Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 18

Met deze week: vanaf 1 mei bezorgt de gemeente Harderwijk paspoorten en ID-kaarten, het buitenbad de Sypel gaat weer open en Nationale Herdenking op 4 mei.
 

Vanaf 1 mei bezorgt de gemeente paspoorten en ID-kaarten

Paspoorten en ID-kaarten liever thuis of op het werk bezorgd? Geen probleem! We maken het u graag zo makkelijk mogelijk, daarom starten we met het bezorgen van paspoorten en ID-kaarten (later ook rijbewijzen). Harderwijk is één van de eerste  gemeenten die deze service aan haar inwoners aanbiedt. Handig en veilig! Kijk ook op www.harderwijk.nl/actueel voor meer informatie.

Zeven inwoners gemeente Harderwijk Koninklijk onderscheiden

Lintjesregen in Harderwijk: Anton Daniëls is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Ben Companjen, Gerard Petersen, Adrie de Lange - Olofsen, Hans Vermeulen, Erik Dijkmans en Alida van der Kolk zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw van der Kolk was niet aanwezig en ontvangt de onderscheiding op een ander moment. Gefeliciteerd allemaal! 

Lintjesregen 2018 gedecoreerden met partners Harderwijk
Gedecoreerden met partners

Praat mee over windenergie op Lorentz

Voor het project windenergie op industrieterrein Lorentz is de gemeente Harderwijk op zoek naar inwoners die willen meepraten over windenergie. U denkt mee over de realisatie van de windmolens, geeft ongevraagd advies en u mag uw eigen ideeën over windenergie op het industrieterrein Lorentz inbrengen.
 
U kunt zich tot en met zondag 13 mei opgeven, door te mailen naar het e-mailadres windenergie@harderwijk.nl onder vermelding van ‘aanmelding meepraten Windenergie’. 

Nationale Herdenking

Vrijdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Herdenking op de Algemene Begraafplaats aan het Oosteinde plaats. Op www.harderwijk.nl/actueel vindt u het volledige programma. 

Paspoort of ID-kaart aanvragen? Maak een afspraak!

Regel het snel via www.harderwijk.nl/afspraak. 

Afwijkende openingstijden

Bevrijdingsdag zaterdag 5 mei is de Stadswinkel gesloten. Het Milieupark, Daltonstraat 23 en de bibliotheek in het Huis van de Stad, Havendam 56 is geopend.

Raadsinformatie

Donderdag 11 mei is er geen raads- of commissievergadering.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over openbare toiletten in Harderwijk. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Het buitenbad van De Sypel gaat weer open

Op dinsdag 8 mei gaat het buitenbad van sportcomplex de Sypel open! De dag ervoor, op 7 mei, is het sportcomplex gesloten in verband met onderhoud aan het zwembad en de sporthallen. Op 8 mei en 9 mei is alleen het binnenbad van sportcomplex de Sypel gesloten in verband met onderhoud.  In verband met onderhoud is het binnenbad op 7, 8 en 9 mei gesloten. Excuses voor het ongemak! Voor actuele openingstijden, kijk op www.zwembaddesypel.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 19-4-2018 Verkeersweg 77: vervangen reclame
 • 19-4-2018 Alberdingk Thijmlaan 4: aanbouw zijgevel
 • 20-4-2018 Eisenhowerlaan 59: uitbreiden school
 • 16-4-2018 Hondegatstraat 17: reclame en gebruik pand in strijd regels ro
 • 19-4-2018 Havendam 14: reclame (4 objecten)
 • 23-4-2018 Grensweg 1c: recreatiewoning
 • 24-4-2018 Fokko Kortlanglaan: woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 23-4-2018 Verkeersweg 77: vervangen reclame
 • 24-4-2018 Korhoenlaan 1-137: kappen 2 bomen
 • 25-4-2018 Johanniterlaan 5 t/m 85: transformeren kantoorpand naar appartementen in strijd regels ro en uitrit
 • 25-4-2018 De Wittenhagen 19: verhogen nok
 • 25-4-2018 Parallelweg 26-200: kappen 10 bomen
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 23-04-2018 Tromplaan 45: strijdig gebruik pand
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bijlagen Legesverordening 2018 ter inzage
Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten de Legesverordening Harderwijk 2018 vast te stellen. Bekendmaking hiervan heeft plaatsgevonden op 22 december 2017 in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Harderwijk. Op grond van artikel 139 lid 3 van de Gemeentewet maken burgemeester en wethouders hierbij bekend dat een tweetal bijlagen bij deze Legesverordening, te weten de UAV en het normblad NEN 2699, waar in deze verordening naar wordt verwezen, ter inzage liggen in het stadhuis. U kunt zich bij de receptie melden om deze documenten in te zien. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Frankenskamp 2: uitbreiden kerkgebouw; 25-06-2018.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 28-3-2018: Bistro Vischmarkt 49, Vischmarkt 49, 3841 BE in Harderwijk, voor het bereiden van voedsel en dranken. Afzuigkap aanwezig geen overlast voor woonomgeving.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911. 

Sporttarieven Harderwijk 2018 - 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft 24 april ingestemd met de nieuwe binnensporttarieven en zwembadtarieven voor het seizoen 2018-2019. De gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties zijn per 1 augustus 2018 gewijzigd. De individuele tarieven voor het zwembad zijn aangepast per 27 augustus 2018.
De nieuwe tarieven kunt u inzien via www.harderwijk.nl/sport. Voor meer informatie kunt u terecht bij cluster sport, sport@harderwijk.nl.
 
Inspraak bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg voorziet in de ontwikkeling van een nieuw landgoed op het perceel Molenweg 48: Daarbij is onder meer sprake van nieuw op te richten landgoedbebouwing bestaande uit een landhuis met twee bijgebouwen en een overdekte rijhal voor paarden met stallen en facilitaire voorzieningen. Verder is het de bedoeling om twee weekenden per jaar een nationale en/of internationale hippische evenement op het nieuwe landgoed te organiseren.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 3 mei gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00199-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00199-/NL.IMRO.0243.BP00199-0001) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. Haverkamp, tel. 411 911.
 
Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018
De directieraad van Meerinzicht maakt bekend te hebben vastgesteld het ‘Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018’ met bijbehorend bevoegdhedenregister. Besloten is de door het bestuur van Meerinzicht aan hem toegekende bevoegdheden door te mandateren, met de mogelijkheid van verder ondermandaat. Het betreft de eigen bevoegdheden van Meerinzicht, de door Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan het bestuur van Meerinzicht verleende bevoegdheden op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein en de aan het bestuur verleende bevoegdheden op het gebied van Leerlingzaken, Bedrijfsbureau Jeugd en Beschermd Wonen. Het mandaatbesluit ligt zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Zakelijke beschrijving:bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II
Het bestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II is in voorbereiding. Het plan voorziet in de ontwikkeling van de omgeving Rabobanklocatie ten behoeve van de fasegewijze realisatie van ongeveer 200 woningen alsmede commerciële functies. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Verkeersweg, Hoofdweg, Couperuslaan en Handelsweg
 
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt met ingang van 3 maart 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. M. Haverkamp, tel. 411 911.