Gemeente nieuwsberichten week 8

Met deze week: Aanslag gemeentelijke belastingen 2019, bezorging stempassen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

WOZ-beschikking en aanslagen
De aanslag gemeentelijke belastingen valt weer op de mat en eventueel krijgt u ook bericht via overheid.nl. Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen:
• onroerende-zaakbelastingen
• afvalstoffenheffing
• rioolheffing
• hondenbelasting
• begraafplaatsrechten
• precariobelasting
• reclamebelasting
 
De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de WOZ-waarde. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2019 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2018. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die periode zijn verkocht. De waarden zijn door de Waarderingskamer, het controleorgaan van de Rijksoverheid, beoordeeld. In het afgelopen jaar is de waarde van woningen in Harderwijk gestegen, in overeenstemming met het landelijke beeld. De ontwikkeling verschilt wel per regio, marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via www.meerinzicht.nl/belastingbalie kunt u uw taxatieverslag inzien. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 
Rioolheffing
Het tarief is ten opzichte van 2018 verhoogd van € 154,00 naar € 157,00 voor woningen. Deze verhoging hangt samen met het door de Raad vastgesteld kostendekkingspercentage van 100%.
 
Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2019 zijn voor een eenpersoonshuishouden € 140,00 en € 198,00 voor een meerpersoonshuishouden.
 
Kwijtschelding
In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hoe u dit aanvraagt, staat vermeld op de achterkant van het aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan hebben wij al bekeken of u hier weer voor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing wordt, in opdracht van de gemeente Harderwijk, uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Die vergelijkt bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op www.meerinzicht.nl/belastingbalie.
 
Informatie over uw aanslag
U kunt met je DigiD inloggen en uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken op www.meerinzicht/belastingbalie. Voor niet-woningen kun je de verslagen bekijken met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Doe dit onder vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het aanslagnummer.
 
Meerinzicht
U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl.
 
Maak kennis met een sport of ontdek je creatieve talent
Schrijf je in voor de Sportwijzer of Cultuurwijzer en maak kennis met diverse sportcursussen en kunst- en culturele activiteiten. Zie: www.sportwijzerharderwijk.nl of www.cultuurwijzerharderwijk.nl. 

Raadsinformatie

Voorafgaand aan de commissie Samenleving van donderdag 21 februari brengt de commissie een werkbezoek aan stichting de Ontmoeting, een inloop voor dak en thuislozen. Daarna vergadert de commissie om 21.00 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan de bestuurlijke samenwerking openbaar onderwijs en een subsidie aan de Zorggroep Noord West Veluwe over een ouderen service punt. U bent van harte welkom. De volledige agenda en de stukken vindt u op www.harderwijk.nl/vergaderingen

College geeft groen licht voor laatste deel Waterfront

In april 2019 wordt gestart met het ontwikkelingsgereed maken van de grond in het laatste deelgebied van het Waterfront, bestaande uit de wijken De Stadswerven en De Kades. Begin 2021 starten de eerste bouwactiviteiten.
 
Het plan bestaat uit 724 woningen met zowel grondgebonden woningen als appartementengebouwen. Het wordt een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied De Stadswerven qua uiterlijk aansluit op het karakter van de binnenstad, De Kades krijgt een meer stedelijk, industrieel karakter. Tussen de Lelyhaven en de Vissershaven wordt een doorvaarbare gracht voor kleine vaartuigen aangelegd. In de wijk komt veel water, dat voor kleine vaartuigen bevaarbaar is. Het wordt een voorbeeldwijk op het gebied van duurzaam wonen. De wijk wordt volledig aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal. Meer weten? Kijk op www.waterfrontharderwijk.nl

Nationale Opschoondag zaterdag 23 maart - Zien opruimen, doet opruimen

Een aangename leefomgeving maken we met elkaar. Als mensen elkaar beter kennen, kijken zij ook meer naar elkaar om. Wijkbewoners hebben zelf het beste zicht op wat er speelt in de eigen straat, buurt of wijk. Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij samen’ werkt de gemeente met haar inwoners aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Meedoen met de Nationale Opschoondag is daar een goed voorbeeld van. Dat doen bijvoorbeeld ieder jaar de bewoners van de Veldkersmeen in Harderwijk.
 
