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00188-/NL.IMRO.0243.BP00188-0001) of op de gemeentelijke website www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.
 
Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.
 
Omgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 (1 e fase)
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de 1 e fase realisatie van een appartementencomplex op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Johanniterlaan 1 te Harderwijk.
 
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met het besluit tot vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van het appartementencomplex mogelijk gemaakt.
 
De omgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 (1 e fase) en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 23 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, mw. T. Wendt, tel 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00212-0002) en het besluit hogere waarden kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00212-/NL.IMRO.0243.PB00212-0002). De omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenfriesegracht.
 
Bekendmakingen ruimtelijke plannen
De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:
 
 • Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel - Zuiderbreedte 36 (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg (25/7)
 • Omgevingsvergunning Groot Sypel - Parkweg 8 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (25/7)
 • Bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 (25/7)
 • Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 (8/8)
 • Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1A (22/8)
De bekendmakingen kunt u inzien op de website www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen.
De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure
 • Strokelweg 11a (concept): plaatsen twee safaritenten; 20-9-2018 excl. termijn verzoek om stukken
 • Waterfront Noordereiland fase 2: oprichten 35 woningen; 29-9-2018
 • Waterfront Noordereiland fase 2: oprichten 21 woningen; 15-10-2018
Besluit informatiebeheer gemeente Harderwijk
 
Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2018 besloten het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2018 vast te stellen. Dit besluit bevat nadere regels op basis van de Archiefverordening 2017. Deze regeling is op 3 augustus 2018 in werking getreden, de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad op 2 augustus 2018. Het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2008 is ingetrokken.
Informatie: mevr. M. Huisman, Domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.