Elkaar beter leren kennen

‘Zien opruimen, doet opruimen!’ zeggen Nicole, Veronique en Adriaan van het bewonerscollectief Veldkersmeen. Jaarlijks roept het bewonerscollectief haar buurtbewoners op om de handen uit de mouwen te steken. Dit jaar is de Opschoondag op zaterdag 23 maart. Jong en oud ruimen met elkaar zwerfafval op. Na afloop van de opruimactie zorgt het bewonerscollectief voor een hapje en drankje. De groep buurtbewoners breidt zich op de dag zelf altijd uit, hebben de initiatiefnemers ervaren. Ook mensen die zich niet vooraf hadden aangemeld doen spontaan mee. Naast het samen opruimen zien zij deze actie ook als een moment van ontmoeting. Ervaring leert dat de kinderen hierna vaker samen buiten spelen. Volwassenen leren elkaar op een andere manier kennen. Dit alles draagt ook bij aan een meer aangename leefomgeving. En dat alles onder het motto ‘Houd de Veldkersmeen schoon!’ Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl/actueel.
 
Ook meedoen?
Heeft u zelf of als buurtgenoten ook plannen om mee te doen aan de Opschoondag? Of wilt u eerst extra informatie? Neem contact op met Rinet Brinks van ZorgDat. Stuur een mail rinetbrinks@zorgdat.nl of bel 06 12 09 97 99.
 
Nieuwe initiatieven?
Heeft u ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor uw buurt of wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. 

Bezorging stempassen

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen
Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. U heeft een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. De stempassen worden vanaf 25 februari bezorgd. Vanaf 18 maart ontvangt u ook de kandidatenlijsten.
 
Heeft u na 7 maart geen stempas, dan kunt u uiterlijk 15 maart een verzoek voor een vervangende stempas aanvragen. Dat kan per mail via burgerzaken@harderwijk.nl of telefonisch via 0341 411 911. In de Stadswinkel kunt u persoonlijk aan de balie tot 19 maart 12.00 uur terecht.
 
Stemmen in een andere gemeente
Als u voor de Provinciale Staten en/of de Waterschapsverkiezingen in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de provincie Gelderland of elk willekeurig stembureau binnen de grens van het waterschap. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.waterschappen.nl kunt u zien welke plaatsen onder welke waterschap vallen.  Dit geldt ook voor het machtigen van een andere kiezer om te stemmen (volmacht). Meer informatie over het aanvragen van een kiezerspas of een volmacht is te vinden op harderwijk.nl/verkiezingen

Gemeente inventariseert wensen koopzondag bij ondernemers

Sinds juni 2018 mogen winkels in Harderwijk, op de daarvoor aangewezen zondagen, geopend zijn. Dit is geregeld in de nieuwe Verordening Winkeltijden Harderwijk. Supermarkten, bouwmarkten en tuincentra mogen elke zondag tussen 12.00 en 18.00 uur geopend zijn. Bepaalde branches (warenhuizen, keukenwinkels, woonwinkels en artikelen voor woninginrichting) aan de Deventerweg, Zuiderbreedte of Marie Curiestraat  mogen elke zondag geopend zijn. Voor de overige winkels in Harderwijk geldt een maximum van 26 openstellingen op zondag per jaar. Elk jaar stelt het college jaarlijks de koopzondagen vast op grond van de volgende uitgangspunten:
1.       Een vaste koopzondag per maand.
2.       In het toeristenseizoen en in de maand december een intensivering van het aantal koopzondagen.
3.       Maximaal 5 koopzondagen mogen worden aangewezen tijdens evenementen.
4.       In totaal mogen de winkels maximaal 26 koopzondagen per jaar.
5.       Uiteraard is een ondernemer vrij in de keuze om zijn/haar bedrijf daadwerkelijk te openen.
 
Tot en met eind april 2019 liggen de data vast. Voor de nieuwe periode, van 1 mei 2019 tot 30 april 2020, mogen ondernemers tot 1 maart bij de gemeente aangeven op welke koopzondagen zij geopend willen zijn. Bent u belanghebbende in deze en heeft u nog niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om u wensen kenbaar te maken? Neem dan contact op met Renate Slokker via r.slokker@harderwijk.nl of via 0341 411 206.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 7-2-2019 Braillestraat 5: reclame
 • 8-2-2019 Deventerweg 83A: renoveren gymzaal
 • 8-2-2019 kadastraal c 1894 Zandlaan: tijdelijke mast in strijd regels ro
 • 8-2-2019 Holzstraat 13: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 9-2-2019 Biesteweg 6: kappen 6 bomen
 • 9-2-2019 Operettedreef 54: wijzigen gevel aanbouw (verwijderen hout)
 • 11-2-2019 Ooster Mheenweg 39: uitbreiden woning
 • 10-2-2019 Horlosebrink 2: kappen 5 bomen
 • 11-2-2019 Hanlokamp 2: kappen 3 bomen
 • 11-2-2019 Papenerf 32: dakkapel voorzijde woning
 • 7-2-2019 Van Goorswegje 15: gebruik bijgebouw in strijd regels ro
 • 12-2-2019 Papenerf 34: dakkapel voorzijde woning
 • 12-2-2019 Papenerf 36: dakkapel voorzijde woning
 • 12-2-2019 Mozartdreef 20: verbreden inrit
 • 12-2-2019 Hondegatstraat 11: verbouwen pand naar 4 woningen
 • 13-2-2019 Waterfront NE kavel F: woning en inrit
 • 14-2-2019 Parkweg evenemententerrein: gebruik terrein in strijd regels ro
 • 14-2-2019 Deventerweg 13: dakkapel voorzijde woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 11-2-2019 Biesteweg 6: kap 1 boom
 • 11-2-2019 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen
 • 11-2-2019 Constantijn Huygenslaan 1: renovatie gymzaal
 • 12-2-2019 Parallelweg 26-133: kappen van 19 bomen
 • 12-2-2019 Braillestraat 5: reclame
 • 14-2-2019 Papenerf 32: dakkapel voorzijde woning
 • 14-2-2019 Papenerf 34: dakkapel voorzijde woning
 • 14-2-2019 Papenerf 36: dakkapel voorzijde woning
 • 14-2-2019 Deventerweg 83A: renoveren gymzaal
 • 14-2-2019 Operettedreef 54: wijzigen gevel aanbouw (verwijderen hout)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95
Burgemeester en wethouders hebben op 5 februari het wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95 vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt, met gebruikmaking van de in het bestemmingsplan Hierden Dorp 2011 opgenomen wijzigingsbevoegdheid, de bouw van één nieuwe woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 95 mogelijk.
 
Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder:
Gelijk met het wijzigingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van het wijzigingsplan ter inzage. Het besluit voorziet in de vaststelling van een hogere waarde ten behoeve van de realisatie van 1 woning in het plangebied
 
Het wijzigingsplan en het besluit hogere grens waarden ligt met ingang van 21 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.WP00221-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00221-/NL.IMRO.0243.WP00221-0002/) of op www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen door:

-        De bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats tegenover het adres Keizerstraat 32 op te heffen
-        Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen tegenover het adres Molenstraat 10
 
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
 
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Commissie naamgeving
Het college heeft op 12 februari 2019 de voorzitter, de leden en de ambtelijk secretaris van de commissie naamgeving aangewezen. De commissie naamgeving adviseert het college over de naamgeving van de openbare ruimte. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:
a. het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;
b. de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zo nodig aangevuld met nummers, letters of namen;
c. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken 
    en gebouwen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Domein Bestuur & Organisatie, mevr. L. Groen, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
12-2-2019: Mecklenburglaan 2, 3843 BP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een school
11-2-2019: Kievitmeen 37, 3844 XB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
6-2-2019: Boekhorstlaan 8 en 10, 3847 LP in Harderwijk voor het slopen van een woning en diverse opstallen
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Ceintuurbaan 2-120: vergunning brandveiliggebruik.
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 februari gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten
worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Besluit Naamgeving
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij, na advies van de commissie Naamgeving, de volgende namen hebben vastgesteld voor de openbare ruimte. Ten behoeven van de BAG (de Basisregistraties Adressen en Gebouwen)
de naamgeving van:
- Wattstraat (Lorentz III), Jan Luykenlaan (Dichterskwartier) en Thea Beckmanlaan (Dichterskwartier)
En het vaststellen van de geometrie van:
- Morsestraat (Lorentz III)
Meer informatie: Meerinzicht, dhr. Klijntunte.